Rozprzestrzenialne media. Jak powstają wartości i znaczenia w usieciowionej kulturze - Jenkins Henry, Ford Sam, Green Joshua

Rozprzestrzenialne media. Jak powstają wartości i znaczenia w usieciowionej kulturze - Jenkins Henry, Ford Sam, Green Joshua

„Co się nie rozprzestrzenia – umiera” – tak ideę rozprzestrzenialnych mediów ujmują autorzy książki. Szukając odpowiedzi na pytanie, jak funkcjonują media, Henry Jenkins, Sam Ford i Joshua Green mówią o dzisiejszych możliwościach rozpowszechniania idei oraz o tym, jak wpływa to na życie społeczno-kulturowe, biznes, politykę, a także na nasze codzienne funkcjonowanie. Odwołując się do licznych przykładów, autorzy badają, jakie cechy informacji sprawiają, że ludzie chcą ją rozprzestrzeniać, jaką ma to dla nich wartość, a także co sprawia, że po udostępnione treści sięgają inni.

Życie w krzemowej klatce. Sztuka nowych mediów jako krytyczna analiza praktyk cyfrowego nadzoru - Ożóg Maciej

Życie w krzemowej klatce. Sztuka nowych mediów jako krytyczna analiza praktyk cyfrowego nadzoru - Ożóg Maciej

W publikacji czytelnik znajdzie analizę sztuki nowych mediów jako dyskursu krytycznego wobec technik i ideologii cyfrowego nadzoru. Autor w tym kontekście prezentuje strategie artystyczne: od wczesnych przykładów net artu po prace prezentowane podczas ostatnich edycji festiwali sztuki nowych mediów. Zagadnienie upowszechniających się technologii śledzenia i nadzoru w świecie funkcjonalnie zależnym od mechanizmów komunikacji sieciowej zostało ujęte kompleksowo, także w aspekcie historycznym - od Internetu wczesnej generacji przez mobilną technologię sieciową po technologie biometryczne.

Polityki publiczne. Wybrane zagadnienia teoretyczne i metodologiczne - Opracowanie zbiorowe

Polityki publiczne. Wybrane zagadnienia teoretyczne i metodologiczne - Opracowanie zbiorowe

Zbiór artykułów poświęconych miejscu i roli nauk o polityce publicznej w Polsce, czyli nauk o systemowych działaniach państwa i współpracujących z nim podmiotów na rzecz rozwiązywania różnorodnych problemów publicznych. Studia mieszczące się w podejściu socjologiczno-politologicznym skoncentrowane są na aspektach teoretycznych i metodologii tej dyscypliny naukowej. Poszczególne teksty dotyczą: przekształceń "policy science" w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, interdyscyplinarności i perspektyw teoretycznych w naukach o polityce publicznej, debaty nad istotą dyscypliny i jej miejscem wśród innych nauk społecznych, wybranych kategorii analitycznych i podejść badawczych nauk o polityce publicznej, relacji między nauką o polityce społecznej a naukami o polityce publicznej.

Rewolucja parasolkowa w Hongkongu. Przyczyny, przebieg, następstwa - Zamęcki Łukasz

Rewolucja parasolkowa w Hongkongu. Przyczyny, przebieg, następstwa - Zamęcki Łukasz

Autor przedstawia przyczyny, przebieg i konsekwencje tzw. rewolucji parasolkowej w Hongkongu w 2014 roku. Mimo, że protesty w specjalnym regionie administracyjnym Chińskiej Republiki Ludowej trwały niecałe trzy miesiące, odcisnęły wyraźne piętno na sytuacji wewnętrznej Hongkongu, jego systemie partyjnym oraz postawach społeczno-politycznych Hongkończyków.

Polityka Szwajcarii wobec Unii Europejskiej - Tomczyk Michał

Polityka Szwajcarii wobec Unii Europejskiej - Tomczyk Michał

Głównym celem powstania niniejszej monografii jest analiza, w ujęciu problemowo-chronologicznym, polityki Szwajcarii wobec Unii Europejskiej wraz z jej najważniejszymi wyznacznikami i tendencjami ewolucyjnymi. Analizę przeprowadzono przy szczególnym uwzględnieniu czynników wewnętrznych, głównie politycznych i społecznych, które zaważyły na obecnym poziomie relacji pomiędzy Szwajcarią a UE. Największy nacisk położony został zatem na specyfikę ustroju politycznego, w tym na federalizm, demokrację bezpośrednią oraz charakterystyczną dla Szwajcarii doktrynę polityki zagranicznej, opartą na neutralności wieczystej.

Gra o Biały Dom. Haki, ciosy i nieczyste zagrania amerykańskich kampanii wyborczych - Cummins Joseph

Gra o Biały Dom. Haki, ciosy i nieczyste zagrania amerykańskich kampanii wyborczych - Cummins Joseph

"Gra o Biały Dom" to książka, którą od deski do deski wypełniają bezwstydne, ociekające wyborczym błotem anegdoty. Autor analizuje wszystkie dotychczasowe amerykańskie kampanie prezydenckie, przypominając, że historia lubi się powtarzać i że z przeszłych wydarzeń można wyciągać cenne wnioski (choć dzieje się to zbyt rzadko), a nawet najzacniejsi z amerykańskich przywódców mają sporo na sumieniu w tej najbrudniejszej z wszystkich gier – kampanii wyborczej. Może się czasem wydawać, że współcześni politycy grają nieczysto, ale gdy zajrzymy głębiej w annały historii, okazuje się, że brudne zagrywki są tak zakorzenione w amerykańskim DNA, jak prawo do noszenia broni.

Faszyzm. Ostrzeżenie - Albright Madeleine

Faszyzm. Ostrzeżenie - Albright Madeleine

Książka stanowi osobistą i aktualną analizę zjawiska faszyzmu w XX wieku oraz jego wpływu na świat współczesny autorstwa jednej z najwybitniejszych postaci amerykańskiej sceny politycznej, a zarazem pierwszej kobiety pełniącej funkcję sekretarza stanu USA. Wydawać by się mogło, że w świecie tak brutalnie doświadczonym przez zbrodnie faszyzmu nie ma miejsca dla dzisiejszych spadkobierców Hitlera i Mussoliniego. Madeleine Albright kwestionuje tę tezę, odwołując się do własnych wspomnień z dzieciństwa, które spędziła w targanej wojną Europie, oraz do osobistych doświadczeń ze służby w dyplomacji.

Lewica. Stare błędy, nowe wyzwania - Walzer Michael

Lewica. Stare błędy, nowe wyzwania - Walzer Michael

Najnowsza książka profesora Michaela Walzera, jednego z najwybitniejszych amerykańskich filozofów polityki, jest wykładem na temat problemów, jakie stoją przed współczesną lewicą w niezwykle skomplikowanym współczesnym świecie. Autor szeroko formułuje pojęcie lewicy – zalicza do niej przede wszystkim najbliższych mu „socjalistów, socjaldemokratów i lewicowych liberałów”, z którymi się identyfikuje, ale także tych ludzi lewicy, z którymi się nie zgadza. W czasach pojęciowego zamętu, kiedy potoczną mądrością stało się stwierdzenie, że nie sposób określić, co jest lewicą, a co prawicą, porządkuje w jasny i przystępny sposób pewne podstawowe kryteria oraz porusza aktualne zagadnienia.

Bruno Kreisky. Polityka zagraniczna i dyplomacja wobec PRL (1959-1983) - Kisztelińska-Węgrzyńska Agnieszka

Bruno Kreisky. Polityka zagraniczna i dyplomacja wobec PRL (1959-1983) - Kisztelińska-Węgrzyńska Agnieszka

Dyplomacja Brunona Kreisky’ego wobec Polski w latach 1959-1983 miała przynosić korzyści obu stronom. Działając zgodnie z przekonaniem wypełniania obowiązku wobec swojego kraju, wzmacniając Wiedeń i przygotowując go do roli międzynarodowego centrum politycznego, wspomagał on zarazem rozwój państw sąsiednich. Zwracał uwagę, że w interesie Wiednia leży, by kierunek zmian na obszarze wschodnim miał charakter wyłącznie ewolucyjny.

Proces ratyfikacji traktatu konstytucyjnego - kryzys konstytucyjny. Traktat konstytucyjny Unii Europejskiej. Tom 2 - Kubicka Jolanta

Proces ratyfikacji traktatu konstytucyjnego - kryzys konstytucyjny. Traktat konstytucyjny Unii Europejskiej. Tom 2 - Kubicka Jolanta

Niniejsza publikacja stanowi ciąg dalszy badań nad procesem ratyfikacji Traktatu konstytucyjnego Unii Europejskiej w ujęciu historycznym..

Wspólnota samorządowa wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń społecznych. Studium przypadku gminy miejskiej Szczytno - Łachacz Tomasz

Wspólnota samorządowa wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń społecznych. Studium przypadku gminy miejskiej Szczytno - Łachacz Tomasz

W pierwszym rozdziale pracy podjęto teoretyczne rozważania na temat istoty wyzwań i zagrożeń oraz określono główne zadania podstawowej jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto przedstawiono rys historyczny Szczytna i jego aktualny potencjał społeczno-gospodarczy. Drugi rozdział poświęcono problemowi bezrobocia, które w Polsce postrzegane jest jako główne zagrożenie społeczne po 1989 r.

Logowanie
Rejestracja