Arbeitsrecht - Olpińska-Szkiełko Magdalena, Dickel Agnieszka, Burba Urszula

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:37 03-11-2018
 • Kategoria: Pracy
Arbeitsrecht - Olpińska-Szkiełko Magdalena, Dickel Agnieszka, Burba Urszula

E-booki: Arbeitsrecht.

Motywacyjne Aspekty Polityki Personalnej - Matura Alicja

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:39 03-11-2018
 • Kategoria: Pracy
Motywacyjne Aspekty Polityki Personalnej - Matura Alicja

Do zadań kierownika należy zatem takie motywowanie pracowników, aby wykonując swoje obowiązki pracownicze realizowali oni cele strategiczne firmy, powiązane dodatkowo z ich własnymi aspiracjami zawodowymi. Zapewni to zadowolenie i satysfakcję samym pracownikom, a także przyczyni się do odniesienia sukcesu przez firmę. Odpowiednie motywowanie jest więc istotnym elementem sposobu działania menedżera, który powinien umieć zapewnić trwałą harmonię między motywacjami pracowników a celami firmy.

Podstawowe obowiązki pracodawcy i pracownika - Dymek Katarzyna

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:40 03-11-2018
 • Kategoria: Pracy
Podstawowe obowiązki pracodawcy i pracownika - Dymek Katarzyna

Obowiązkami pracownika i pracodawcy nazywa się zespół norm dotyczących zasada wykonywania pracy, które zostały zawarte w przepisach prawa pracy oraz wewnętrznych regulacjach obowiązujących w danym zakładzie pracy. W Kodeksie pracy szczegółowo określono poszczególne obowiązki pracodawców i pracowników, począwszy od zawarcia pomiędzy obiema stronami umowy o pracę, poprzez trwanie stosunku pracy, aż do momentu jego rozwiązania. Do podstawowych obowiązków pracodawcy należy: - zaznajomienie pracowników z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy oraz podstawowymi uprawnieniami, - organizowanie pracy - przeciwdziałanie dyskryminacji - zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy - wypłacanie wynagrodzenia - ułatwianie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych - zaspokajanie potrzeb socjalnych pracowników - ocenianie pracowników - prowadzenie dokumentacji - udostępnianie dokumentów i przepisów - przeciwdziałanie mobbingowi - uzasadnianie rozwiązania stosunku pracy Natomiast podstawowe obowiązki pracownika to: - przestrzeganie czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy, - przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku, - przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych, - dbanie o dobro zakładu pracy, ochrona jego mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, - przestrzeganie tajemnicy określonej w odrębnych przepisach, - przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

Wpływ działań kierowniczych na zachowania pracowników - Dukaj Ilona

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:40 03-11-2018
 • Kategoria: Pracy
Wpływ działań kierowniczych na zachowania pracowników - Dukaj Ilona

Style kierowania stosowane w przedsiębiorstwach wywierają znaczący wpływ na sposób zachowania pracowników, ich reakcje i motywację do pracy. Role kierownicze stale ulegają modyfikacjom, przystosowując się do warunków ekonomiczno-społecznych, w jakich musi funkcjonować organizacja. Rola menedżerów polega na spajaniu idei i celów organizacji z działaniami pracowników.

Procedury naboru pracowników - Matura Alicja

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:42 03-11-2018
 • Kategoria: Pracy
Procedury naboru pracowników - Matura Alicja

Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie polega na optymalnym wykorzystaniu umiejętności pracowników na drodze do osiągnięcia celów całej organizacji przy równoczesnym zaspokajaniu potrzeb tychże pracowników. Chodzi tu o ich rozwój zawodowy poprzez szkolenia i drogi awansu. Zadaniem skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi jest takie oddziaływanie na pracowników, by firma osiągała zamierzone cele.

Rozwiązanie stosunku pracy z mianowania - Mazurczak-Jasińska Eliza

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:50 03-11-2018
 • Kategoria: Pracy
Rozwiązanie stosunku pracy z mianowania - Mazurczak-Jasińska Eliza

Monografia zawiera kompleksowe omówienie instytucji rozwiązania stosunku pracy zawartego na podstawie mianowania. Obejmuje również wnikliwą analizę zdarzeń i czynności prawnych prowadzących do jego rozwiązania, z uwzględnieniem przyczyn oraz podmiotów uprawnionych do dokonania czynności prawnych skutkujących ustaniem stosunku pracy. Omówiono również zagadnienie sporów mogących powstać w związku z rozwiązaniem nominacyjnego stosunku pracy oraz roszczeń przysługujących pracownikom.

Jak Skutecznie Szukać Zatrudnienia - Widełka Jarosław

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:55 03-11-2018
 • Kategoria: Pracy
Jak Skutecznie Szukać Zatrudnienia - Widełka Jarosław

Szukasz pracy? A może chcesz ją zmienić? Przeszukujesz przy tym wszelkie portale internetowe w poszukiwaniu cennych informacji? Ale za żadne skarby nie możesz ich znaleźć lub poświęcasz na to długie godziny swojego cennego czasu! Już nie musisz!!! Drogi Czytelniku! Dostaniesz tutaj "porcję" wszystkich potrzebnych informacji w jednym miejscu, ponad to znajdziesz tu również całą gamę porad - od momentu przygotowania się do poszukiwań, na rozmowie kwalifikacyjnej kończąc. Z tego poradnika dowiesz się m.in.

Arbeitsrecht - Gesetzes - Und Verordnungssammlung. Prawo pracy. Zestaw ustaw i rozporządzeń - Opracowanie zbiorowe

 • Dodał: administrator
 • Data: 23:03 03-11-2018
 • Kategoria: Pracy
Arbeitsrecht - Gesetzes - Und Verordnungssammlung. Prawo pracy. Zestaw ustaw i rozporządzeń - Opracowanie zbiorowe

Jest to nowa seria wydawanych w układzie synoptycznym tłumaczeń polskich ustaw na język niemiecki stawia na poprawność i płynność przekładu oraz jego wysoki poziom merytoryczny. Dlatego każdy publikowany przez nas tekst jest wielokrotnie i pod różnymi kątami weryfikowany przez osoby władające niemieckim jako językiem ojczystym. Nasi konsultanci dysponują jednocześnie doświadczeniem zawodowym zdobytym w niemieckim Środowisku prawniczym.

Efektywne motywowanie pracowników. Jak skutecznie zbudować i motywować zespół? - Opracowanie zbiorowe

 • Dodał: administrator
 • Data: 23:49 03-11-2018
 • Kategoria: Pracy
Efektywne motywowanie pracowników. Jak skutecznie zbudować i motywować zespół? - Opracowanie zbiorowe

Menedżerowie każdego szczebla oraz pracownicy działów personalnych znajdą w niej informacje:.

Społeczne zabezpieczenie emerytalne pracowników - między prawem a rynkiem - Kalina-Prasznic Urszula

 • Dodał: administrator
 • Data: 00:04 04-11-2018
 • Kategoria: Pracy
Społeczne zabezpieczenie emerytalne pracowników - między prawem a rynkiem - Kalina-Prasznic Urszula

Postęp cywilizacyjny, przemiany gospodarcze i społeczne spowodowały, ze podstawową formą ochrony ryzyka starości tj. ochrony ludzi przed niedostatkiem, gdy po osiągnięciu określonego wieku zaprzestają aktywności zawodowej i tracą podstawowe źródło dochodów, jakim było wynagrodzenie za pracę, jest w Europie społeczne zabezpieczenie emerytalne. Chroni ono nie tylko jednostkę, ale i ogół społeczeństwa przed ekonomicznymi skutkami ryzyka starości, takimi jak wzrost wydatków prywatnych (obciążenie rodzin) oraz publicznych (koszty opieki społecznej i zdrowotnej).

Konsekwencje prawne śmierci pracownika - Hofmańska Ewa

 • Dodał: administrator
 • Data: 00:07 04-11-2018
 • Kategoria: Pracy
Konsekwencje prawne śmierci pracownika - Hofmańska Ewa

Stan prawny na 15.01.2006 r.

Jak znaleźć pracę w 90 dni - Budnicki Adam

 • Dodał: administrator
 • Data: 01:04 04-11-2018
 • Kategoria: Pracy
Jak znaleźć pracę w 90 dni - Budnicki Adam

Zanim zaczniesz poszukiwać pracy, zacznij od tego ebooka! Bardzo konkretne i praktyczne porady, bez zbędnej teorii. Książka inna niż wszystkie, z tych co dają kopa do działania. Nie wiem czy to zbieg okoliczności, ale ten ebook dał mi wielką siłę do działania i bycia aktywnym.

Logowanie
Rejestracja