Satyrady - Mikrut Izabela

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:30 03-11-2018
 • Kategoria: Filologia
Satyrady - Mikrut Izabela

Nie dla mnie dzisiaj Noble są i Pulitzery nie dla mnie styl Dąbrowskiej ani Magdy Umer nie dla mnie oczywiście Czterdzieści i Cztery (i żaden inny numer). Ten tekst nie przypomina „Pana Tadeusza”, bo chociaż się starałam, to nie wyszło, no żesz..

Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-sport-rekreacja - Kierczak Urszula

 • Dodał: administrator
 • Data: 23:11 03-11-2018
 • Kategoria: Filologia
Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-sport-rekreacja - Kierczak Urszula

Koncepcja edukacji fizycznej „Zdrowie, Sport, Rekreacja”, to programy nauczania wychowania fizycznego dla czterech etapów edukacyjnych. Jest to jedyny obecnie na rynku edukacyjnym spójny program kształcenia w zakresie wychowania fizycznego dla wszystkich etapów edukacji przygotowany w oparciu o nową podstawę programową wprowadzoną do realizacji 01 września 2009 r. Książka „Zdrowie.

Kamienie na szaniec. Krzyżacy. Świętoszek. Opracowania lektur. Streszczenie, analiza, problematyka, motywy. Gimnazjum - Kamińska Małgorzata, Konarska Barbara, Biernacka Julia

 • Dodał: administrator
 • Data: 00:37 04-11-2018
 • Kategoria: Filologia
Kamienie na szaniec. Krzyżacy. Świętoszek. Opracowania lektur. Streszczenie, analiza, problematyka, motywy. Gimnazjum - Kamińska Małgorzata, Konarska Barbara, Biernacka Julia

Szczegółowe, rzetelne i przystępnie napisane streszczenia 3 lektur („Kamieni na szaniec” Aleksandra Kamińskiego, „Krzyżaków” Henryka Sienkiewicza i „Świętoszka” Moliera) wraz z omówieniem problematyki zgodnie z aktualnym programem nauczania. Opracowanie każdej lektury zawiera również m.in.

Z ziemi włoskiej do Polski - Lipińska Ewa

 • Dodał: administrator
 • Data: 00:39 04-11-2018
 • Kategoria: Filologia
Z ziemi włoskiej do Polski - Lipińska Ewa

Podręczniki dr Ewy Lipińskiej są bardzo znane i często stosowane na wydziałach polonistycznych we Włoszech; należą one do ważnych materiałów dydaktycznych dla studiujących język polski jako obcy. Do najpopularniejszych tytułów należy pozycja Z polskim na ty, która ukazała się w 2003 roku (drugie wydanie w 2006) w Wydawnictwie TAiWPN Universitas Kraków. Jest to książka, która dzięki swemu praktycznemu i przejrzystemu podejściu do zagadnień leksykalno-gramatycznych, od samego początku zyskała duże grono zwolenników wśród studentów oraz nauczycieli języka polskiego jako obcego.

Rozwiązywanie tekstów - Małczyński Bartosz

 • Dodał: administrator
 • Data: 00:43 04-11-2018
 • Kategoria: Filologia
Rozwiązywanie tekstów - Małczyński Bartosz

Karpowiczowski poemat polimorficzny to poemat nieistniejący do końca, widmowy, zatrzymany w odwodzie języka, potencjalny. Można go składać z fragmentów, ale to nie załatwia sprawy, bo wiele fragmentów nie zostało napisanych, a te dające się odczytać pojawiają się w kontekstach, których architektury nigdy nie zgłębimy. To już właściwie nie Księga.

Ślady obecności - Molisak Alina, Buryła Sławomir

 • Dodał: administrator
 • Data: 00:43 04-11-2018
 • Kategoria: Filologia
Ślady obecności - Molisak Alina, Buryła Sławomir

"Ślady obecności" to rezultat zaproszenia, z jakim zwróciliśmy się do badaczy problematyki żydowskiej w dwudziestowiecznej literaturze polskiej. Chodziło nam przede wszystkim o przyjrzenie się tym zjawiskom i tym twórcom, którzy z różnych względów stanowią margines refleksji krytycznoliterackiej, tematom często pomijanym i przemilczanym. Celem "Śladów obecności" jest zatem tyleż wskazanie na istnienie terenów nieodkrytych, co wypełnienianie luki, zwrócenie uwagi na niedostatecznie odczytane współcześnie teksty literackie i ważne zjawiska w dziejach naszej kultury.

Romantyzm, niedokończony projekt - Bielik-Robson Agata

 • Dodał: administrator
 • Data: 00:43 04-11-2018
 • Kategoria: Filologia
Romantyzm, niedokończony projekt - Bielik-Robson Agata

Wszystkie prezentowane tu eseje krążą uparcie wokół jednej kwestii: aktualności romantyzmu. Pomimo wielkiej rozpiętości tematów - od filozofii, przez literaturę, do polityki - mają one swój punkt zborny, dzięki któremu układają się w luźną konstelację romantyczną, dokładnie taką, jaką za wzór ładu brali romantycy jenajscy: dygresyjną, arabeskową, a jednak nie całkiem chaotyczną. Stąd też tytuł wyboru: Romantyzm, niedokończony projekt, będący czytelną aluzją do znanego tytułu rozprawy Habermasa na temat oświecenia.

Przymiotnik jako przyłączone wyrażenie predykatywne - Szumska Dorota

 • Dodał: administrator
 • Data: 00:43 04-11-2018
 • Kategoria: Filologia
Przymiotnik jako przyłączone wyrażenie predykatywne - Szumska Dorota

Książka jest monografią z zakresu składni predykatowo-argumentowej, poświęconą teorii i metodologii opisu przymiotnika jako wykładnika predykacji niezdaniotwórczej. Celem opisu jest ustalenie sposobów powierzchniowej realizacji treści propozycjonalnych w granicach grupy imiennej z akcesorycznym komponentem przymiotnikowym oraz zbadanie mechanizmów tworzenia struktur polipropozycjonalnych na przykładzie semantyczno-pragmatycznej analizy uwarunkowań współnominalizacji struktur predykatowo -argumentowych w postaci ciągów poliadiektywnych oraz składniowej koegzystencji propozycji jądrowej i adiunktywnej w formie zdaniowej. Poruszana w pracy problematyka wchodzi w obszar badawczy zarówno językoznawstwa teoretycznego, jak i polonistycznego, a w szczególności składni semantycznej, semantyki, pragmatyki oraz gramatyki tekstu.

Przetrwanie i przetwarzanie - Fiołek Krzysztof

 • Dodał: administrator
 • Data: 00:44 04-11-2018
 • Kategoria: Filologia
Przetrwanie i przetwarzanie - Fiołek Krzysztof

Książka jest próbą przedstawienia głównych cech programów kultury narodowej, powstałych w epoce Młodej Polski. Przetrwanie i przetwarzanie to pojęcia, którymi oznaczone zostały dwa wiodące style myślenia o kulturze. Odnoszą się one do imperatywów konserwacji oraz modernizacji życia polskiego w czasach porozbiorowych.

Porachunki z XX wiekiem - Drewnowski Tadeusz

 • Dodał: administrator
 • Data: 00:44 04-11-2018
 • Kategoria: Filologia
Porachunki z XX wiekiem - Drewnowski Tadeusz

"Pod koniec pracy zawodowej pragnę zwrócić uwagę na moje rzeczy mniej znane i pamiętane: pierwszy zarys twórczości J.J. Szczepańskiego, portrety Giedroycia i Stawara, studium o „Ślubie”, arcydramacie Gombrowicza.

Polonistyka bez granic. Tom 1 i 2 - Nycz Ryszard, Kunz Tomasz

 • Dodał: administrator
 • Data: 00:44 04-11-2018
 • Kategoria: Filologia
Polonistyka bez granic. Tom 1 i 2 - Nycz Ryszard, Kunz Tomasz

Książka jest owocem IV Kongresu Polonistyki Zagranicznej, który odbył się w Krakowie w dniach 9-11 października 2008 roku. Ukazuje się w postaci dwu obszernych tomów: pierwszy z nich zawiera referaty odnoszące się do polonistyki za granicą, literatury i kultury polskiej, także komparatystyki i translatologii; drugi - referaty z dziedziny glottodydaktyki polonistycznej, lingwistyki i socjolingwistyki polonistycznej, także gramatyki kontrastywnej i językowego obrazu świata. Każdy z tomów otwierają referaty plenarne, zamieszczone w dziale Polonistyka bez granic.

Polski Whitman - Skwara Marta

 • Dodał: administrator
 • Data: 00:44 04-11-2018
 • Kategoria: Filologia
Polski Whitman - Skwara Marta

Heterogeniczność i wieloaspektowość zagadnienia recepcji znajduje swój wyraz w konstrukcji książki, która opisuje obecność Walta Whitmana w kulturze polskiej z wielu przenikających się perspektyw: komunikacyjnej (sposoby prezentowania Whitmana w polskich encyklopediach, słownikach, tekstach „na temat” poety), socjologicznej (funkcjonowanie Whitmana w przestrzeni publicznej i politycznej, szczególnie w PRL-u), translatologicznej (sposoby tłumaczenia, a co za tym idzie rozumienia Whitmana, analizowane na przykładzie polskich serii przekładowych jego wierszy), intertekstualnej (obecność rozmaitych nawiązań do twórczości Whitmana w poezji i prozie polskiej), kulturowej (porównawcza interpretacja obecności Whitmana w polskich wersjach językowych dwóch wybranych filmów), krytyczno-literackiej (refleksja nad zjawiskiem „whitmanizmu” skontrastowanym z tzw. „o’haryzmem”). Badanie recepcji poety „obcego” umożliwia przyjrzenie się pod innym kątem literaturze i kulturze narodowej oraz jej twórcom.

Logowanie
Rejestracja