Czynności klauzulowe - Turek Jan

 • Dodał: administrator
 • Data: 07:11 15-11-2018
 • Kategoria: Cywilne
Czynności klauzulowe - Turek Jan

W publikacji w sposób kompleksowy przedstawiono czynności sądu i uczestników postępowania klauzulowego, omówiono warunki, sposób i skutki ich dokonywania, a także zmiany wynikające z kolejnych nowelizacji obowiązującego prawa, przede wszystkim kodeksu postępowania cywilnego. Istotną częścią opracowania jest analiza uchybień organów procesowych i uczestników na poszczególnych etapach postępowania klauzulowego w kontekście prawa krajowego i na tle "minimalnego standardu europejskiego". W książce ukazano nie tylko ich konsekwencje, lecz także prawne i praktyczne możliwości usunięcia skutków tych uchybień w poszczególnych stadiach instancyjnych postępowania cywilnego.

Prawo konkurencji 25 lat - Opracowanie zbiorowe

 • Dodał: administrator
 • Data: 07:09 15-11-2018
 • Kategoria: Cywilne
Prawo konkurencji 25 lat - Opracowanie zbiorowe

Książka zawiera zbiór referatów wygłoszonych w dniach 13-15 kwietnia 2015 r. w trakcie Pierwszego Polskiego Kongresu Prawa Konkurencji zatytułowanego 25 lat transformacji. 25 lat prawa konkurencji w Polsce, a także sesji okolicznościowej oraz sesji otwierającej kongres.

Instytucje prawa cywilnego w konstrukcji prawnej podatków - Goettel Mieczysław, Lemonnier Mariola, Tyrakowski Marek, Orłowski Janusz, Goettel Aleksy, Zięty Jakub J., Pahl Bogumił

 • Dodał: administrator
 • Data: 07:09 15-11-2018
 • Kategoria: Finansowe
Instytucje prawa cywilnego w konstrukcji prawnej podatków - Goettel Mieczysław, Lemonnier Mariola, Tyrakowski Marek, Orłowski Janusz, Goettel Aleksy, Zięty Jakub J., Pahl Bogumił

Opracowanie stanowi pierwszą w doktrynie polskiej - na tak znaczną skalę - próbę kompleksowego spojrzenia na związki zachodzące pomiędzy prawem cywilnym a prawem podatkowym na tle polskiego systemu podatkowego. Specyfikę podjętej problematyki podkreśla fakt, że chodzi o gałęzie prawa należące do dwóch odrębnych obszarów porządku prawnego - prawa prywatnego i prawa publicznego. Ścisła więź między nimi wynika ze znacznego nasycenia regulacji prawa podatkowego instytucjami cywilnoprawnymi, które to instytucje służą przede wszystkim konstruowaniu elementów podatkowego stanu faktycznego.

Jak dokumentować uprawnienia do zasiłku chorobowego i opiekuńczego – wskazówki dla pracodawców - Więckowska-Meisner Elżbieta

 • Dodał: administrator
 • Data: 07:09 15-11-2018
 • Kategoria: Pracy
Jak dokumentować uprawnienia do zasiłku chorobowego i opiekuńczego – wskazówki dla pracodawców - Więckowska-Meisner Elżbieta

Od początku tego roku zaświadczenia lekarskie mogą być wystawiane przez lekarzy w formie dokumentu elektronicznego. Nowe formy orzekania o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby albo konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny spowodowały także zmiany w zasadach dokumentowania uprawnień do zasiłku chorobowego i zasiłku opiekuńczego. Z ebooka dowiesz się, na czym polegają te zmiany.

Postępowanie wieczystoksięgowe. Komentarz - Maziarz-Charuza Agnieszka

 • Dodał: administrator
 • Data: 07:09 15-11-2018
 • Kategoria: Cywilne
Postępowanie wieczystoksięgowe. Komentarz - Maziarz-Charuza Agnieszka

Komentarz w sposób kompleksowy omawia fragment kodeksu postępowania cywilnego poświęcony księgom wieczystym. Publikacja zawiera bogaty zbiór orzeczeń i tez piśmiennictwa, które pomogą Czytelnikowi rozwiązać wszelkie wątpliwości pojawiające się w praktyce dokonywania wpisów do ksiąg wieczystych. Komentarz jest adresowany przede wszystkim do praktyków: sędziów, referendarzy sądowych, adwokatów, notariuszy oraz radców prawnych.

Europejskie prawo wzorów przemysłowych - Sieńczyło-Chlabicz Joanna, Poźniak-Niedzielska Maria

 • Dodał: administrator
 • Data: 07:09 15-11-2018
 • Kategoria: Inne
Europejskie prawo wzorów przemysłowych - Sieńczyło-Chlabicz Joanna, Poźniak-Niedzielska Maria

Prezentowana publikacja jest pierwszym całościowym opracowaniem systemu ochrony wzorów przemysłowych w prawie Unii Europejskiej. Autorki dokonały analizy wielu istotnych zagadnień, w szczególności: pojęcia wspólnotowego wzoru przemysłowego i jego zdolności rejestrowej, ochrony niezarejestrowanego wzoru, procedury rejestracji wzoru, naruszenia prawa z rejestracji oraz unieważnienia wzoru wspólnotowego. Wydanie drugie zostało uzupełnione i wzbogacone analizą orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Sądu Unii Europejskiej z zakresu omawianej problematyki.

Kochankowie z Hiroszimy - Hill Toni

Kochankowie z Hiroszimy - Hill Toni

Maj 2011 roku. W opuszczonym domu w pobliżu lotniska odnalezione zostają dwa ciała – splecione w uścisku, okryte całunem z kwiatów, wyposażone w sporą ilość gotówki. Jest to najprawdopodobniej para, która zaginęła siedem lat wcześniej – sprawę nagłośniły media, ale zagadki zniknięcia nigdy nie rozwiązano.

Utrzymanie czystości i porządku w gminach. Komentarz - Radecki Wojciech

Utrzymanie czystości i porządku w gminach. Komentarz - Radecki Wojciech

W komentarzu wyjaśniono liczne wątpliwości interpretacyjne wynikające ze stosowania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, której przepisy zawierają wiele odniesień do ustaw samorządowych, prawa ochrony środowiska, przepisów o odpadach, przepisów o ochronie zwierząt. W książce m.in.

Jak rozliczyć VAT od sprzedaży dokonywanej przez rolników - Szwęch Aneta

 • Dodał: administrator
 • Data: 07:04 15-11-2018
 • Kategoria: Finansowe
Jak rozliczyć VAT od sprzedaży dokonywanej przez rolników - Szwęch Aneta

Publikacja przedstawia aktualne problemy związane z rozliczeniem dokonanych przez rolnika ryczałtowego dostaw. Zasadą jest, że VAT od sprzedaży towarów lub usług rozlicza sprzedawca. Kupujący może odliczyć z faktury VAT.

Prawo o działalności leczniczej w praktyce. Przekształcenia zakładów opieki zdrowotnej - Opracowanie zbiorowe

Prawo o działalności leczniczej w praktyce. Przekształcenia zakładów opieki zdrowotnej - Opracowanie zbiorowe

Niniejsza publikacja została opracowana przez adwokatów i prawników specjalizujących się w zakresie prawa ochrony zdrowia. Wejście w życie ustawy o działalności leczniczej to prawdziwa rewolucja w organizacji i funkcjonowaniu służby zdrowia, Niniejsza książka stanowi przewodnik dla kadry zarządzającej podmiotów leczniczych, która stoi przed niełatwym zadaniem przeprowadzenia zmian wymaganych przez przepisy i dostosowania prowadzonej działalności do nowej rzeczywistości prawnej. Publikacja omawia m.

Trylogia Klątwy. Tom 2. Ukryta łowczyni - Jensen Danielle L.

Trylogia Klątwy. Tom 2. Ukryta łowczyni - Jensen Danielle L.

W mieście pod górą tyran sprawuje władzę absolutną. Jedyny troll, który byłby zdolny mu się przeciwstawić, został oskarżony o zdradę i uwięziony. Cécile uciekła z mrocznego Trollus, ale już wkrótce zdała sobie sprawę, że wcale nie znajduje się poza zasięgiem władzy króla i jego manipulacji.

Nadużywanie pozycji dominującej w prawie konkurencji - Szydło Marek

 • Dodał: administrator
 • Data: 06:54 15-11-2018
 • Kategoria: Cywilne
Nadużywanie pozycji dominującej w prawie konkurencji - Szydło Marek

W niniejszej monografii podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, jak w warunkach dokonującej się ekonomizacji stosowania art. 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej powinno się obecnie interpretować ustawowe przesłanki zakazu nadużywania pozycji dominującej przez przedsiębiorców, zamieszczone w art. 9 polskiej ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Poradnik prawny dla e-biznesu - Kowalczuk-Pakuła Izabela, Dynowski Piotr, Pacek Grzegorz

Poradnik prawny dla e-biznesu - Kowalczuk-Pakuła Izabela, Dynowski Piotr, Pacek Grzegorz

Poradnik prawny dla e-biznesu to publikacja, która w kompleksowy i przystępny sposób przedstawia kluczowe zagadnienia prawne związane z zakładaniem i prowadzeniem e-biznesu. To wyjątkowo praktyczny przewodnik, który dzięki zawartym w nim przykładom oraz wzorom dokumentów poprowadzi przedsiębiorców przez zawiłe meandry obowiązków prawnych związanych z prowadzeniem firmy w internecie, czy to w postaci sklepu internetowego, czy portalu informacyjnego. Książka omawia najistotniejsze zagadnienia związane z: przetwarzaniem danych osobowych, świadczeniem usług drogą elektroniczną, ochroną konsumentów, odpowiedzialnością administratora strony internetowej za naruszenia dokonane za pośrednictwem strony.

Ewolucyjna filozofia prawa - Załuski Wojciech

 • Dodał: administrator
 • Data: 06:53 15-11-2018
 • Kategoria: Inne
Ewolucyjna filozofia prawa - Załuski Wojciech

Książka "Ewolucyjna filozofia prawa" wpisuje się w naturalistyczny nurt badań nad zjawiskami normatywnymi. Jej celem jest naszkicowanie, w oparciu o osiągnięcia teorii ewolucji, odpowiedzi na klasyczne pytania filozofii prawa: pytanie ontologiczne - o naturę prawa, pytanie teleologiczno-aksjologiczne - o pożądane cele prawa, pytanie normatywne - o źródła normatywności norm prawnych i o ich siłę motywującą. Punktem wyjścia prowadzonych w książce analiz jest rekonstrukcja ewolucyjnej wizji natury ludzkiej; wizja ta stanowi podstawę odpowiedzi na wspomniane pytania.

Ustrój organów ochrony prawnej. Wybór źródeł. Akty normatywne. Orzecznictwo - Demendecki Tomasz

 • Dodał: administrator
 • Data: 06:53 15-11-2018
 • Kategoria: Inne
Ustrój organów ochrony prawnej. Wybór źródeł. Akty normatywne. Orzecznictwo - Demendecki Tomasz

Publikacja stanowi zestawienie podstawowych krajowych i międzynarodowych aktów normatywnych regulujących organizację, działanie i funkcjonowanie reprezentatywnych organów ochrony prawnej. Są one prezentowane według klasycznej systematyki (organy rozstrzygające, pojednawcze, kontroli legalności i pomocy prawnej). Opracowanie wzbogacono dodatkowo o odniesienia do aktów wykonawczych i licznych orzeczeń państwowych organów rozstrzygających.

Akcyza. Komentarz - Parulski Szymon

 • Dodał: administrator
 • Data: 06:53 15-11-2018
 • Kategoria: Finansowe
Akcyza. Komentarz - Parulski Szymon

Komentarz zawiera kompleksową analizę ustawy o podatku akcyzowym i omówienie wszystkich istotnych zagadnień problemowych, jakie podatnicy akcyzy mogą napotkać w toku prowadzonej działalności. Autor przedstawia najlepsze praktyki stosowania przepisów akcyzowych, jak również obszary, w których mogą powstawać spory z organami podatkowymi. W opracowaniu uwzględniono zmiany, jakie wprowadza tzw.

Bójka i pobicie. Aspekty wykrywcze i dowodowe - Olszak Karolina

 • Dodał: administrator
 • Data: 06:53 15-11-2018
 • Kategoria: Karne
Bójka i pobicie. Aspekty wykrywcze i dowodowe - Olszak Karolina

Prezentowana publikacja stanowi kompendium wiedzy na temat skomplikowanych, zarówno od strony przyjęcia właściwej kwalifikacji prawnej jak i od strony dowodowej, przestępstw: bójki i pobicia. Ilustrowana jest dużą liczbą przykładów zaczerpniętych z badanych spraw, dobranych w taki sposób, by ukazać nie tylko przypadki typowe, lecz scharakteryzować bójki i pobicia w całej ich różnorodności. Autorka omawia czyny z art.

Współpraca policjantów z osobowymi źródłami informacji - Horosiewicz Krzysztof

 • Dodał: administrator
 • Data: 06:53 15-11-2018
 • Kategoria: Karne
Współpraca policjantów z osobowymi źródłami informacji - Horosiewicz Krzysztof

W książce przedstawiono rolę osobowych źródeł informacji (OZI) w realizacji ustawowych zadań Policji, wskazując przyczyny zagrożeń bezpieczeństwa prawnego policjantów leżące w sferze ich kwalifikacji zawodowych i regulacji prawnych..

Logowanie
Rejestracja