Diabeł w Poezji - Matuszewski Ignacy

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:34 03-11-2018
 • Kategoria: Inne
Diabeł w Poezji - Matuszewski Ignacy

Opis: Przegląd figur demonicznych w literaturze ludów wyznających politeizm. Szatan w literaturze ludów monoteistycznych. Szatan w gnostycyzmie, manicheizmie.

Innowacyjność i konkurencyjność gospodarki - Marciniak Stefan

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:34 03-11-2018
 • Kategoria: Inne
Innowacyjność i konkurencyjność gospodarki - Marciniak Stefan

Książka ta przedstawia związki innowacyjności ze zdobywaniem trwałych przewag konkurencyjnych na światowym rynku globalnym. Zawiera diagnozę stanu innowacyjności polskiej gospodarki na tle krajów OECD. Autor koncentruje uwagę zwłaszcza na innowacyjności technologicznej – produktowej i procesowej.

Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne - Sobańska Irena

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:34 03-11-2018
 • Kategoria: Inne
Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne - Sobańska Irena

Autorzy podręcznika objaśniają systemy rachunku kosztów, stosowane w praktyce światowej rachunkowości zarządczej. Systemy te umożliwiają tworzenie informacji - o kosztach, przychodach i wynikach - dla zarządzania operacyjnego oraz pozwalają na realizację strategii wykorzystania zasobów, która zapewnia wzrost wartości dla klienta i akcjonariuszy w długim okresie. Dla lepszego zrozumienia prezentowane zagadnienia w podręczniku zostały zilustrowane przykładami z praktyki zarządzania i z praktyki rachunku kosztów oraz przykładami liczbowymi.

Prawo i wykluczenie. Studium empiryczne - Turska Anna

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:34 03-11-2018
 • Kategoria: Inne
Prawo i wykluczenie. Studium empiryczne - Turska Anna

„Książka dokumentuje szeroko zakrojone przedmiotowo i metodologicznie badania nad (…) wykluczeniem prawnym. >>Prawo.

Warunkowe zwolnienie z reszty kary pozbawienia wolności - Lachowski Jerzy

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:34 03-11-2018
 • Kategoria: Inne
Warunkowe zwolnienie z reszty kary pozbawienia wolności - Lachowski Jerzy

Praca zawiera rozważania na temat warunkowego zwolnienia w prawie karnym. Ukazuje ona polską regulację dotyczącą tej instytucji na tle nowego w naukach penalnych spojrzenia na karę pozbawienia wolności, które zrodziło się na fali krytyki resocjalizacyjnej funkcji tej kary. Uwzględnia również kontekst prawnoporównawczy, a także najważniejsze rekomendacje Komitetu Ministrów Rady Europy w zakresie konstrukcji warunkowego zwolnienia, co skłania do krytycznej refleksji nad obecnie obowiązującymi w tym zakresie, polskimi uregulowaniami.

Modele karier - Suchar Marek

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:37 03-11-2018
 • Kategoria: Inne
Modele karier - Suchar Marek

Książka jest wynikiem wieloletnich badań, prowadzonych przez Autora, dotyczących analizy dotychczasowych karier zawodowych kandydatów do pracy oraz możliwości przewidywania na tej podstawie dalszego ich przebiegu. Autor przedstawia między innymi: determinanty karier, wizualizacje różnych typów karier, ilościowe parametry karier (mobilność, rotacyjność, płynność, wertykalizm) związki parametrów kariery z osobowością kandydata, autorską typologię 24 modeli karier, autorską „metodę przewidywania kolejnego kroku”. „Książka Pana Marka Suchara jest wysoce nietypowa na polskim rynku wydawniczym; ‘sprzedaje’ On w niej swoje konsultingowo-szkoleniowe know-how, a dokładniej ‘wiedzę gorącą’ z wieloletniej praktyki doradczej.

Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstw - Michalski Grzegorz

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:37 03-11-2018
 • Kategoria: Inne
Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstw - Michalski Grzegorz

Autor podręcznika prezentuje podstawowe zagadnienia z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa i mechanizmy ich funkcjonowania. W licznych przykładach w bardzo przystępny sposób wyjaśnia oraz porządkuje kategorie i narzędzia zarządzania finansami, a także możliwości i ograniczenia ich stosowania. Podkreśla zwłaszcza wpływ decyzji podejmowanych przez pracowników pionów, zarówno operacyjnych (niefinansowych), jak i finansowych, na wyniki uzyskiwane przez przedsiębiorstwo.

Zarządzanie procesami w instytucjach finansowych - Nosowski Adam

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:37 03-11-2018
 • Kategoria: Inne
Zarządzanie procesami w instytucjach finansowych - Nosowski Adam

Autor podręcznika prezentuje podstawowe zagadnienia z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa i mechanizmy ich funkcjonowania. W licznych przykładach w bardzo przystępny sposób wyjaśnia oraz porządkuje kategorie i narzędzia zarządzania finansami, a także możliwości i ograniczenia ich stosowania. Podkreśla zwłaszcza wpływ decyzji podejmowanych przez pracowników pionów, zarówno operacyjnych (niefinansowych), jak i finansowych, na wyniki uzyskiwane przez przedsiębiorstwo.

Wyłączenia z masy upadłości - Chrapoński Dariusz

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:37 03-11-2018
 • Kategoria: Inne
Wyłączenia z masy upadłości - Chrapoński Dariusz

Problematyka niniejszej publikacji jest bezpośrednio związana z jednym z najbardziej istotnych zagadnień występujących w prawie upadłościowym i naprawczym, a mianowicie z problematyką składu masy upadłości. Celem książki jest: skatalogowanie przypadków wyłączeń z masy upadłości, oraz wskazanie przyczyn, dla których ustawodawca odstąpił od ogólnej zasady, że cały majątek upadłego jest przeznaczony na zaspokojenie wierzycieli w postępowaniu upadłościowym. Zakres książki dotyczy obu rodzajów postępowania upadłościowego, tj.

Ewolucja Ochrony Konsumenta w Prawie Kolizyjnym Unii Europejskiej w Zakresie Zobowiązań Umownych - Jagielska Monika

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:37 03-11-2018
 • Kategoria: Inne
Ewolucja Ochrony Konsumenta w Prawie Kolizyjnym Unii Europejskiej w Zakresie Zobowiązań Umownych - Jagielska Monika

Prezentowane opracowanie to pierwsza na polskim rynku pozycja poświęcona całokształtowi konsumenckiej regulacji kolizyjnej w Unii Europejskiej i ochronie konsumenta w umowach transgranicznych. Autorka wychodzi od zobrazowania procesu rozwoju prawa konsumenckiego w UE, następnie przedstawia przyczyny, etapy i środki tworzenia regulacji prawa kolizyjnego odnoszących się do ochrony słabszej strony obrotu, a zwłaszcza konsumenta. Zasadnicza część książki poświęcona jest analizie instrumentów prawnych prawa prywatnego międzynarodowego i europejskiego służących ochronie praw konsumenta.

Polnisches Sachenrecht. Polskie Prawo Rzeczowe Band 6 - Pilarska Anna

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:37 03-11-2018
 • Kategoria: Inne
Polnisches Sachenrecht. Polskie Prawo Rzeczowe Band 6 - Pilarska Anna

Das vorliegende Buch ist für Studierende, Praktiker und Wissenschaftler gedacht,die sich mit dem deutsch-polnischen wirtschaftlichen Rechtsverkehr beschäftigen und sich daher mit den Grundlagen des polnischen Sachenrechts vertraut machen wollen. Die Problematik wird anhand von zahlreichen Fällen und unter Berufung auf die Rechtsprechung und anerkennenswerteste Veröffentlichungen zum polnischen Sachenrecht präsentiert. Zum besseren Verständnis der Materie dienen zahlreiche rechtsvergleichende Verweise sowie mehrere Übersichten, Tabellen und Merksätze.

Reklama farmaceutyczna i pokrewna - Szczęsny Rafał

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:37 03-11-2018
 • Kategoria: Inne
Reklama farmaceutyczna i pokrewna - Szczęsny Rafał

Ostatnie 15-lecie to okres intensywnego rozwoju rynku reklamowego w Polsce. Dziś po reklamę publiczną sięgają już nie tylko przedsiębiorcy dysponujący wysokim kapitałem. Rozwój technologii pozwala na dotarcie z reklamą niewymagającą wysokich nakładów finansowych do niemal każdego miejsca na ziemi.

Logowanie
Rejestracja