Rola środków wspólnotowych w przezwyciężaniu dualizmu gospodarczego we Włoszech - Lewandowski Krzysztof

 • Dodał: administrator
 • Data: 04:47 04-11-2018
 • Kategoria: Ekonomia
Rola środków wspólnotowych w przezwyciężaniu dualizmu gospodarczego we Włoszech - Lewandowski Krzysztof

Gospodarka włoska stanowi unikalny w skali europejskiej przykład ekonomii dualnej, oznaczającej istnienie dwóch odmiennych, lecz uzależnionych od siebie systemów gospodarczych w obrębie tego samego kraju. Różnice te dotyczą struktury gałęziowej gospodarki, poziomu dochodu i konsumpcji, technologii, a także struktury popytu. Pomimo trwającej już szóste dziesięciolecie polityki wspierania obszarów Południa (Mezzogiomo), różnice rozwojowe w stosunku do pozostałej części kraju nadal są bardzo duże.

Oddziaływanie polityki fiskalnej na wahania koniunktury w Polsce - Krajewski Piotr

 • Dodał: administrator
 • Data: 04:47 04-11-2018
 • Kategoria: Ekonomia
Oddziaływanie polityki fiskalnej na wahania koniunktury w Polsce - Krajewski Piotr

Na świecie następuje drastyczne przewartościowanie ugruntowanych w przeszłości ocen dotyczących polityki fiskalnej. Część krajów wysoko rozwiniętych zaangażowała się w radykalne programy keynesistowskiego stymulowania gospodarki, o skali jeszcze kilka lat temu zupełnie niewyobrażalnej. W takiej sytuacji szczególnie ciekawe stają się badania dotyczące polityki fiskalnej prowadzonej przez Polskę.

Rozwój i zarządzanie strukturami klastrowymi w regionie - Kaźmierski Jan

 • Dodał: administrator
 • Data: 04:47 04-11-2018
 • Kategoria: Ekonomia
Rozwój i zarządzanie strukturami klastrowymi w regionie - Kaźmierski Jan

Analizując doświadczenia najbardziej rozwiniętych regionów na świecie, można dostrzec kształtowanie się w ich ramach specyficznych struktur społeczno-gospodarczych określanych jako klastry czy grona, które w decydującym stopniu mogą się przyczyniać do podnoszenia regionalnej konkurencyjności i w konsekwencji wysokiej dynamiki wzrostu. Klastry są fenomenem globalnym, tzn. występują nie tylko w krajach wysoko rozwiniętych.

To nie musi być państwowe - Woziński Jakub

 • Dodał: administrator
 • Data: 04:51 04-11-2018
 • Kategoria: Ekonomia
To nie musi być państwowe - Woziński Jakub

Prowokacyjna, pełna przykładów historycznych jak i współczesnych, napisana z bezwzględną logiką a także z wielką pasją. Obok To NIE musi być państwowe nie można przejść obojętnym. Tę książkę trzeba przeczytać, głęboko przemyśleć przykłady, które najpewniej wywrócą do góry nogami nasze wyobrażenie o instytucji państwa i niepodważalnym dogmacie, że niektóre dziedziny życia ex definitione muszą być państwowe.

Efektywność sieci publicznych. Podejście wielopoziomowe - Austen Agata

 • Dodał: administrator
 • Data: 04:52 04-11-2018
 • Kategoria: Ekonomia
Efektywność sieci publicznych. Podejście wielopoziomowe - Austen Agata

Publikacja prezentuje teorię i wyniki badań w zakresie teorii sieci w aspekcie działania partnerstw lokalnych w sektorze pomocy społecznej. Jest to publikacja naukowa, zawierająca jednak praktyczne wskazówki wyjaśniające zjawiska mające miejsce w partnerstwach lokalnych. Wyniki badań mogą stanowić benchmarki dla zarządzających, wskazują sposób zarządzania partnerstwami i pomiaru efektywności jego działania.

AHP - analityczny proces hierarchiczny. Budowa i analiza modeli decyzyjnych krok po kroku - Prusak Anna, Stefanów Piotr

 • Dodał: administrator
 • Data: 04:52 04-11-2018
 • Kategoria: Ekonomia
AHP - analityczny proces hierarchiczny. Budowa i analiza modeli decyzyjnych krok po kroku - Prusak Anna, Stefanów Piotr

Głównym celem książki jest przedstawienie problematyki procesu podejmowania decyzji z wykorzystaniem metody analitycznego procesu hierarchicznego, zwanej także „metodą AHP” (ang. Analytic Hierarchy Process). Została ona opracowana w latach siedemdziesiątych XX w.

Współczesny kryzys gospodarczy. Przyczyny - przebieg - skutki - Misala Józef, Bednarczyk Jan, Bukowski Sławomir

 • Dodał: administrator
 • Data: 05:06 04-11-2018
 • Kategoria: Ekonomia
Współczesny kryzys gospodarczy. Przyczyny - przebieg - skutki - Misala Józef, Bednarczyk Jan, Bukowski Sławomir

Istotnym skutkiem dążenia różnorodnych podmiotów gospodarczych do osiągania korzyści z rozwoju międzynarodowego podziału pracy jest wzrost stopnia zależności i zarazem współzależności ekonomicznej gospodarek narodowych poszczególnych krajów świata i ich grup. Towarzyszy temu coraz bardziej intensywne przenoszenie się w skali międzynarodowej pozytywnych względnie negatywnych impulsów rozwoju gospodarczego, które z kolei są mniej lub bardziej zsynchronizowane ze sobą. Niestety, okresowo mamy również do czynienia z tzw.

Mechanizmy i źródła wzrostu gospodarczego. Polityka ekonomiczna a wzrost gospodarczy - Przybylska-Kapuścińska Wiesława, Bednarczyk Jan, Bukowski Sławomir

 • Dodał: administrator
 • Data: 05:07 04-11-2018
 • Kategoria: Ekonomia
Mechanizmy i źródła wzrostu gospodarczego. Polityka ekonomiczna a wzrost gospodarczy - Przybylska-Kapuścińska Wiesława, Bednarczyk Jan, Bukowski Sławomir

Publikacja „Mechanizmy i źródła wzrostu gospodarczego" jest próbą nawiązania do wielowątkowej dyskusji, jaka toczy się w literaturze światowej oraz polskiej na temat uwarunkowań wzrostu gospodarczego. Znaczenie polityki ekonomicznej państwo, jako czynnika wpływającego na wzrost gospodarczy w krótkim i długim okresie, jest zagadnieniem budzącym wiele kontrowersji. W wielu dyskusjach, wypowiedziach i publikacjach ekonomistów postuluje się i uzasadnia konieczność odejścia od sterowania popytem na rzecz polityki propodażowej, odejścia od polityki krótkookresowej (doraźnej, bieżącej) na rzecz tworzenia warunków dla długofalowego wzrostu gospodarczego.

Transport kolejowy w procesach logistycznych polskiej gospodarki - Fajczak-Kowalska Anita

 • Dodał: administrator
 • Data: 05:08 04-11-2018
 • Kategoria: Ekonomia
Transport kolejowy w procesach logistycznych polskiej gospodarki - Fajczak-Kowalska Anita

Publikacja stanowi podsumowanie badań dotyczących logistyki transportu w kontekście przemian zachodzących we współczesnej gospodarce. Autorka prześledziła tendencje panujące w sektorze kolejowym, skupiając się w szczególności na otoczeniu rynkowym kolejowych usług przewozowych, stanowiących istotny element systemu logistycznego Polski oraz rozwiązaniach logistycznych usprawniających działalność towarowych przewoźników kolejowych. Zwróciła także uwagę na przebieg procesów restrukturyzacyjnych odnoszących się do kolei, mających bezpośredni wpływ na aktualną sytuację poszczególnych podmiotów wyodrębnionych z państwowego przedsiębiorstwa kolejowego.

Przedsiębiorczość polskich menedżerów w warunkach kryzysu - Kaczmarek Bogusław, Biliński Waldemar

 • Dodał: administrator
 • Data: 05:08 04-11-2018
 • Kategoria: Ekonomia
Przedsiębiorczość polskich menedżerów w warunkach kryzysu - Kaczmarek Bogusław, Biliński Waldemar

Kryzys gospodarczy wymusza nowe podejście menedżerów do organizacji produkcji oraz wdrażania nowych technologii produkcji. Klasycznym przykładem w tym względzie jest firma Biliński. „Factory Of Colour", która jest obecnie największym i najnowocześniejszym technologicznie zakładem w branży kolorystycznej w Polsce i jednym z najnowocześniejszych w Europie.

Statystyczna ocena znaczenia sektora usług w gospodarce Polski - Szczukocka Agata

 • Dodał: administrator
 • Data: 05:08 04-11-2018
 • Kategoria: Ekonomia
Statystyczna ocena znaczenia sektora usług w gospodarce Polski - Szczukocka Agata

Sektor usług ulega wielu przeobrażeniom, a pod wpływem sygnałów płynących z rynku nadal dokonują się w nim zmiany. Zmienia się charakter usług, powstają nowe rodzaje usług między innymi oparte na wysokich technologiach, ale wiele z nich nie ma miejsca bytu. Usługi odgrywają coraz większą rolę w rozwoju społeczno-gospodarczym.

Zarządzanie obszarami metropolitalnymi wobec globalnych procesów urbanizacji - Danielewicz Justyna

 • Dodał: administrator
 • Data: 05:09 04-11-2018
 • Kategoria: Ekonomia
Zarządzanie obszarami metropolitalnymi wobec globalnych procesów urbanizacji - Danielewicz Justyna

Publikacja poświęcona jest zagadnieniom związanym z ustrojem, organizacją i zarządzaniem obszarami metropolitalnymi. Opracowanie prezentuje całościowe ujęcie problematyki zarządzania metropolitalnego, ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji governance jako nowego podejścia do analizowania tych procesów. Koncepcja ta, jej ujęcia i założenia zaprezentowane są w pierwszej części publikacji.

Logowanie
Rejestracja