Melancholijne spojrzenie - Śniedziewski Piotr

 • Dodał: administrator
 • Data: 01:21 04-11-2018
 • Kategoria: Filologia
Melancholijne spojrzenie - Śniedziewski Piotr

„Melancholijne spojrzenie” to zbiór dziewięciu szkiców poświęconych melancholii w literaturze oraz w sztuce XIX stulecia. Porządek książki wyznaczają trzy zasadnicze modalności tytułowego spojrzenia: spojrzenie dookoła siebie (kierowane ku światu w poszukiwaniu wartości i sensu), spojrzenie w siebie (stanowiące odpowiedź na wszechobecną pustkę) oraz spojrzenie przez okno lub w lustro (będące zarówno spoglądaniem na świat, jak i w siebie – dzięki efektowi odbicia). Dziewiętnastowieczna melancholia, silnie powiązana z negatywnym doświadczeniem psychicznym, które zaciążyło na późniejszej teorii Freuda, w książce okazuje się przede wszystkim zjawiskiem kulturowym.

Lingwistyka mentalna w zarysie - Mazurkiewicz-Sokołowska Jolanta

 • Dodał: administrator
 • Data: 01:22 04-11-2018
 • Kategoria: Filologia
Lingwistyka mentalna w zarysie - Mazurkiewicz-Sokołowska Jolanta

Książka przedstawia zarys tego obszaru współczesnego językoznawstwa, w którym fenomen języka rozpatrywany jest pod kątem jego mentalnej postaci oraz procesów mózgowych służących jego nabywaniu i przetwarzaniu. Jest to opracowanie poglądowe, dające ogląd całej złożoności i wieloaspektowości zagadnienia zdolności językowej człowieka. Książka może służyć jako podręcznik akademicki, wprowadzający kompleksowo w tę tematykę.

Przekład jako kontynuacja twórczości własnej - Bolecki Włodzimierz, Kaczorowska Monika

 • Dodał: administrator
 • Data: 01:22 04-11-2018
 • Kategoria: Filologia
Przekład jako kontynuacja twórczości własnej - Bolecki Włodzimierz, Kaczorowska Monika

Książka zawiera pogłębioną analizę twórczości translatologicznej Stanisława Barańczaka, z której wynika, iż w przekładach Barańczaka funkcją nadrzędną wobec dopełniającej i polemicznej jest funkcja artystyczna. Autorka dowodzi, że przekład poetycki Barańczaka jest rodzajem wypowiedzi o innym utworze poetyckim – metawypowiedzią skonstruowaną według reguł, zgodnie z którymi poeta konstruuje własny wiersz. W książce znajduje się wprowadzenie w problematykę poetyki przekładów poetyckich, aktualny stan badań nad przekładami Barańczaka, omówienie koncepcji translatologicznych Barańczaka oraz analiza lingwistyczna poetyki jego utworów połączona z charakterystyką i poszukiwaniem genezy.

Najstarsza warstwa nazewnicza na ziemiach polskich - Babik Zbigniew

 • Dodał: administrator
 • Data: 01:23 04-11-2018
 • Kategoria: Filologia
Najstarsza warstwa nazewnicza na ziemiach polskich - Babik Zbigniew

Praca stanowi pierwszą w literaturze polskiej całościową próbę wyodrębnienia tzw. warstwy przedsłowiańskiej w toponimii polskiej. Składa się z rozbudowanej części teoretycznej, prezentującej zarówno stan badań, jak i interpretacje poszczególnych problemów, oraz słownika.

Historia zamącana autobiografią - Nycz Ryszard, Bolecki Włodzimierz

 • Dodał: administrator
 • Data: 01:23 04-11-2018
 • Kategoria: Filologia
Historia zamącana autobiografią - Nycz Ryszard, Bolecki Włodzimierz

Książka stanowi interpretacyjną opowieść o powojennej liryce Aleksandra Wata. Aczkolwiek liryka potraktowana tu została jako fragmentaryczny przyczynek do wielkiej i zgoła niepoetyckiej całości. Wyłania się z niej autor „Mojego wieku”, który chciał odpokutować grzech komunizmu, poradzić sobie z fenomenem własnego cierpienia, zmierzyć się z Bogiem, a więc – nadać całościowy sens swojemu, tak bardzo porozrywanemu, doświadczeniu egzystencjalnemu.

Na ramionach gigantów - Juda-Mieloch Małgorzata

 • Dodał: administrator
 • Data: 01:23 04-11-2018
 • Kategoria: Filologia
Na ramionach gigantów - Juda-Mieloch Małgorzata

Małgorzata Juda-Mieloch, doktor nauk humanistycznych, nauczycielka języka polskiego oraz autorka rozpraw naukowych, opisuje figurę autorytetu we współczesnych tekstach literaturoznawczych. Materiał badawczy stanowią prace Jerzego Ziomka, Janusza Sławińskiego, Grażyny Borkowskiej, Ryszarda Nycza i Henryka Markiewicza. Każdemu z tych badaczy autorka poświęca osobny rozdział.

Poeta romantyczny i nieromantyczne czasy - Ritz German

 • Dodał: administrator
 • Data: 01:23 04-11-2018
 • Kategoria: Filologia
Poeta romantyczny i nieromantyczne czasy - Ritz German

Tom „Poeta romantyczny i nieromantyczne czasy” dotyczy głównie twórczości Juliusza Słowackiego, którą German Ritz, szwajcarski slawista, bada z perspektywy europejskiej. Zestawione w pierwszej części rozprawy rozpatrują twórczość Słowackiego w trojakim aspekcie poetologicznym: konstrukcji poetyckiego ja, ironii i frenezji, która ostatecznie wydaje się ośrodkiem wyobraźni polskiego poety. Te przekrojowe spojrzenia przeplatają się z licznymi analizami poszczególnych utworów poety.

Nastrajanie pamięci - Kobielska Maria

 • Dodał: administrator
 • Data: 01:23 04-11-2018
 • Kategoria: Filologia
Nastrajanie pamięci - Kobielska Maria

Jerzy Ficowski, znany między innymi jako tłumacz, schulzolog czy badacz kultury romskiej, był jednak przede wszystkim autorem pierwszorzędnej artystycznie, choć nieco zapoznanej poezji. „Nastrajanie pamięci” to pierwsza książkowa publikacja poświęcona w całości jego twórczości poetyckiej. Kluczem do lektury poezji Ficowskiego jest kontekst filozoficzny, antropologiczny i literaturoznawczy.

Literatura, której nie ma - Śmieja Wojciech

 • Dodał: administrator
 • Data: 01:23 04-11-2018
 • Kategoria: Filologia
Literatura, której nie ma - Śmieja Wojciech

Książka stanowi zbiór szkiców poświęconych reprezentacji (męskiego) homoseksualizmu w literaturze polskiej. Ramy chronologiczne pracy obejmują niemal cały wiek XX. Podobnie szeroko nakreślone są granice genologiczne – autora interesuje proza, liryka, ale też zagadnienie recepcji twórczości literackiej eksponującej tematykę homoseksualną.

Mowa przytaczana w narracjach Marguerite Duras - Jakubowska-Cichoń Joanna

 • Dodał: administrator
 • Data: 01:23 04-11-2018
 • Kategoria: Filologia
Mowa przytaczana w narracjach Marguerite Duras - Jakubowska-Cichoń Joanna

W powieściowych fabułach mówiące postaci tworzą wydarzenia słowne. Opowiadanie tych wydarzeń, opowiadanie o mówieniu wymaga użycia specyficznych środków językowych. Są to różne odmiany mowy przytaczanej.

Literatura świadomości - Momro Jakub

 • Dodał: administrator
 • Data: 01:24 04-11-2018
 • Kategoria: Filologia
Literatura świadomości - Momro Jakub

Samuel Beckett jest w tej książce postacią centralną, ale nie jedyną. Jego dramaty, utwory prozą i poezja pozwalają zrozumieć, że pytania, które w języku własnej twórczości stawia pisarz, są centralnymi kwestiami podejmowanymi przez najwybitniejszych myślicieli nowoczesności. Książka traktuje autora „Molloya” jako jednego z najważniejszych uczestników modernistycznej debaty o możliwościach istnienia, statusie i kształcie podmiotu, jednostkowej świadomości, która próbuje odnaleźć własne miejsce w świecie radykalnej alienacji.

Obraz polonistyki włoskiej w świetle badań ankietowych - Marzec Urszula

 • Dodał: administrator
 • Data: 01:24 04-11-2018
 • Kategoria: Filologia
Obraz polonistyki włoskiej w świetle badań ankietowych - Marzec Urszula

Książka poświęcona jest zagadnieniu nauczania języka i kultury polskiej we włoskich uniwersytetach. Jest to pierwsza tego typu praca o charakterze przekrojowym, napisana na podstawie badań przeprowadzonych wśród profesorów, lektorów i studentów polonistyki włoskiej. Zebrany przez autorkę materiał pozwolił na nowe spojrzenie na uniwersyteckie studia polonistyczne we Włoszech.

Logowanie
Rejestracja