Antropologia kulturowa. Część I - Gajda Janusz

Antropologia kulturowa. Część I - Gajda Janusz

Dwuczęściowa "Antropologia kulturowa" jest opracowaniem podręcznikowym przeznaczonym dla dydaktycznych potrzeb realizacji przedmiotu kształcenia pod tym samym tytułem a także samokształcenia osób zainteresowanych problematyką kultury. W zamyśle Autora celem tego podręcznika - jak pisze na s. 7,-"jest dostarczenie studiującym podstawowych wiadomości objętych programem przedmiotu, motywowanie do studiów przez wskazanie istotnej roli kultury w życiu każdego człowieka i narodu, przyjęcie roli przewodnika po bogatej literaturze przedmiotu, kierowanie samokształceniem oraz umożliwienie samokontroli stopnia opanowania wiadomości".

Antropologia kulturowa. Część II - Gajda Janusz

Antropologia kulturowa. Część II - Gajda Janusz

Druga część podręcznika Antropologia kulturowa, zatytułowana:”Kultura obyczajowa początku XXI wieku” ukazuje proces zmian i ciągłości w kulturze w kontekście przeobrażeń obyczajowych. Punktem wyjścia rozważań jest kategoria ciała i cielesności, które różnie interpretowane tutaj ukazane są w aspekcie uwarunkowań w kulturze obyczajowej. W strukturze treści rozdziałów, co jest nowością, uwidacznia się podział związany z kategoriami kultury (kultura bytu, społeczna, duchowa).

Reklamacje. Felietony o reklamie - Ślużyński Maciej

Reklamacje. Felietony o reklamie - Ślużyński Maciej

Felietony zawarte w tym zbiorze ukazywały się drukiem w magazynie Marketing w praktyce w latach 2004-2006. Dziś prezentujemy je w nowej formie, poprawione, uzupełnione i..

Słowiańska moc - Skrok Zdzisław

Słowiańska moc - Skrok Zdzisław

Napisana przez archeologa popularnonaukowa pozycja, odkrywająca tajniki pochodzenia i niezwykłego sukcesu cywilizacyjnego Słowian, w tym praprzodków Polaków – przystępnie napisana, rzetelna, doskonale łącząca wiedzę z różnych dziedzin nauki: archeologii, antropologii i językoznawstwa. Odpowiada na zaskakujące pytania: czy Mieszko I był wikingiem, co mają wspólnego Słowianki z Amazonkami i wiele innych. Dezawuuje mity i utarte pojęcia, przywraca wiarygodność dawnym podaniom.

Mitologia estońska i liwska - Zubiński Tadeusz

Mitologia estońska i liwska - Zubiński Tadeusz

Dawne wierzenia plemion estońskich i liwskich były zdeterminowane przez animizm czyli kompleks wierzeń, typowych dla religii pierwotnych, zakładający równoległe istnienie przenikających się światów: materialnego i duchowego. Komplementarne istnienie duszy i ciała, zarówno u ludzi jak i u zwierząt, roślin, żywiołów, minerałów, całości świata, przy czym bardzo ważna była współzależność żyjących, od duchów ich zmarłych przodków. Duchy zmarłych przodków pełniły funkcje opiekuńcze i sędziowskie.

Mitologia bałtyjska - Zubiński Tadeusz

Mitologia bałtyjska - Zubiński Tadeusz

Narody bałtyjskie należą do indoeuropejskiej rodziny językowej, zamieszkują południowo-wschodnie wybrzeże Bałtyku, nazywanego przez Łotyszy „Bursztynowym”. Najczęściej samą nazwę Bałtyk wywodzi się z łacińskiego balteum – pas, wstęga, stąd Mare Balticum. Warto odnotować, że już Pliniusz w swej Historii Naturalnej używa nazwy Baltia, lecz jako określenie Skandynawii.

Historia literatury łotewskiej i łatgalskiej - Zubiński Tadeusz

Historia literatury łotewskiej i łatgalskiej - Zubiński Tadeusz

Pisząc, w miarę chronologicznie, szkice o literaturze Łotwy, o jej dziełach i losach, prezentując najciekawszych i najistotniejszych protagonistów, napotykamy trudności warsztatowe szczególnego rodzaju. Z uwagi na specyfikę dwujęzyczności tej literatury musimy pro­wadzić narrację dwutorowo i równolegle jednocześnie. Stąd wywód wydać się może nieco zaciemniony, ale te obie wody płynące obok siebie i nawzajem się zasilające: główny nurt to rzeka bardziej zasobna i wytrwa­ła: język łotewski (dolno­łotewski/bałtycko­łotewski) i meandrujący stru­myk; język łatgalski (górno­łotewski).

Gry i zabawy Turków osmańskich - Bałczewski Marian

Gry i zabawy Turków osmańskich - Bałczewski Marian

Książka dotyczy znajomości gier i zabaw Turków osmańskich w dawnej Polsce. Wykorzystując bogatą bazę źródłową Autor omawia też ludyczne aspekty uroczystości publicznych, życie erotyczne Turków Osmańskich oraz muzykę. Próbuje odpowiedzieć na pytania: jakie przejawy życia ludycznego Turków osmańskich były znane w dawnej Polsce, skąd czerpano o nich wiedzę w Polsce oraz jakie walory poznawcze i zjawiska życia ludycznego Turków osmańskich pozostawiły znaczący wkład w kulturze polskiej.

Syndrom NIMBY w przestrzeni wielkomiejskiej. Przykład Łodzi - Dmochowska-Dudek Karolina

Syndrom NIMBY w przestrzeni wielkomiejskiej. Przykład Łodzi - Dmochowska-Dudek Karolina

Przedmiotem publikacji jest syndrom NIMBY występujący w przestrzeni wielkomiejskiej. Pojęcie to jest rozumiane jako zespół zjawisk które towarzyszą niechcianym inwestycjom, które są rozpatrywane na płaszczyźnie przestrzennej i społecznej, opisanej na przykładzie Łodzi. Lokalizacja niechcianej inwestycji powoduje zmiany zarówno w przestrzeni fizycznej jak i społecznej danego fragmentu miasta, przez co wpływa na całą jego strukturę funkcjonalno-przestrzenną.

W świecie wygnańców, wdów i sierot. O pewnym wariancie antropologii zaangażowanej - Kafar Marcin

W świecie wygnańców, wdów i sierot. O pewnym wariancie antropologii zaangażowanej - Kafar Marcin

Zaangażowanie antropologa łączy trzy postawy autobiograficzne ‒ świadectwa, wyznania, wyzwania. Osią pracy jest napięcie między konwencjonalną teorią antropologiczną a przeżyciem, zwłaszcza przeżyciem granicznym - choroby, śmierci i cierpienia. Autor odrzuca utrwalony sposób pisania o tych kwestiach, sprowadzający się najczęściej do rejestracji i interpretacji „rytuałów” im towarzyszących, społecznych wyobrażeń czy obrazów medialnych.

Mity narodowe i ich rola w kreowaniu polityki na przykładzie państw byłej Jugosławii - Rekść Magdalena

Mity narodowe i ich rola w kreowaniu polityki na przykładzie państw byłej Jugosławii - Rekść Magdalena

Książka "Mity narodowe i ich rola w kreowaniu polityki na przykładzie państw byłej Jugosławii" to czwarta publikacja z serii wydawniczej „Bałkany XX/XXI”. Porusza mało dotąd zbadane na gruncie politologii zagadnienie wpływu struktur niekwantyfikowalnych na sferę polityki, stanowi próbę spojrzenia na wydarzenia w byłej Jugosławii z perspektywy motywacji zachowań wielkich zbiorowości. Upadek komunizmu w Europie Środkowej i Wschodniej przyniósł bujny rozkwit mitologii narodowej.

Wielką i mniejszą literą - Wojtczak Mieczysław

Wielką i mniejszą literą - Wojtczak Mieczysław

Mieczysław Wojtczak jest autorem kilku obszernych książek dokumentujących dorobek kultury okresu Polski Ludowej – dzieła, ich twórców i działalność organizacji środowiskowych – oraz politykę kulturalną ówczesnej władzy..

Logowanie
Rejestracja