Elementy finansów i bankowości - Świecka Beata, Flejterski Stanisław

Elementy finansów i bankowości - Świecka Beata, Flejterski Stanisław

W książce przedstawiono „podstawy finansów” („wstęp do finansów”) w skondensowanej, zrozumiałej, usystematyzowanej formie. Studiującym finanse potrzebna jest na wstępie znajomość ich „struktury teoretycznej”, swoistego „kodu pojęciowego”. Trzeba „widzieć pojedyncze drzewa, ale i cały las”.

Finanse w dobie kryzysu - Opracowanie zbiorowe

Finanse w dobie kryzysu - Opracowanie zbiorowe

Globalny kryzys zainicjowany na amerykańskim rynku subprime nie należy niestety do przeszłości a reperkusje z niego wynikające nadal trwają i na różne nowe sposoby objawiają się, kształtując otaczającą rzeczywistość. Światowa gospodarka pozostaje odległa od stanu boomu inwestycyjnego, zaś sam kryzys naświetlił skalę powiązań między gospodarkami i problemy z tymi powiązaniami związane. Zweryfikowany został podział sił na świecie i jednocześnie ukazana została znaczącą role Chin w kształtowaniu globalnego ładu gospodarczego.

Bankowo-finansowa obsługa jednostek samorządu terytorialnego - Filipiak Beata, Flejterski Stanisław

Bankowo-finansowa obsługa jednostek samorządu terytorialnego - Filipiak Beata, Flejterski Stanisław

"„Bankowo-finansowa obsługa jednostek samorządu terytorialnego” pod redakcją naukową Beaty Filipiak i Stanisława Flejterskiego (...

Bankowość detaliczna w Polsce - Harasim Janina

Bankowość detaliczna w Polsce - Harasim Janina

Książka Janiny Harasim to bardzo rzetelna monografia o bankowości detalicznej w Polsce. Kompleksowe dane o bankowości detalicznej okażą sie przydatne dla wszystkich którzy interesują się bankowością detaliczną. Analiza usług dla klientów detalicznych banków jest pełna, uczciwa i rzetelna.

Corporate governance - Banki na straży efektywności przedsiębiorstw - Słomka-Gołębiowska Agnieszka

Corporate governance - Banki na straży efektywności przedsiębiorstw - Słomka-Gołębiowska Agnieszka

Wyrażenie „nadzór korporacyjny" (corporate governance) jest różnie pojmowane. W najogólniejszym ujęciu odnosi się ono do mechanizmów instytucjo­nalnych, które wpływają na decyzje osób kierujących przedsiębiorstwem. Mechanizmy te dzieli się zwykle na wewnętrzne (np.

Grasz swoimi pieniędzmi, czy pieniądze grają tobą? - Fesnak Andrzej

Grasz swoimi pieniędzmi, czy pieniądze grają tobą? - Fesnak Andrzej

Autor w 15 niedługich i „napakowanych” konkretami oraz liczbami rozdziałach radzi – często z dużym poczuciem humoru – jak nie tylko chronić, ale także pomnażać swój majątek. Poradnik zawiera wiele bardzo szczegółowych – i często zaskakujących – wyliczeń, które łączy napisana ze swadą narracja autora, który zjadł przysłowiowe zęby w trakcie licznych prowadzonych przez siebie szkoleń z dziedziny finansów osobistych. Autor we wstępie przedstawia swoją książkę w następujący sposób: Ten poradnik jest poświęcony zagadnieniom finansów osobistych.

Finanse we współczesnych procesach kreowania wartości - Caputa Wiesława, Szwajca Danuta

Finanse we współczesnych procesach kreowania wartości - Caputa Wiesława, Szwajca Danuta

Bezpośrednim następstwem zmian zachodzących w otoczeniu współczesnego przedsiębiorstwa, w tym w szczególności procesów globalizacyjnych jest w szczególności: zmiana struktury potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa na korzyść zasobów niematerialnych, wzrost ryzyka prowadzonej działalności, jak również międzynarodowa migracja kapitału w celu poszukiwania nowych źródeł wartości. Dla zarządzania finansowego oznacza to konieczność: rozszerzenia horyzontów poznawczych, wychodzenia poza tradycyjne ujęcia, tworzenia nowych paradygmatów, a co za tym idzie poszukiwania nowych metod, instrumentów i narzędzi zarządzania. Problemom tym poświęcono niniejsze opracowanie, które z uwagi na bardzo szeroki obszar zainteresowań zarządzania finansowego koncentruje się na: zmianach zachodzących na rynkach finansowych oraz instrumentach zarządzania tymi rynkami w warunkach globalizacji gospodarki, inwestycjach i ryzyku w działalności podmiotów gospodarczych, problemach wyceny wartości przedsiębiorstwa, finansowych aspektach zarządzania zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa, wykorzystaniu systemu informacyjnego rachunkowości w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw.

Banki w warunkach niestabilnej gospodarki. Tom 26 - Opracowanie zbiorowe

Banki w warunkach niestabilnej gospodarki. Tom 26 - Opracowanie zbiorowe

Bankowa kreacja kredytów subprime stała się główną przyczyną sprawczą kryzysu na rynkach finansowych, który w krótkim czasie przerodził się w globalny kryzys ekonomiczny. Banki okazały się także beneficjentami antykryzysowego interwencjonizmu, co zaowocowało wysokim długiem publicz­nym w wielu rozwiniętych krajach. Mówiąc inaczej, to banki poprzez swoje rynkowe zachowania wygenerowały kryzys.

Pieniądz. Dlaczego niszczenie dolara zagraża światowej gospodarce i jak można temu zapobiec - Forbes Steve, Ames Elizabeth

Pieniądz. Dlaczego niszczenie dolara zagraża światowej gospodarce i jak można temu zapobiec - Forbes Steve, Ames Elizabeth

Pieniądz to dziś jedna z najbardziej opacznie pojmowanych kwestii, a przy okazji jedna z najważniejszych. Odkąd ponad czterdzieści lat temu Stany Zjednoczone odeszły od systemu waluty złotej, władze państw na całym świecie wykazują się coraz większą i coraz bardziej niebezpieczną nieznajomością podstawowych zasad polityki monetarnej, które przez wieki znajdowały się u podstaw gospodarek świętujących największe sukcesy. Ta wyjątkowa książka pokazuje, w jaki sposób dzisiejsza niewłaściwa polityka monetarna przygotowuje grunt pod kolejną globalną katastrofę gospodarczą i społeczną, która może równać się doświadczeniom niedawnego kryzysu finansowego, a być może nawet doświadczeniom z lat trzydziestych.

Nadchodzi czas obligacji korporacyjnych. Jak na nich zarobić? - Opracowanie zbiorowe

Nadchodzi czas obligacji korporacyjnych. Jak na nich zarobić? - Opracowanie zbiorowe

7% - tyle wynosiło na przełomie 2014 i 2015 roku średnie oprocentowanie obligacji firm notowanych na rynku Catalyst, tymczasem w bankach bardzo trudno znaleźć lokatę o oprocentowaniu wyższym niż 3%. Zakończenie cyklu obniżek stóp procentowych będzie sprzyjać obligacjom korporacyjnym. W jaki sposób inwestować na Catalyst? Jakie szanse i zagrożenia wiążą się z obligacjami firm? Czy inwestowanie w fundusze obligacji korporacyjnych to dobry pomysł? Na co zwrócić uwagę wybierając fundusz obligacji korporacyjnych?.

Rachunkowość finansowa i podatkowa - Cebrowska Teresa

Rachunkowość finansowa i podatkowa - Cebrowska Teresa

Ujęcie rachunkowości finansowej i podatkowej w jednym podręczniku sprawia, że zawiera on kompendium wiedzy, w jaką powinien być zaopatrzony współczesny księgowy, poczynając od prawno-ekonomicznego otoczenia firmy, polityki rachunkowości, a kończąc na sprawozdawczości finansowej. Publikacja zawiera też omówienie wielu problemów wykraczających poza standardowe podręczniki akademickie, jak np. łączenie i podział spółek, kontrakty długoterminowe, upadłości (wszystko w kontekście ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Wpływ opodatkowania przedsiębiorstw na lokalizację bezpośrednich inwestycji zagranicznych w krajach Unii Europejskiej - Wawrzyniak Dorota

Wpływ opodatkowania przedsiębiorstw na lokalizację bezpośrednich inwestycji zagranicznych w krajach Unii Europejskiej - Wawrzyniak Dorota

Dynamiczny wzrost przepływów bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) stanowi cechę charakterystyczną ostatnich dziesięcioleci. Kraje rywalizują między sobą o ich napływ stosując różnego rodzaju zachęty dla kapitału zagranicznego. Jedną z nich stanowi stopa opodatkowania przedsiębiorstw.

Logowanie
Rejestracja