Rejestracja
Popularne ebooki
Skad zwykle pobierasz darmowe ebooki
Torrent
catshare
allegro
Freedisc.pl
Chomikuj.pl
0

Działalność firmy miejscowej Działalność lokalnej firmy wśród klientów rozproszonych Optymalizacja działalności firmy globalnej Obrona posiadanego udziału w rynku
0

zeszyt ćwiczeń jest ściśle skorelowany z podręcznikiem o tym samym tytule. Pomaga usystematyzować wiedzę, wykształcić umiejętności geograficzne, sprawdzane na egzaminie końcowym. Sprzyja przy tym rozwijaniu wyobraźni i zmysłu estetyki ucznia oraz interpretacji treści pochodzących z różnych źródeł informacji.
0

W pracy podjęto próbę wyjaśnienia, czym jest agrobiznes i jaką rolę spełnia w zaspokajaniu potrzeb człowieka. Czytelnik ma możliwość zapoznania się z: potrzebami człowieka i miejscem wśród nich produktów agrobiznesu, powstaniem i rozwojem koncepcji agrobiznesu, otoczeniem instytucjonalnym agrobiznesu w Polsce, charakterystyką agregatów agrobiznesu: zaopatrzeniem, rolnictwem oraz przetwórstwem...
0

zespół autorski składający się z doświadczonych ekspertów, badaczy i dydaktyków w dziedzinie zarządzania kapitałem ludzkim przedstawia założenia i poddaje analizie kompetencje niezbędne kierownikom w efektywnej pracy z ludźmi w różnych organizacjach. Pokazano rozwiązania właściwe dla arm, które chcą się rozwaać w procesie ciągłego zdobywania wiedzy o nowoczesnym zarządzaniu personelem oraz jej...
0

Słownik opisuje cały obszar ekonomii, od mikroekonomii po makroekonomię, handel międzynarodowy oraz nauki jej pokrewne. Uwzględnia najważniejsze organizacje i instytucje.
0

Podręcznik akademicki, w którym ekonometria finansowa jest rozpatrywana z punktu widzenia jej użyteczności w zakresie analiz giełdowych, w tym metod inwestowania. Rozdział pierwszy omawia metodologię badań ilościowych na rynku finansowym, drugi poświęcony jest opisowi mechanizmów oraz dostępności danych przedstawiających w sposób ilościowy te mechanizmy, trzeci dotyczy metod analizy...
0

TREść Zamiast wstępu WISłAWA Boć, Wokół statusu notariusza . JóZEF FRĄCKOWIAK, Uprawnienia z rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej ANDRZEJ JABłOńSKI, Prawo do dysponowania środkami zgromadzonymi w otwartym fun- duszu emerytalnym na wypadek śmierci . JERZY JACYSZYN, Nowe prawo upadłościowe i naprawcze (ogólna charakterystyka) PIOTR KASPRZYK, Roszczenia odszkodowawcze wobec podmiotu...
0

Financial market is the core of the economy. It has a profound impact on many of its sectors and allows it to fiinction properly. It is due to various financial instruments which are created to fulfiH needs of its participants. They are morę and morę complex and thus better and better tailored to their users necessities. The book presents some of these products, especially those which are not...
0

Przedstawiony w niniejszym opracowaniu zbiór osiągnięć w dziedzinie dowodów naukowych promocji zdrowia w skali światowej oraz zaprezentowanie decyzji i kierunków działań w wybranych krajach, powinny przekonać naszych polityków i decydentów o potrzebie większego ich zaangażowania w problematykę zdrowotną społeczeństwa, gdyż jak wiadomo postęp i rozwój społeczno-gospodarczy jest znacznie...
0

* Ogólne problemy związane z zarządzaniem finansami firmy * Zagadnienia teoretyczne, dostarczające praktycznych narzędzi wykorzystywanych w procesie podejmowania decyzji w tym zakresie * Zagadnienia związane z wyborem programu inwestycyjnego firmy
Poprzedni Następny