Prze(d)sądy. O czytaniu kultury - Czurko Julian, Wiśniewski Michał

 • Dodał: administrator
 • Data: 06:18 04-11-2018
 • Kategoria: Filologia
Prze(d)sądy. O czytaniu kultury - Czurko Julian, Wiśniewski Michał

Tom "Prze(d)sądy. O czytaniu kultury" otwiera się na wielość interdyscyplinarnych dyskursów, w ramach których studenci oraz doktoranci kierunków humanistycznych prezentują różne spojrzenia związane z problematyką „czytania” kultury. Punktem wyjścia jest tutaj literatura, ale zainteresowania autorów ogniskują się również wokół innych sztuk (teatr, film, komiks, reklama czy fotografia).

Ku harmonii? Poetyckie style słuchania muzyki w wierszach polskich autorów po 1945 roku - Wiśniewski Jerzy

 • Dodał: administrator
 • Data: 06:20 04-11-2018
 • Kategoria: Filologia
Ku harmonii? Poetyckie style słuchania muzyki w wierszach polskich autorów po 1945 roku - Wiśniewski Jerzy

Na książkę tę składają się interpretacje literackich przedstawień muzyki w wybranych utworach polskich poetów z drugiej połowy wieku XX i początku następnego stulecia. O jej powstaniu zdecydowała fascynacja dwoma odrębnymi dziedzinami twórczości artystycznej – poezją oraz muzyką. Książka składa się z trzech części.

Dyskursywizowanie Białoszewskiego. Tom 2. Dyskursy literaturoznawstwa literackiego i szkolnego - Sobolczyk Piotr

 • Dodał: administrator
 • Data: 06:28 04-11-2018
 • Kategoria: Filologia
Dyskursywizowanie Białoszewskiego. Tom 2. Dyskursy literaturoznawstwa literackiego i szkolnego - Sobolczyk Piotr

Książka opisuje najważniejsze przemiany polskiego literaturoznawstwa w ostatnich 50 latach – ukazuje narodziny polskiego strukturalizmu, wykształcenie się w jego ramach nurtu komunikacjonistycznego, przejście od strukturalnej poetyki w świetle językoznawstwa ku poetyce kognitywnej, rozmycie mocnych teorii w praktykach poststrukturalistycznych z włączeniem krytyki etycznej, badań nad Zagładą i teorii queer. Równolegle szkicowana jest teoria i historia quasi-paradygmatu „hermeneutycznego” i jego relacje ze strukturalną teorią interpretacji, marksizmem i dekonstrukcją. Ujęcie panoramiczne stale przeplata się ze zbliżeniem na recepcję twórczości głównego bohatera, Mirona Białoszewskiego.

Architektonika literackiego romansu - Martuszewska Anna

 • Dodał: administrator
 • Data: 06:28 04-11-2018
 • Kategoria: Filologia
Architektonika literackiego romansu - Martuszewska Anna

Należący do gatunku literatury popularnej romans istnieje od starożytności po dziś dzień, a chociaż jego struktura przybiera różne kształty, zasadnicze jej elementy (postać heroiny i jej partnera, topika przestrzeni i czasu miłości oraz schematy fabularne) pozostają niemal niezmienne. Prezentując te zjawiska zarówno w przebiegu historycznym, jak i według kategorii związanych z ich budową, autorka "Architektoniki literackiego romansu" stara się unikać jednoznacznych ocen deprecjonujących adresowane przede wszystkim do kobiet płody popularnej literatury. Pozostawia więc czytelnikowi książki ich ocenę, dostarczając mu do tego materiału w postaci licznie zgromadzonych cytatów z analizowanych powieści oraz narzędzi teoretycznoliterackich.

Geopoetyka. Związki literatury i środowiska - Kronenberg Anna

 • Dodał: administrator
 • Data: 06:31 04-11-2018
 • Kategoria: Filologia
Geopoetyka. Związki literatury i środowiska - Kronenberg Anna

W książce zawarto pytania, które stawiają sobie od lat 70. XX w. prekursorzy i prekursorki humanistyki ekologicznej, m.

U źródeł melodramatu. Joseph-Marie Loaisel de Tréogate. Antologia przekładów - Loaisel de Tréogate Joseph-Marie

 • Dodał: administrator
 • Data: 07:10 04-11-2018
 • Kategoria: Filologia
U źródeł melodramatu. Joseph-Marie Loaisel de Tréogate. Antologia przekładów - Loaisel de Tréogate Joseph-Marie

Brak jednolitej definicji melodramatu sprawia, że jest on gatunkiem ze wszech miar hybrydowym, sklejonym z zapożyczeń i kopii. Obfituje w liczne lejtmotywy, dzięki którym widz potrafi przewidzieć czekające go schematy. Nie zawsze też utwór o charakterze melodramatycznym zostaje w ten sposób gatunkowo zdefiniowany.

Sztuka słowa Mikołaja Reja. Studium stylistycznojęzykowe Psałterza Dawidowego - Kowalska Danuta

 • Dodał: administrator
 • Data: 07:33 04-11-2018
 • Kategoria: Filologia
Sztuka słowa Mikołaja Reja. Studium stylistycznojęzykowe Psałterza Dawidowego - Kowalska Danuta

Książka zawiera bardziej pogłębione i całościowe ujęcie językowej strony warsztatu twórczego jednego z ojców polskiej literatury. Niedostatki te w równym stopniu odnoszą się do wydanej około połowy szesnastego stulecia prozatorskiej parafrazy Psałterza Dawidowego, której autorstwo dość zgodnie dziś już badacze skłonni są wiązać z osobą Mikołaja Reja. Dzieło to, wzorowane najprawdopodobniej na łacińskiej parafrazie Jana van den Campen, dotąd w większym stopniu przyciągało uwagę od strony genetycznej, konfesyjnej i edycyjnej niż jego wartości i artyzmu językowego.

Ćwiczenia ze stylistyki - Zdunkiewicz-Jedynak Dorota

 • Dodał: administrator
 • Data: 07:35 04-11-2018
 • Kategoria: Filologia
Ćwiczenia ze stylistyki - Zdunkiewicz-Jedynak Dorota

Bogaty zestaw ćwiczeń z zakresu stylistyki i zagadnień pokrewnych: zawiera ponad 250 różnorodnych ćwiczeń opatrzonych komentarzami pomaga kształcić sprawność językową ułatwia rozumienie tekstów użytkowych i artystycznych umożliwia utrwalenie wiedzy teoretycznej wykorzystuje ciekawy materiał językowy m.in. utwory literackie, teksty reklamowe oraz wypowiedzi gwarowe i środowiskowe Książkę polecamy studentom filologii i dziennikarstwa, maturzystom, nauczycielom polonistom oraz lektorom języka polskiego, a także osobom zawodowo zajmującym się pisaniem i redagowaniem tekstów.

Jak dobrze pisać. Od myśli do tekstu - Maćkiewicz Jolanta

 • Dodał: administrator
 • Data: 07:37 04-11-2018
 • Kategoria: Filologia
Jak dobrze pisać. Od myśli do tekstu - Maćkiewicz Jolanta

Podręcznik łączący wiedzę z zakresu językoznawstwa i tekstologii z praktycznymi wskazówkami, jak pisać teksty różnych gatunków, ze zwróceniem szczególnej uwagi na teksty naukowe i popularnonaukowe. Głównym celem książki jest zoperatywizowanie wiedzy językoznawczej, tak aby stała się podstawą warsztatu pracy studenta, przyszłego dziennikarza, nauczyciela czy pracownika działu marketingu. Autorka podporządkowała wykład kolejnym etapom pracy nad tekstem.

Historia literatury włoskiej - Żaboklicki Krzysztof

 • Dodał: administrator
 • Data: 07:37 04-11-2018
 • Kategoria: Filologia
Historia literatury włoskiej - Żaboklicki Krzysztof

Książka przedstawia dzieje literatury włoskiej od średniowiecza do współczesności, w podziale na epoki. Każdą epokę wprowadza wstęp ogólny, po którym następuje omówienie najważniejszych nurtów, zjawisk i pisarzy oraz węzłowych problemów gatunkowych (rozwój liryki, dramatu, powieści, przełomy literackie). Podręcznik zawiera cytaty z wypowiedzi krytyków i historyków literatury, informacje historyczne, kulturowe i biograficzne, definicje zjawisk i nurtów literackich, cytaty z tłumaczeń literatury włoskiej na język polski, informacje o percepcji literatury włoskiej w Polsce.

Formuły werbalne polskiej etykiety językowej od połowy XVIII do lat sześćdziesiątych XIX wieku. Analiza socjolingwistyczna - Pawłowska Anita

 • Dodał: administrator
 • Data: 07:55 04-11-2018
 • Kategoria: Filologia
Formuły werbalne polskiej etykiety językowej od połowy XVIII do lat sześćdziesiątych XIX wieku. Analiza socjolingwistyczna - Pawłowska Anita

W badaniach etykiety językowej szczególną wartość mają źródła autentyczne: pamiętniki, dzienniki i wspomnienia. Możemy w nich znaleźć zapisy fragmentów konwersacji. Ważną ich zaletą jest fakt, że w przeciwieństwie do konwersacji pochodzących z powieści czy dramatów, zwykle pozbawione są wpływów konwencji literackich i gatunkowych.

Oblicza współczesnej bibliologii. Konteksty i transgresje - Czapnik Grzegorz, Gruszka Zbigniew, Ladorucki Jacek

 • Dodał: administrator
 • Data: 07:56 04-11-2018
 • Kategoria: Filologia
Oblicza współczesnej bibliologii. Konteksty i transgresje - Czapnik Grzegorz, Gruszka Zbigniew, Ladorucki Jacek

Publikacji poświęcona jest szeroko pojętej bibliologii uniwersyteckiej, nakreślonej przez bardzo odległe zagadnienia badawcze. Autorzy reprezentują różne ośrodki akademickie i biblioteki naukowe, co sprzyja odrębnemu spojrzeniu na zagadnienia najszerzej pojmowanej bibliologii. W XX w.

Logowanie
Rejestracja