Mikrotoponimia i makrotoponimia. Problematyka wstępna. Microtoponymy and Macrotoponymy. Preliminary problems - Gałkowski Artur, Gliwa Renata

 • Dodał: administrator
 • Data: 07:57 04-11-2018
 • Kategoria: Filologia
Mikrotoponimia i makrotoponimia. Problematyka wstępna. Microtoponymy and Macrotoponymy. Preliminary problems - Gałkowski Artur, Gliwa Renata

Oddawana do rąk Czytelników publikacja jest pierwszą z trzech monografii w projekcie wydawniczym Nomina loci pod auspicjami Komisji Onomastyki Słowiańskiej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. Niniejszy tom wpisuje się w krąg zainteresowań toponomastyki, jednocześnie uwzględniając najnowsze osiągnięcia onomastyki w zakresie studiów nad nazwami terenowymi i miejscowymi. Obejmuje istotne dla badań mikro- i makrotoponimii zagadnienia, z uzasadnionymi odniesieniami do antroponomastyki, chrematonomastyki, onomastyki literackiej i teorii nazw własnych.

Shakespeare 2014. W 450. rocznicę urodzin - Kujawińska-Courtney Krystyna, Sosnowska Monika

 • Dodał: administrator
 • Data: 07:57 04-11-2018
 • Kategoria: Filologia
Shakespeare 2014. W 450. rocznicę urodzin - Kujawińska-Courtney Krystyna, Sosnowska Monika

W książce przedstawiono wyniki interdyscyplinarnych badań nad dziełami i obecnością wielkiego dramaturga elżbietańskiego w Polsce w zmieniającym się kontekście historycznym i kulturowym. Jest ona po części efektem dyskusji naukowych prowadzonych w Międzynarodowym Centrum Badań Szekspirowskich utworzonym w Uniwersytecie Łódzkim w 2012 r. Interesująca tematyka (m.

Różowy język - Warkocki Bartosz

 • Dodał: administrator
 • Data: 07:57 04-11-2018
 • Kategoria: Filologia
Różowy język - Warkocki Bartosz

W ciągu ostatnich dziesięciu lat zaszło w polskiej kulturze coś niezwykłego, czego konsekwencje być może nie są zupełnie jasne. Dokonał się przełom. To, co w kwestii homoseksualności do tej pory było trudne do wypowiedzenia, stało się przedmiotem debat, niekiedy sensownych, często pełnych przemocy.

Słowiańska terminologia techniczna (na materiale polskim, rosyjskim i bułgarskim) - Mazurkiewicz-Sułkowska Julia

 • Dodał: administrator
 • Data: 08:06 04-11-2018
 • Kategoria: Filologia
Słowiańska terminologia techniczna (na materiale polskim, rosyjskim i bułgarskim) - Mazurkiewicz-Sułkowska Julia

Rozwój techniki oraz brak odczuwalnych granic terytorialnych w badaniach naukowych powodują konieczność szybkiego opracowania terminologii porządkującej nowe pojęcia oraz znalezienia ekwiwalentów powstałych terminów w innych, terminologicznie zabezpieczonych, językach świata. Obecnie brakuje opracowań konfrontatywnych, zawierających analizę materiału ze wszystkich trzech słowiańskich grup językowych i badających relację między pojęciem technicznym a jego realizacjami terminologicznymi w różnych językach pokrewnych. Do tych badań niezbędna jest zarówno wiedza językoznawcza, jak i techniczna oraz wieloletnie doświadczenie w pracy z tekstami branżowymi w kilku językach.

Przekleństwo i harmonia nieskończonego. Z zagadnień literatury Młodej Polski i epok późniejszych - Badowska Katarzyna

 • Dodał: administrator
 • Data: 08:08 04-11-2018
 • Kategoria: Filologia
Przekleństwo i harmonia nieskończonego. Z zagadnień literatury Młodej Polski i epok późniejszych - Badowska Katarzyna

Są to rozprawy i szkice poświęcone analizie szeroko pojętych obszarów i sensów „nieskończonego” w literaturze i eseistyce polskiej powstającej od roku 1890. Istotnym punktem odniesienia dla autorów jest okres Młodej Polski. Młodopolskie influencje dostrzegalne są zarówno w twórczości pokolenia pozytywistów, jak i w dorobku autorów dwudziestolecia międzywojennego.

„Horyzont dialogu i rozumienia”. W kręgu myśli Józefa Tischnera - Pietrych Krystyna

 • Dodał: administrator
 • Data: 08:08 04-11-2018
 • Kategoria: Filologia
„Horyzont dialogu i rozumienia”. W kręgu myśli Józefa Tischnera - Pietrych Krystyna

Dwadzieścia lat temu, 19.01.1995 r.

Elegijna świadomość romantyków - Śniedziewski Piotr

 • Dodał: administrator
 • Data: 08:23 04-11-2018
 • Kategoria: Filologia
Elegijna świadomość romantyków - Śniedziewski Piotr

Jak poradzić sobie z niemożliwą do przepracowania stratą? Jak zamieszkać w teraźniejszości? Jak poczuć się u siebie wśród ruin i grobów? Te trzy pytania (o podmiot, doświadczenie czasu oraz przestrzeń) okazały się kluczowe w romantycznym myśleniu o elegii. W pierwszej połowie XIX wieku w całej Europie elegia przestała być postrzegana jako gatunek posiadający jasne wyznaczniki formalne. Romantycy chętniej mówili o elegijności, definiując ją jako szczególny sposób postrzegania i odczuwania świata.

Antropologia wyobraźni twórczej w badaniach literackich. Świat wyobrażony Brunona Schulza - Karwowska Marzena

 • Dodał: administrator
 • Data: 08:34 04-11-2018
 • Kategoria: Filologia
Antropologia wyobraźni twórczej w badaniach literackich. Świat wyobrażony Brunona Schulza - Karwowska Marzena

Książka poświęcona antropologii wyobraźni twórczej w badaniach literackich na przykładzie twórczości Brunona Schulza i jego twórczej wyobraźni jest błyskotliwym, z erudycją i znajomością przedmiotu napisanym studium. Składa się z dwu części: pierwszej, poświęconej antropologii wyobraźni twórczej w kontekście metodologii oraz drugiej, przybliżającej czytelnikowi świat wyobrażony Schulza z punktu widzenia antropologii literatury. Jej autorka dokonuje przeglądu pism antropologicznych Gastona Bachelarda i prezentuje założenia teoretyczne antropologii wyobraźni twórczej Gilberta Duranda.

Cyborg w ogrodzie. Wprowadzenie do ekokrytyki - Fiedorczuk Julia

 • Dodał: administrator
 • Data: 08:42 04-11-2018
 • Kategoria: Filologia
Cyborg w ogrodzie. Wprowadzenie do ekokrytyki - Fiedorczuk Julia

"Nie sposób przecenić znaczenia książki Julii Fiedorczuk dla rozwoju w Polsce badań ekokrytycznych. "Cyborg w ogrodzie" to rzetelne i pogłębione wprowadzenie do ekokrytyki, jej ideologicznych źródeł, angloamerykańskiej historii, podstawowych założeń, terminologii, a także polemik, którymi obrosła, i ideologicznych mutacji, którym podlegała na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat, skojarzona z badaniami feministycznymi, postkolonialnymi i „qeerowymi”. Książka oferuje zarazem ilustracje praktyki ekokrytycznej, przedstawiając ekokrytyczne interpretacje głównie angielskich i amerykańskich, ale również kilku polskich tekstów literackich.

Cóż wam pozostało? Losy Palestyńczyków na podstawie prozy Gassana Kanafaniego - Al-Khatib Małgorzata

 • Dodał: administrator
 • Data: 08:49 04-11-2018
 • Kategoria: Filologia
Cóż wam pozostało? Losy Palestyńczyków na podstawie prozy Gassana Kanafaniego - Al-Khatib Małgorzata

Książka jest prezentacją rzeczywistości palestyńskiej do lat 70-tych XX wieku, ujętą na podstawie twórczości najwybitniejszego prozaika palestyńskiego Ğassāna Kanafāniego. Autorka prezentuje twórczość tego pisarza na tle historii Palestyńczyków. Szczególne ważny jest tu obraz stosunków żydowsko-palestyńskich i izraelsko-palestyńskich, oddający wiernie konflikty, do jakich dochodzi między obiema społecznościami.

Spór o międzywojenną kulturę polsko-żydowską - Sikorski Dariusz

 • Dodał: administrator
 • Data: 08:52 04-11-2018
 • Kategoria: Filologia
Spór o międzywojenną kulturę polsko-żydowską - Sikorski Dariusz

Książka prezentuje spór o międzywojenną kulturę polsko-żydowską. Autor nie tylko stara się ochronić ważny element dziedzictwa narodowego, ale także przedstawia cały dramatyzm walki o uznanie prawa do tworzenia kultury przez polskich Żydów. Ważnym elementem książki, zbudowanej wokół postaci Romana Brandstaettera, jest ukazanie, jak między innymi poprzez komunikację prasową polscy Żydzi starali się odmitologizować narodowe wyznaczniki historii oraz patriotyczne fantazmaty.

Cicero vortit barbare - Marciniak Katarzyna

 • Dodał: administrator
 • Data: 08:52 04-11-2018
 • Kategoria: Filologia
Cicero vortit barbare - Marciniak Katarzyna

Cyceron był nie tylko mówcą i politykiem, ale także tłumaczem. Jego przekłady były czytane przez kolejne pokolenia pisarzy i myślicieli, tworzyły podstawy literackiej kultury Europy. Mało kto jednak zdaje sobie sprawę, że przybliżając współobywatelom największe osiągnięcia greckiej literatury, Cyceron modyfikował je tak, by zawierały treści zgodne z ideałami republikańskimi, których bronił w swoich pismach.

Logowanie
Rejestracja