Wybór pism estetycznych - Kielar-Turska Maria, Szuman Stefan

 • Dodał: administrator
 • Data: 01:17 04-11-2018
 • Kategoria: Filologia
Wybór pism estetycznych - Kielar-Turska Maria, Szuman Stefan

Książka jest wyborem prac estetycznych jednego z pionierów nowoczesnych badań psychologicznych nad rozwojem dziecka (również artystycznym). Stefan Szuman był lekarzem, psychologiem, a w końcu artystą. Wybitny badacz porusza takie tematy, jak: budowa utworów artystycznych, pojęcie „dawki artystycznej”, wpływ bajki na psychikę dziecka, słuchanie i przeżywanie muzyki i in.

Pisarstwo kobiet pomiędzy dwoma dwudziestoleciami - Iwasiów Inga, Galant Arleta

 • Dodał: administrator
 • Data: 01:17 04-11-2018
 • Kategoria: Filologia
Pisarstwo kobiet pomiędzy dwoma dwudziestoleciami - Iwasiów Inga, Galant Arleta

Użyta w tomie formuła „pisarstwa pomiędzy” zakłada istnienie dość stabilnego kontekstu historycznoliterackiego, teoretycznego i metodologicznego. Po pierwsze: punktem odniesienia czyni dwudziestolecie międzywojenne, po drugie: umowny przełom roku 1989. Nietrudno zauważyć, iż kobiece pisanie traktowane tu jest jako część procesu kulturowego, nie zaś margines czy eksces.

Moment lingwistyczny - Cieślak-Sokołowski Tomasz

 • Dodał: administrator
 • Data: 01:17 04-11-2018
 • Kategoria: Filologia
Moment lingwistyczny - Cieślak-Sokołowski Tomasz

Książka ta jest próbą zbudowania takiej interpretacji wczesnego pisarstwa Ryszarda Krynickiego i Stanisława Barańczaka, która byłaby w stanie jednocześnie zdać relację z pewnego momentu historycznego oraz wyznaczyć istotną linię przemian polskiej poezji współczesnej. Stanowi ona także próbę (wstępnego) wypracowania koncepcji późnego modernizmu jako poręcznego konceptu historycznoliterackiego. Wreszcie – stara się przetestować pewien język interpretacji modernistycznej poezji, którego punktów inicjalnych szukać by można w (paradoksalnym) uścisku amerykańskiej dekonstrukcji i rosyjskiego formalizmu.

Miejsca Leśmiana - Bolecki Włodzimierz, Gorczyńska Małgorzata

 • Dodał: administrator
 • Data: 01:17 04-11-2018
 • Kategoria: Filologia
Miejsca Leśmiana - Bolecki Włodzimierz, Gorczyńska Małgorzata

Nie jest to książka o Leśmianie, lecz o wielu „Leśmianach” jako tworach krytycznoliterackiej imaginacji. Przedstawia proces wcielania się twórczości poety w dyskurs krytyczny – proces długotrwały, bo zapoczątkowany ponad sto lat temu i nadal niezakończony, a przy tym przebiegający w zmiennym tempie, z przeplatającymi się okresami stagnacji i gwałtownych przyspieszeń. Dzieje krytycznoliterackiej recepcji Leśmiana tworzą odrębną całość, rządzącą się własnymi prawami i tworzącą własne konwencje dyskursywne, zarazem jednak stanowią wycinek całości większej – dziejów polskiej krytyki literackiej.

Tragizm w „Komedii” Dantego - Maślanka-Soro Maria

 • Dodał: administrator
 • Data: 01:17 04-11-2018
 • Kategoria: Filologia
Tragizm w „Komedii” Dantego - Maślanka-Soro Maria

Książka wyjaśnia i analizuje fenomen tragizmu obecny w dziele, które autor nazwał „Komedią” (określenie „Boska” – Divina – jest późniejsze), i które ma wpisaną niejako w założeniu nietragiczną wizję rzeczywistości. Kategoria ta – niebędąca jak dotąd przedmiotem szczegółowych badań – dotyczy niektórych epizodów „Piekła” i jest postrzegana zarówno w wymiarze antropologiczno-filozoficznym, jak i estetycznym. Część analityczną, odnoszącą się do ich różnych, powiązanych ze sobą aspektów, poprzedza teoretyczne nakreślenie poetyki tragizmu, poczynając od wyjaśnienia tytułu w szerszym kontekście kulturowo-literackim, poprzez ukazanie charakteru mimesis w „Komedii”, a w szczególności mimesis tragicznej w „Piekle”, a skończywszy na przedstawieniu istoty dantejskiej katharsis.

Wybór pism estetycznych - Kuczyńska Alicja, Białostocki Jan

 • Dodał: administrator
 • Data: 01:18 04-11-2018
 • Kategoria: Filologia
Wybór pism estetycznych - Kuczyńska Alicja, Białostocki Jan

Książka zawiera wybór pism estetycznych Jana Białostockiego – ucznia Władysława Tatarkiewicza, Tadeusza Kotarbińskiego i Michała Walickiego. Białostocki był absolwentem i wieloletnim pracownikiem naukowo-dydaktycznym Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Spopularyzował w Polsce metodę ikonologiczną w badaniach nad dziełami sztuki.

Obraz płynny - Leśniak Andrzej

 • Dodał: administrator
 • Data: 01:19 04-11-2018
 • Kategoria: Filologia
Obraz płynny - Leśniak Andrzej

Teksty Georgesa Didi-Hubermana, współczesnego francuskiego teoretyka obrazu, poświęcone są krytyce historii sztuki. Odnoszą się do jej ukrytych, często nieświadomie przyjmowanych założeń, a przed wszystkim do przenikającego ją „tonu pewności”, który przesłania problematyczność stosowanych w ramach dyscypliny modeli epistemologicznych. „Obraz płynny.

Wybór pism estetycznych - Abramowski Edward, Najder-Stefaniak Krystyna

 • Dodał: administrator
 • Data: 01:19 04-11-2018
 • Kategoria: Filologia
Wybór pism estetycznych - Abramowski Edward, Najder-Stefaniak Krystyna

Edward Abramowski należy do tych myślicieli, którzy wywarli znaczący wpływ na polską kulturę nie tylko przed pierwszą wojną światową, ale i później – w dwudziestoleciu międzywojennym. W jego rozległym problemowo dorobku intelektualnych (filozofia, socjologia, etyka, psychologia, oryginalna teoria ustroju socjalistycznego opartego na idei spółdzielczości) nie zabrakło też prac traktujących o zagadnieniach estetyki. Książka przeznaczona dla studentów takich kierunków jak filozofia, historia sztuki, filologia polska, wiedza o kulturze, kulturoznawstwo.

Wybór pism estetycznych - Regamey Konstanty

 • Dodał: administrator
 • Data: 01:19 04-11-2018
 • Kategoria: Filologia
Wybór pism estetycznych - Regamey Konstanty

Pisma Konstantego Regameya stanowią istotny fragment obrazu polskiej estetyki muzycznej, szczególnie lat 30. XX w., i w znaczący sposób dopełniają dokonania estetyki akademickiej tego okresu zdominowanej przez teorie Romana Ingardena, Zofii Lissy i Stefanii Łobaczewskiej.

Literatura jako trop rzeczywistości - Nycz Ryszard

 • Dodał: administrator
 • Data: 01:19 04-11-2018
 • Kategoria: Filologia
Literatura jako trop rzeczywistości - Nycz Ryszard

Ryszard Nycz po raz kolejny pisze historię literatury najnowszej, począwszy od późnego romantyzmu (Norwid) po czasy obecne (Herbert, Herling-Grudziński). Szczególny nacisk kładzie na relację między tekstem i rzeczywistością, na sposoby wyrażania świata. Literatura nurtu obiektywistycznego, obstając za istnieniem „tamtej strony” dyskursu, równocześnie uznaje, że nie mamy do niej żadnego bezpośredniego dostępu.

Inwencje i repetycje - Marciniak Hanna

 • Dodał: administrator
 • Data: 01:20 04-11-2018
 • Kategoria: Filologia
Inwencje i repetycje - Marciniak Hanna

Książka Hanny Marciniak poświęcona jest twórczości poetyckiej Juliana Przybosia oraz – stanowiącym jej integralne dopełnienie – esejom i szkicom o charakterze teoretycznym, krytycznym i refleksyjno-autobiograficznym. Klucz interpretacyjny do poetyckich i prozatorskich dzieł Przybosia stanowi tu kategoria doświadczenia, będąca od pewnego czasu bardzo popularna w literaturoznawstwie, zwłaszcza tym zorientowanym antropologicznie. Książka stanowi propozycję reinwencji dotychczasowego instrumentarium interpretacyjnego, która umożliwi precyzyjne mówienie o problematyce doświadczenia w literaturze, bez uciekania się do utrwalonych schematów i kategoryzacji.

Słowo i obraz - Pelc Janusz

 • Dodał: administrator
 • Data: 01:21 04-11-2018
 • Kategoria: Filologia
Słowo i obraz - Pelc Janusz

Janusz Pelc jest twórcą współczesnej polskiej wiedzy o emblematach jako gatunku literackim, jest też jednym z niewielu światowych znawców tej problematyki i jej kontekstu historyczno-artystycznego, topograficznego i księgoznawczego. Książka jest wyjątkową w całej polskiej literaturze naukowej syntezą pełnego stanu badań oraz osobistych doświadczeń autora, zarówno w dziedzinie studiów nad emblematami, jak i nowoczesnych interdyscyplinarnych badań nad staropolszczyzną..

Logowanie
Rejestracja