Zaciąganie i wykonywanie zobowiązań - Machnikowski Piotr, Gniewek Edward, Górska Katarzyna

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:28 03-11-2018
 • Kategoria: Inne
Zaciąganie i wykonywanie zobowiązań - Machnikowski Piotr, Gniewek Edward, Górska Katarzyna

Tom, który oddajemy do rąk Czytelników zawiera referaty wygłoszone i przygotowane do publikacji przez uczestników III Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów, który odbył się we Wrocławiu w 25–27.9.2008 r.

Zarządzanie ryzykiem działalności organizacji - Monkiewicz Jan, Gąsiorkiewicz Lech

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:28 03-11-2018
 • Kategoria: Inne
Zarządzanie ryzykiem działalności organizacji - Monkiewicz Jan, Gąsiorkiewicz Lech

Umiejętne zarządzanie ryzykiem warunkuje sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstw. Różne rodzaje ryzyka, na jakie narażone są przedsiębiorstwa, powstają zarówno w otoczeniu, jak i w samym przedsiębiorstwie, będąc konsekwencją istniejącej struktury organizacyjnej, procedur działania, doboru pracowników czy obszaru prowadzonej działalności. Aby prawidłowo zarządzać ryzykiem, należy właściwie je rozpoznać, wycenić jego wartość i prawdopodobieństwo wystąpienia, wybrać metody zarządzania nim i zbudować niezbędną do tego celu strukturę organizacyjną.

Zarządzanie wartością projektów - Kozarkiewicz Alina, Łada Monika

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:28 03-11-2018
 • Kategoria: Inne
Zarządzanie wartością projektów - Kozarkiewicz Alina, Łada Monika

Książka ta jest kontynuacją publikacji Rachunkowość zarządcza i controlling projektów, wydanej przez Autorki w naszym Wydawnictwie w 2007 roku. Jej celem jest analiza procesu identyfikacji, kreacji i pomiaru wartości projektów z perspektywy rachunkowości zarządczej i controllingu. Zasadnicza jej część prezentuje możliwości aplikacji narzędzi rachunkowości zarządczej do zarządzania projektami zarówno w sferze operacyjnej, jak i strategicznej.

Wsparcie publiczne dla MSP. Podstawy teoretyczne a praktyka gospodarcza - Gancarczyk Marta

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:28 03-11-2018
 • Kategoria: Inne
Wsparcie publiczne dla MSP. Podstawy teoretyczne a praktyka gospodarcza - Gancarczyk Marta

Repetytoria Becka adresowane są do studentów prawa oraz aplikantów. Opracowania ukazujące się w tej serii pomogą w szybkim przygotowaniu się do egzaminów i kolokwiów. Materiał poszczególnych pozycji, jego układ i ujęcie porządkują i sprawdzają wiedzę z danej dziedziny prawa.

Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek s, z, c, dz - Krzysztoszek Grażyna, Piszczek Małgorzata

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:28 03-11-2018
 • Kategoria: Inne
Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek s, z, c, dz - Krzysztoszek Grażyna, Piszczek Małgorzata

Materiał w postaci wyrazów i obok narysowanych czarno-białych obrazków przeznaczony jest do ćwiczeń prawidłowej wymowy głosek ś, ź, ć, dź w wyrazach w nagłosie, śródgłosie i wygłosie; wyrażeniach i całych zdaniach. Opracowany materiał jest przeznaczony dla logopedów i rodziców do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Materiał słowny ułożono według zasad logopedycznych.

Odkryjmy Montessori Raz Jeszcze... Program Wychowania Przedszkolnego - Opracowanie zbiorowe

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:28 03-11-2018
 • Kategoria: Inne
Odkryjmy Montessori Raz Jeszcze... Program Wychowania Przedszkolnego - Opracowanie zbiorowe

Prezentowany w książce program wychowania przedszkolnego został opracowany na podstawie teoretycznych założeń pedagogiki Marii Montessori. Zamierzeniem zespołu redakcyjnego było dostosowanie treści pedagogiki M. Montessori do współczesnych warunków i wymogów wychowania przedszkolnego oraz integracja treści stricte montessoriańskich z innymi, równie istotnymi aspektami wychowania, jak np.

Nauczyciele-Uczniowie: Dwa Spojrzenia na Dyscyplinę w Klasie - Pyżalski Jacek

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:28 03-11-2018
 • Kategoria: Inne
Nauczyciele-Uczniowie: Dwa Spojrzenia na Dyscyplinę w Klasie - Pyżalski Jacek

Problem dyscypliny w szkole jest często przedmiotem gorących dyskusji na różnych płaszczyznach: od płaszczyzny politycznej, poprzez regionalną – lokalnego zarządzania oświatą – aż do poziomu pokoju nauczycielskiego, rozmów ludzi w tramwaju czy internautów na forum internetowym. Rozmowom tym towarzyszy zwykle sporo emocji i konfliktów. W książce Autor stara się przedstawić wiedzę na temat dyscypliny, opartą na wynikach badań – zarówno polskich, jak i zagranicznych.

Mówię wyraźnie - Śnieżkowska-Bielak Elżbieta

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:28 03-11-2018
 • Kategoria: Inne
Mówię wyraźnie - Śnieżkowska-Bielak Elżbieta

Szanowny Czytelniku, Nauczycielu, Logopedo! Książeczka, którą bierzesz do rąk, ma Ci służyć w pracy z dziećmi do doskonalenia przez nie pięknego i poprawnego wymawiania polskich głosek oraz utrwalania ich pisowni. Moim zamysłem było napisanie tekstów logopedycznych pomocnych w pracy z małymi dziećmi. W rezultacie powstał zbiór wierszyków o każdej głosce, włącznie z rozróżnieniem zapisu ortograficznego, np.

Dziecko z zaburzeniami rozwoju i zachowania w klasie szkolnej - Oszwa Urszula

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:28 03-11-2018
 • Kategoria: Inne
Dziecko z zaburzeniami rozwoju i zachowania w klasie szkolnej - Oszwa Urszula

Celem opracowania jest przybliżenie nauczycielom problematyki zaburzeń rozwoju i zachowania, zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej, aby potrafili pomóc dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, obecnym w ich klasie szkolnej, oraz aby umieli postępować z dzieckiem stosownie do jego możliwości i ograniczeń, a także wiedzieli, gdzie szukać specjalistycznej pomocy. Książka ma jednocześnie charakter podręcznika i poradnika ze wskazówkami i zaleceniami do pracy terapeutycznej dla osób niezajmujących się terapią zaburzeń rozwojowych w sposób profesjonalny, a mających z nimi kontakt na co dzień z uwagi na wykonywany zawód. Publikacja jest adresowana do nauczycieli kształcenia zintegrowanego oraz integracyjnego, a także do pedagogów i rodziców.

Jak Uczyć Uczenia Się? - Oelszlaeger Beata

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:28 03-11-2018
 • Kategoria: Inne
Jak Uczyć Uczenia Się? - Oelszlaeger Beata

Książka jest głosem w dyskusji o zmianach na pierwszym etapie edukacji. Może pełnić funkcję podręcznika uzupełniającego zarówno dla studentów zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej przygotowujących się do podjęcia pracy w klasach I-III, jak i nauczycieli–praktyków. Podręcznik ten wychodzi naprzeciw potrzebom nauczycieli zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej, którzy wraz z wprowadzeniem reformy oświatowej stanęli w obliczu nowych wymagań programowych.

Aksjologia w kształceniu pedagogów - Kostkiewicz Janina

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:28 03-11-2018
 • Kategoria: Inne
Aksjologia w kształceniu pedagogów - Kostkiewicz Janina

Ze względu na fakt sytuowania się podstaw edukacji, a także pedagogów w filozofii człowieka i aksjologii, celem książki jest ukazanie miejsca, rangi i roli tej drugiej w kształceniu pedagogów na poziomie wyższym. Przedmiotem rozważań poszczególnych Autorów są proces i rezultaty edukacji aksjologicznej, takie jak kompetencje aksjologiczne, świadomość i wrażliwość aksjologiczna oraz możliwie konsekwentna postawa aksjologiczna, w tym wiedza o wartościach z rozpoznawaniem aksjologicznych przesłanek działań własnych i cudzych oraz wiedza o funkcjonujących orientacjach aksjologicznych. Książka oddaje pewien wymiar stanu badań nad aksjologią w pedagogice.

Prawo dziecka do zdrowia - Bińczycka Jadwiga

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:28 03-11-2018
 • Kategoria: Inne
Prawo dziecka do zdrowia - Bińczycka Jadwiga

Książka stanowi pokłosie Konferencji „Prawo dziecka do zdrowia”, którą w 2005 roku zorganizowało Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka. Celem konferencji, a także książki jest przedstawienie sytuacji dzieci i młodzieży we współczesnym świecie, ich prawa do zdrowia, warunków i stopnia przestrzegania tego prawa.

Logowanie
Rejestracja