Stopy procentowe a inwestycje w Polsce i strefie euro - Stawska Joanna

Stopy procentowe a inwestycje w Polsce i strefie euro - Stawska Joanna

Stopa procentowa stanowi jeden z najważniejszych parametrów gospodarki rynkowej. Ostatnie kilkadziesiąt lat to okres zmian w strukturze rynków finansowych, które wpłynęły na poziomy i politykę stóp procentowych. W niniejszej książce skupiono uwagę na stopach referencyjnych banku centralnego w Polsce i strefie euro oraz ich oddziaływaniu na poziom inwestycji, co staje się szczególnie istotne w kontekście przystąpienia Polski do struktur strefy euro.

Kontroling sprzedażowy w Excelu - Próchnicki Wojciech

Kontroling sprzedażowy w Excelu - Próchnicki Wojciech

Osoba zajmująca się w organizacji kontrolingiem musi być wyposażona w odpowiednie narzędzia (system ERP czy oprogramowanie BI), lecz często wszelkie analizy i raporty wykonuje w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel. Wykorzystanie Excela w kontrolingu sprzedażowym daje możliwość szybkiego wykonania potrzebnych analiz, raportów czy też zbudowania narzędzi do cyklicznego badania i monitorowania określonych wielkości i wskaźników. Często osoby pracujące w kontrolingu znają Excela, ale nie potrafią zastosować go w konkretnym przypadku czy też nie potrafią za jego pomocą zbudować modelu sprzedażowego.

Sprawozdawczość budżetowa 2014. Nowe wytyczne, aktualne procedury, przykłady wypełnionych formularzy - Jarosz Barbara

Sprawozdawczość budżetowa 2014. Nowe wytyczne, aktualne procedury, przykłady wypełnionych formularzy - Jarosz Barbara

Począwszy od sprawozdań za 2014 rok, podmioty należące do sektora publicznego powinny opracowywać je, stosując regulacje nowego rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Nowelizacja przekazana pod koniec stycznia 2014 roku do podpisu ministra finansów wprowadziła wiele modyfikacji. Jednostki oświatowe oraz zakłady budżetowe muszą częściej sporządzać odpowiednio formularze Rb-34S oraz Rb-30S.

Behawioralne finanse przedsiębiorstw. Podstawowe podejścia i koncepcje - Gajdka Jerzy

Behawioralne finanse przedsiębiorstw. Podstawowe podejścia i koncepcje - Gajdka Jerzy

Jedna z największych zmian, jaka zaszła w ramach rozwoju nauki o finansach na przełomie XX i XXI wieku, polega na wzroście zainteresowania finansami behawioralnymi. Ten obszar badawczy, wiążący ze sobą wiedzę przede wszystkim z zakresu finansów i psychologii, zyskał na znaczeniu w całym świecie, stanowiąc wyzwanie dla dominującej dotychczas neoklasycznej teorii finansów. W pracy dokonano przeglądu uwarunkowań, które wpływają na zarządzanie finansami przedsiębiorstw w podstawowych grupach decyzji podejmowanych w spółce, począwszy od decyzji o budżetowaniu inwestycji, poprzez finansowanie i politykę dywidendy aż do zarządzania kapitałem obrotowym.

Decyzje na rynkach Venture Capital/Private Equity - Zimny Artur

Decyzje na rynkach Venture Capital/Private Equity - Zimny Artur

Książka ma charakter monografii prezentującej segment rynku finansowego tworzony przez inwestorów venture capital. Rynek ten zaczął się kształtować w formie zinstytucjonalizowanej kilkadziesiąt lat temu, ale ciągle charakteryzuje go duża dynamika i zmienność wyrażająca się w poszerzaniu obszarów inwestowania, powstawaniu nowych form angażowania kapitału czy tworzeniu kolejnych instrumentów. Dyfuzja tych zmian i stopień rozwoju rynku venture capital w poszczególnych krajach wykazują duże zróżnicowanie, co rodzi wiele pytań i problemów dotyczących przesłanek i przebiegu procesu inwestycyjnego.

Corporate governance w bankach. Teoria i praktyka - Marcinkowska Monika

Corporate governance w bankach. Teoria i praktyka - Marcinkowska Monika

Kwestie specyfiki władztwa korporacyjnego w bankowości podejmowane były dotąd relatywnie rzadko. W ubiegłym wieku ukazało się niewiele publikacji na ten temat, dopiero w obecnym stuleciu nadano większą rangę tej problematyce. Szczególnie istotnym impulsem do rozwoju badań w tym obszarze był globalny kryzys finansowy zapoczątkowany na amerykańskim rynku kredytów hipotecznych, a rozprzestrzeniony niemal na cały świat (m.

Koncepcja bilansu według teorii Wilhelma Osbahra jako kierunek doskonalenia sprawozdawczości finansowej. Propozycja modelu - Wiatr Michał

Koncepcja bilansu według teorii Wilhelma Osbahra jako kierunek doskonalenia sprawozdawczości finansowej. Propozycja modelu - Wiatr Michał

W swoim spojrzeniu na bilans i jego miejsce w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, W. Osbahr co najmniej o sto lat wyprzedził swoją epokę. Zaprezentowana w książce nowa formuła bilansu może być niezwykle użyteczna, może nie tyle jako zastępująca dotychczasową formę prezentacji, ale jako bardzo przydatny element dodatkowych informacji i objaśnień do sprawozdania finansowego, a nawet raportu biznesowego przedsiębiorstwa.

Kredytowanie przedsiębiorców indywidualnych. Specyfika, procesy, polityka - Czajkowska Agnieszka

Kredytowanie przedsiębiorców indywidualnych. Specyfika, procesy, polityka - Czajkowska Agnieszka

Problematyka pracy dr Agnieszki Czajkowskiej jest bez wątpienia aktualna, ważna, a przy tym interesująca zarówno z poznawczego, jak i głównie praktycznego punktu widzenia. Autorka próbuje przeanalizować z różnych punktów widzenia problematykę kredytowania przedsiębiorców indywidualnych w kontekście doświadczenia banków oraz przedsiębiorców. Projekt monografii zasługuje na miano poważnego przedsięwzięcia edytorskiego.

E-komunikacja na rynku usług bankowych. Modele, narzędzia, zastosowanie - Tarabasz Anna

E-komunikacja na rynku usług bankowych. Modele, narzędzia, zastosowanie - Tarabasz Anna

Książka podejmuje zagadnienia budowania skutecznej komunikacji marketingowej sektora bankowego w Polsce przy użyciu narzędzi elektronicznych. Choć w literaturze przedmiotu istnieją szerokie opracowania dotyczące komunikacji marketingowej, marketingu bankowego i komunikacji elektronicznej, na polskim rynku wydawniczym dotychczas trudno było o pozycję, która w jednym miejscu spajałaby te trzy zagadnienia. Część empiryczna stanowi podsumowanie ponadrocznych badań, które objęły grupę prawie 1800 klientów z 11 największych banków w Polsce, a także syntezę działań tych instytucji w zakresie komunikacji elektronicznej.

Pracownicza partycypacja finansowa. Geneza, uwarunkowania rozwoju, rezultaty - Kozłowski Maciej

Pracownicza partycypacja finansowa. Geneza, uwarunkowania rozwoju, rezultaty - Kozłowski Maciej

Pracownicza partycypacja finansowa jest traktowana jako jedna z nowocześniejszych form motywowania i większego zaangażowania pracowników w życie organizacji, jaką jest przedsiębiorstwo. Szybki postęp w jakości i innowacyjności produkcji wymaga zmiany spojrzenia na tradycyjne relacje pracownicy - kierownictwo i domaga się innego podejścia do procesów występujących w przedsiębiorstwie. Dotychczasowe stosunki pracy, raczej konserwujące ustalone reguły oddziaływania, są często przyczyną biernych postaw pracowników, co stwarza konieczność modyfikacji dotychczasowych schematów organizacji działania firmy i zarządzania pracującymi w niej ludźmi.

Analiza i projekcje gospodarki finansowej - Pawlicki Rafał, Śliwa Jan

Analiza i projekcje gospodarki finansowej - Pawlicki Rafał, Śliwa Jan

Książka w syntetycznej i przystępnej formie omawia istotę, zakres, metody i narzędzia oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Ma ona stanowić podstawę wyjściową do projekcji gospodarki przedsiębiorstwa na okres najbliższych kilku lat. Publikacja składa się z dwóch części: teoretycznej i empirycznej.

Podatek dochodowy od osób prawnych w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa. Zbiór zadań z rozwiązaniami - Kuchmacz Jerzy

Podatek dochodowy od osób prawnych w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa. Zbiór zadań z rozwiązaniami - Kuchmacz Jerzy

Znajomość funkcjonowania podatków w przedsiębiorstwach i instytucjach, w tym także w aspekcie rachunkowości, stanowi podstawowy zakres wiedzy studentów uczelni ekonomicznych. Rachunkowość podatkowa, obejmująca przede wszystkim problematykę funkcjonowania podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług, stanowi w każdym roku akademickim przedmiot nauczania dla szerokiej grupy studentów kilku kierunków studiów. Należy do wiodących przedmiotów wykładanych na kierunkach Finanse i rachunkowość, Rachunkowość i controlling oraz Zarządzanie.

Logowanie
Rejestracja