Systemy wynagrodzeń w okresie spowolnienia gospodarczego - Pocztowski Aleksy

 • Dodał: administrator
 • Data: 23:02 03-11-2018
 • Kategoria: Ekonomia
Systemy wynagrodzeń w okresie spowolnienia gospodarczego - Pocztowski Aleksy

W książce przedstawiono najnowsze trendy w kształtowaniu wynagrodzeń na tle zmian zachodzących na rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem występującego obecnie spowolnienia gospodarczego. Praca jest oparta zarówno na literaturze przedmiotu, jak i na badaniach empirycznych przeprowadzonych przez Autorów w latach 2009 i 2010. Książka zawiera sześć rozdziałów, w których omówiono: tendencje wynagrodzeń na rynku pracy, strategiczny wymiar kształtowania wynagrodzeń, składniki i determinantysystemu wynagrodzeń, wynagrodzenia podstawowe, premie i nagrody, świadczenia.

Kształtowanie konkurencyjności i przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw - Adamik Anna

 • Dodał: administrator
 • Data: 23:02 03-11-2018
 • Kategoria: Ekonomia
Kształtowanie konkurencyjności i przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw - Adamik Anna

Książka poświęcona jest problematyce kształtowania konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw oraz możliwościom uzyskania przez nie przewagi konkurencyjnej na rynku, zwłaszcza tkwiących w różnych formach ich współpracy z otoczeniem rynkowym, w tym również międzynarodowym. Autorzy przedstawiają w niej zarówno analizy zagadnień teoretycznych, jak i wartościowe wyniki przeprowadzonych ostatnio badań empirycznych, ułatwiających zrozumienie procesów budowy konkurencyjności i przewagi konkurencyjnej. Praca podzielona jest na cztery części poświęcone: teoretycznym podstawom kształtowania konkurencyjności i przewagi konkurencyjnej, strategiom i uwarunkowaniom budowy przewagi konkurencyjnej, roli współdziałania z otoczeniem rynkowym w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej internacjonalizacji kształowania konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw.

Zarządzanie informacją na rynku globalnym. Teoria i praktyka - Malara Zbigniew, Rzęchowski Jerzy

 • Dodał: administrator
 • Data: 23:02 03-11-2018
 • Kategoria: Ekonomia
Zarządzanie informacją na rynku globalnym. Teoria i praktyka - Malara Zbigniew, Rzęchowski Jerzy

Nadmiar informacji oraz wynikający stąd chaos informacyjny wymagają wprowadzania w organizacjach odpowiednich systemów zarządzania informacją i wiążą się z przymusem odpowiedniego jej poszukiwania, gromadzenia, przechowywania, udostępniania i wykorzystywania. Wymóg ten nabiera istotnego znaczenia z uwagi na rosnącą rolę informacji rynkowej w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw, zwłaszcza tych, które funkcjonują na rynku globalnym. Publikacja zawiera pierwsze w Polsce, kompleksowe ujęcie problematyki zarządzania informacją rynkową, a rozważania teoretyczne prezentowane w książce są poparte przykładami z praktyki gospodarczej i wynikami przeprowadzonych badań i analiz.

Polska polityka pieniężna. Badania teoretyczne i empiryczne - Brzoza-Brzezina Michał

 • Dodał: administrator
 • Data: 23:04 03-11-2018
 • Kategoria: Ekonomia
Polska polityka pieniężna. Badania teoretyczne i empiryczne - Brzoza-Brzezina Michał

Jest to pierwsza w Polsce publikacja przedstawiająca praktyczne aspekty badań naukowych prowadzonych nad polityką pieniężna w banku centralnym. W książce ograniczono, w stosunku do artykułów źródłowych, stronę formalną, tak by stała się bardziej przystępna dla czytelnika. Książka zawiera zarówno szeroki przegląd metod badawczych, jak i tematów związanych z prowadzeniem polityki pieniężnej w Polsce w okresie transformacji (ze szczególnym uwzględnieniem lat 2003–2010).

Zielona wyspa czy ruchome piaski. Prawda o polskiej gospodarce - Szewczak Janusz

 • Dodał: administrator
 • Data: 23:05 03-11-2018
 • Kategoria: Ekonomia
Zielona wyspa czy ruchome piaski. Prawda o polskiej gospodarce - Szewczak Janusz

Zdecydowana większość polskiego społeczeństwa kompletnie nie zdaje sobie dziś sprawy, w jakim stanie są nasze finanse publiczne. Tymczasem, jak pisze Janusz Szewczak, zamiast zieloną wyspą - Greenlandią - możemy być, niestety, drugą Irlandią, o której jeszcze kilka lat temu tak bardzo marzył premier Donald Tusk. Poruszane przez autora zagadnienia to m.

Matematyka finansowa - Piasecki Krzysztof, Ronka-Chmielowiec Wanda

 • Dodał: administrator
 • Data: 23:10 03-11-2018
 • Kategoria: Ekonomia
Matematyka finansowa - Piasecki Krzysztof, Ronka-Chmielowiec Wanda

Podręcznik do obowiązkowego przedmiotu na finansowych kierunkach studiów ekonomicznych. Zakres merytoryczny tego podręcznika obejmuje arytmetykę finansową poszerzoną o problematykę składki w ubezpieczeniach na życie. Wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, opis zależności arytmetyki finansowej został uzupełniony o jej implementację w arkuszu EXCEL.

Sprzedaż usług. Jak zwiększyć sprzedaż i opłacalność sprzedaży w firmie usługowej - Rader Ulf, Młodzikowska Danuta

 • Dodał: administrator
 • Data: 23:12 03-11-2018
 • Kategoria: Ekonomia
Sprzedaż usług. Jak zwiększyć sprzedaż i opłacalność sprzedaży w firmie usługowej - Rader Ulf, Młodzikowska Danuta

Sprzedaż usług rządzi się nieco innymi prawami niż sprzedaż towarów - usługi mają zwykle mało "namacalny" charakter, a to powoduje zwiększoną niepewność u potencjalnego klienta. Jak przygotować ofertę, aby trafiła do przekonania klienta? Jak przeprowadzać spotkania z klientami i jak prezentować ofertę, aby zwiększyć szanse na pozyskania zamówienia? Jak budować długotrwałe relacje z kluczowymi klientami? Między innymi o tym piszemy w tej książce. SPRZEDAŻ USŁUG to praktyczny poradnik dla wszystkich firm sprzedających usługi, zarówno w czystej formie, jak i w połączeniu z towarami.

Foresight w turystyce. Bariery wykorzystania i rozwoju - Borodako Krzysztof

 • Dodał: administrator
 • Data: 23:12 03-11-2018
 • Kategoria: Ekonomia
Foresight w turystyce. Bariery wykorzystania i rozwoju - Borodako Krzysztof

Pierwsza polska publikacja zawierająca syntetyczny opis foresightu w sektorze usług turystycznych – począwszy od definicji i istoty, poprzez stosowane metody i uwarunkowania, aż do organizacji, realizacji i ewaluacji projektów. Dwa pierwsze rozdziały mają charakter wprowadzający w problematykę foresightu oraz możliwości wykorzystania go w turystyce. Rozdział trzeci koncentruje się na problematyce współpracy sieciowej między podmiotami rynku turystycznego, zaś czwarty na kulturze organizacyjnej przedsiębiorstwa turystycznego oraz tworzeniu kultury myślenia o przyszłości, warunkującej realizację foresightu.

Kształtowanie cen. Praktyczny poradnik - Lunden Bjorn, Młodzikowska Danuta

 • Dodał: administrator
 • Data: 23:12 03-11-2018
 • Kategoria: Ekonomia
Kształtowanie cen. Praktyczny poradnik - Lunden Bjorn, Młodzikowska Danuta

KSZTAŁTOWANIE CEN to książka, która traktuje o trudnej sztuce ustalania cen na oferowane produkty - towary i usługi. Właściwe kształtowanie cen jest niezmiernie ważnym, choć często pomijanym i niedocenianym czynnikiem wpływającym na zwiększenie wielkości i opłacalności sprzedaży. Nie istnieje chyba żaden inny zabieg, który miałby tak duży wpływ na wynik przedsiębiorstwa, a kosztował tak niewiele - przecież ustalenie albo zmiana ceny w praktyce nic nie kosztuje.

Budżet. Praktyczny poradnik dla małych przedsiębiorstw - Lunden Bjorn, Młodzikowska Danuta

 • Dodał: administrator
 • Data: 23:12 03-11-2018
 • Kategoria: Ekonomia
Budżet. Praktyczny poradnik dla małych przedsiębiorstw - Lunden Bjorn, Młodzikowska Danuta

Bez dobrego budżetu trudno jest sprawować kontrolę nad finansami firmy. Dobry budżet to taki, który możliwie najbardziej precyzyjnie oddaje możliwości i zagrożenia rysujące się przed firmą w przyszłym okresie. Musi on być oparty na realistycznych podstawach, a jego opracowanie nie może pochłaniać zbyt dużo czasu i energii - wtedy będzie efektywnym narzędziem wspomagającym skuteczne zarządzanie działalnością firmy.

Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka - Szewczuk Adam, Kogut-Jaworska Magdalena, Zioło Magdalena

 • Dodał: administrator
 • Data: 23:52 03-11-2018
 • Kategoria: Ekonomia
Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka - Szewczuk Adam, Kogut-Jaworska Magdalena, Zioło Magdalena

Podręcznik akademicki prezentujący kompleksowe podejście do problematyki rozwoju lokalnego i regionalnego, napisany w sposób przystępny dla czytelnika, dzięki czemu może stanowić również bardzo przydatną lekturę dla praktyków gospodarczych − samorządowców, pracowników administracji rządowej i terenowej, przedstawicieli lokalnych społeczności itp. Zawiera zarówno podstawy teoretyczne, jak i przykłady z praktyki gospodarczej. Porusza najbardziej aktualne problemy związane z zarządzaniem, finansowaniem i pobudzaniem rozwoju regionalnego i lokalnego, jego diagnozowaniem, prognozowaniem i planowaniem (opracowywaniem strategii i scenariuszy rozwoju), podnoszeniem konkurencyjności i polityką przestrzenną.

Transformacja postkomunistyczna. Studium przypadku zmian instytucjonalnych - Winiecki Jan

 • Dodał: administrator
 • Data: 00:00 04-11-2018
 • Kategoria: Ekonomia
Transformacja postkomunistyczna. Studium przypadku zmian instytucjonalnych - Winiecki Jan

Książka jest podręcznikiem akademickim systematyzującym wiedzę na temat transformacji krajów postkomunistycznych. Autor koncentruje uwagę na tym, jak zmiany instytucjonalne i prowadzona w ich ramach polityka powodowały zmianę systemową i w jej wyniku wprowadzały gospodarkę poszczególnych krajów w świat efektywnego wzrostu gospodarczego. Jego zdaniem bowiem w studiowaniu zagadnienia transformacji znacznie bardziej pomocne są analizy zmian instytucji (i prowadzonej przez nie polityki) niż zmiany ilościowe czynników wytwórczych i zasobów materialnych zużywanych w procesie produkcji, ponieważ to nie brak zasobów, lecz patologiczne instytucje doprowadziły do upadku komunizmu.

Logowanie
Rejestracja