Romantyzm i nowoczesność - Kuziak Michał

 • Dodał: administrator
 • Data: 00:44 04-11-2018
 • Kategoria: Filologia
Romantyzm i nowoczesność - Kuziak Michał

Celem prezentowanej książki jest rozpoczęcie dialogu na temat relacji polskiego romantyzmu wobec nowoczesności. Co oczywiste, dialog taki musi nawiązywać do rozważań dotyczących innych literatur (i innych tradycji badawczych), a także pozostawać próbą, a więc czymś fragmentarycznym i w dużej mierze prowizorycznym. Autorzy poszczególnych prac pytają zarówno o to, w jaki sposób twórcy epoki oraz ona sama sytuują się wobec nowoczesności, jak i o widoczne w ich utworach zagadnienia: podmiotowości, mimesis, genologii, nabierające już w romantyzmie znamion nieoczywistości.

Drzwi do plakatu - Hołobut Agata

 • Dodał: administrator
 • Data: 01:17 04-11-2018
 • Kategoria: Filologia
Drzwi do plakatu - Hołobut Agata

Agata Hołobut tak mówi o genezie książki: „Pomysł powstania tej książki zrodził się podczas Piątego Międzynarodowego Sympozjum «Ikoniczność w języku i literaturze», które odbyło się w dniach 17–19 marca 2005 r. w Krakowie. Było to wydarzenie szczególne, ponieważ po raz pierwszy do grona językoznawców i literaturoznawców z całego świata dołączyli również wybitni przedstawiciele świata sztuki (.

Dyskurs antropologiczny w pisarstwie Josepha Conrada - Pacukiewicz Marek

 • Dodał: administrator
 • Data: 01:17 04-11-2018
 • Kategoria: Filologia
Dyskurs antropologiczny w pisarstwie Josepha Conrada - Pacukiewicz Marek

Jednym z centralnych motywów pisarstwa Josepha Conrada jest konfrontacja wiedzy dyskursywnej z doświadczeniem kontekstu kulturowego. Stawiając swych bohaterów w sytuacji transgresji, pisarz pokazuje, że to, co obce, inne, nigdy nie może zostać w pełni oswojone, zinterpretowane. Conrad ostrzega, że nie wolno nam łudzić się, że istnieje spójny kulturowo świat, który można ogarnąć za pomocą uniwersalnego modelu poznawczego.

Historia literatury kresowej - Hadaczek Bolesław

 • Dodał: administrator
 • Data: 01:17 04-11-2018
 • Kategoria: Filologia
Historia literatury kresowej - Hadaczek Bolesław

Dzisiaj Kresy stanowią supernazwę (arcykategorię) ogarniającą wszystkie ziemie wschodnie I i II Rzeczypospolitej. Nazwa ta, krystalizująca się przez wieki narodowej historii, wygenerowała byt samoistny, jedyny w swoim rodzaju skrót myślowy, nie do zastąpienia. Nie należy jej rozmazywać w niefortunnych użyciach i zamulać różnymi dywagacjami, jakie pojawiają się we współczesnym literaturoznawstwie.

Etniczność – tożsamość – literatura - Siwor Dorota, Bukowiec Paweł

 • Dodał: administrator
 • Data: 01:17 04-11-2018
 • Kategoria: Filologia
Etniczność – tożsamość – literatura - Siwor Dorota, Bukowiec Paweł

Artykuły zgromadzone w tym tomie dotyczą zagadnień tożsamości środkowoeuropejskich: białoruskiej, estońskiej, niemieckiej, ukraińskiej, ale także łemkowskiej, romskiej, śląskiej, żydowskiej – i oczywiście polskiej. Są one efektem namysłu nad tekstami współczesnymi, ale także dawniejszymi (a więc międzywojennymi i jeszcze wcześniejszymi, bo powstałymi w wiekach XVII-XIX). Przedstawiają, dla przykładu, recepcję prozy Elizy Orzeszkowej, w której pojawia się tematyka żydowska, analizują strategie budowania tożsamości w trzecim pokoleniu poetów łemkowskich czy postać Cygana w literaturze polskiego oświecenia.

Francuska lingwistyczna teoria dyskursu - Grzmil-Tylutki Halina

 • Dodał: administrator
 • Data: 01:17 04-11-2018
 • Kategoria: Filologia
Francuska lingwistyczna teoria dyskursu - Grzmil-Tylutki Halina

Francuska teoria zwana analizą dyskursu pojawiła się jako nowa propozycja kompleksowego ujęcia rzeczywistości zamkniętej w tekście. Po retoryce oraz badaniach filologicznych i hermeneutycznych, to właśnie analiza dyskursu powróciła do tekstu, stanowiąc reakcję na kierunki współczesnego językoznawstwa ograniczające przedmiot dociekań do zdania. „Francuska lingwistyczna teoria dyskursu” przedstawia źródła i inspiracje francuskiej teorii dyskursu, pokazuje początki formowania się nowej szkoły, a także poświęca uwagę analizie dyskursu i jej głównym tendencjom.

Enklawy wolności - Wójciak Monika

 • Dodał: administrator
 • Data: 01:17 04-11-2018
 • Kategoria: Filologia
Enklawy wolności - Wójciak Monika

Książka omawia wciąż mało rozpoznane zjawiska: samizdat, tamizdat, sztukę nonkonformistów czy działalność dysydencką na tle panoramy przemian zachodzących zarówno w Polsce, jak i w Związku Radzieckim. Stanowi próbę rekonstrukcji wzajemnych polsko-rosyjskich związków w czasach naznaczonych totalitaryzmem. Zaprezentowana w publikacji twórczość: Anny Achmatowej, Osipa Mandelsztama, Michaiła Zoszczenki, Warłama Szałamowa, Aleksandra Sołżenicyna, Andrieja Płatonowa, Josifa Brodskiego, ukazuje inną – suwerenną duchowo – Rosję.

Działalność literacka polskiego środowiska pijarskiego w dobie Oświecenia - Bogdziewicz Henryk

 • Dodał: administrator
 • Data: 01:17 04-11-2018
 • Kategoria: Filologia
Działalność literacka polskiego środowiska pijarskiego w dobie Oświecenia - Bogdziewicz Henryk

W 1642 r. pijarzy pojawili się w Polsce. Zakon przyczynił się do rozwoju oświaty i szkolnictwa wyższego w I Rzeczypospolitej u progu oświecenia.

Literatura a myśl słaba - Zawadzki Andrzej

 • Dodał: administrator
 • Data: 01:17 04-11-2018
 • Kategoria: Filologia
Literatura a myśl słaba - Zawadzki Andrzej

Książka „Literatura a myśl słaba” przedstawia podstawowe założenia filozoficzne tzw. myśli słabej – ważnego zjawiska w dzisiejszej panoramie myślowej – ukształtowanej m.in.

Świat w sąsiedztwie zaświatów - Bielska-Krawczyk Joanna

 • Dodał: administrator
 • Data: 01:17 04-11-2018
 • Kategoria: Filologia
Świat w sąsiedztwie zaświatów - Bielska-Krawczyk Joanna

„Świat w sąsiedztwie zaświatów” to książka poświęcona życiu i pisarstwu Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, która ujmuje jego twórczość w znacznej mierze z perspektywy tzw. korespondencji sztuk, eksponując jednocześnie kategorię „kontekstu wizualnego” oraz ideę „kultury spotkania”. Analizy utworów literackich sąsiadują tu z obszernymi omówieniami ilustracji Lebensteina do opowiadań Herlinga oraz interpretacjami wypowiedzi artystycznych pisarza i jego pierwszej żony Krystyny przeprowadzonymi pod kątem istniejącej między małżonkami relacji.

Kłopoty z innością - Bielecki Marian

 • Dodał: administrator
 • Data: 01:17 04-11-2018
 • Kategoria: Filologia
Kłopoty z innością - Bielecki Marian

Książka ta jest próbą opisania intrygującego zjawiska Inności. Tego, co z wielu powodów – ideologicznych, metodologicznych, estetycznych – pozostaje wykluczone z oficjalnego dyskursu kulturowego. Ten dyskurs ufundowany jest na niesymetrycznych opozycjach, czego konsekwencją jest jego opresywny charakter: skryte wartościowanie, redukowanie różnicy do tożsamości, nieuchronne ekskluzje.

Labirynty – kładki – drogowskazy - Podraza-Kwiatkowska Maria

 • Dodał: administrator
 • Data: 01:17 04-11-2018
 • Kategoria: Filologia
Labirynty – kładki – drogowskazy - Podraza-Kwiatkowska Maria

Prezentowana książka jest zbiorem tekstów powstałych (z dwoma wyjątkami) w ciągu kilku ostatnich lat. Autorka sama ocenia ten wybór jako bardziej niż dotychczasowe osobisty. Dzieje się tak dlatego, iż duża część to artykuły napisane do ksiąg jubileuszowych akademickich koleżanek i kolegów.

Logowanie
Rejestracja