Jak przeliczyć premię kwartalną, wypłacając zasiłek po zmianie wymiaru czasu pracy - Opracowanie zbiorowe

 • Dodał: administrator
 • Data: 08:42 04-11-2018
 • Kategoria: Pracy
Jak przeliczyć premię kwartalną, wypłacając zasiłek po zmianie wymiaru czasu pracy - Opracowanie zbiorowe

Premia (o ile pracownik nie zachowuje do niej prawa w okresie pobierania zasiłków, a zatem taka, która jest pomniejszana za okres ich pobierania) podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku w wysokości stanowiącej 1/12 kwot wypłaconych za cztery kwartały poprzedzające miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy..

Jak dokonywać dobrowolnych potrąceń z wynagrodzenia za pracę - Opracowanie zbiorowe

 • Dodał: administrator
 • Data: 08:43 04-11-2018
 • Kategoria: Pracy
Jak dokonywać dobrowolnych potrąceń z wynagrodzenia za pracę - Opracowanie zbiorowe

W praktyce najczęściej chodzi o regulowanie składek z tytułu członkostwa w organizacjach społeczno-zawodowych (związki zawodowe), samorządzie zawodowym, organizacjach branżowych oraz o spłatę pożyczki udzielanej przez pracodawcę ze środków obrotowych albo ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub pożyczki przyznanej pracownikowi w ramach przynależności do pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej..

Zasady dotyczące rozliczania podróży służbowych można modyfikować - Opracowanie zbiorowe

 • Dodał: administrator
 • Data: 08:43 04-11-2018
 • Kategoria: Pracy
Zasady dotyczące rozliczania podróży służbowych można modyfikować - Opracowanie zbiorowe

Rozporządzenie w sprawie delegacji przypisuje w załączniku konkretną kwotę diety dla każdego z państw. Od dłuższego czasu stwarza to jednak problemy praktyczne. W wielu przypadkach trudno jest bowiem określić państwo docelowe delegacji zagranicznej, gdyż takiego jednego państwa po prostu nie ma.

Sędzia wyjaśnia. Za przewlekłe postępowanie sądowe można dostać 20.000 zł - Krawczyk Rafał

 • Dodał: administrator
 • Data: 08:43 04-11-2018
 • Kategoria: Pracy
Sędzia wyjaśnia. Za przewlekłe postępowanie sądowe można dostać 20.000 zł - Krawczyk Rafał

Pracodawcy niezadowolonemu z tempa procedowania sądu pracy przysługuje kilka sposobów na jego przyspieszenie. Głównym z nich jest złożenie skargi na przewlekłość postępowania sądowego. Nie zawsze jednak opóźnienia przy rozpoznawaniu sprawy wynikają z winy sądu.

Druki rozliczeniowe – obowiązki pracodawcy wobec pracowników i ZUS - Opracowanie zbiorowe

 • Dodał: administrator
 • Data: 08:43 04-11-2018
 • Kategoria: Pracy
Druki rozliczeniowe – obowiązki pracodawcy wobec pracowników i ZUS - Opracowanie zbiorowe

Korektę raportów rozliczeniowych przeprowadza się zawsze za pomocą tego samego rodzaju raportu, w którym wykazano błędne dane. Do raportu korygującego musi być dołączona deklaracja korygująca. Dokumenty te należy oznaczyć tym samym numerem identyfikatora.

Kto w 2015 roku uzyskuje przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń - Opracowanie zbiorowe

 • Dodał: administrator
 • Data: 08:43 04-11-2018
 • Kategoria: Pracy
Kto w 2015 roku uzyskuje przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń - Opracowanie zbiorowe

Przychodem do opodatkowania są pieniądze i inne środki pieniężne otrzymane przez podatnika lub postawione mu do dyspozycji w roku podatkowym. Do przychodów zalicza się także wartość otrzymanych świadczeń w naturze oraz innych nieodpłatnych świadczeń (art. 11 ust.

Nieodpłatne świadczenia a składki i podatek - Opracowanie zbiorowe

 • Dodał: administrator
 • Data: 08:43 04-11-2018
 • Kategoria: Pracy
Nieodpłatne świadczenia a składki i podatek - Opracowanie zbiorowe

Obojętnie, czy właścicielem nieruchomości jest pracodawca, czy inny podmiot, a pracodawca tylko wynajmuje, udostępnienie jej pracownikowi podlega wycenie w wysokości czynszu, jaki opłacałby pracownik, gdyby to on był stroną umowy najmu. Przychód stanowią również pokryte przez pracodawcę pozostałe opłaty związane z korzystaniem z usług komunalnych oraz dostawą mediów. Przychód wycenia się według cen zakupu łącznie z VAT (zgodnie z wartościami wynikającymi z faktur, rachunków od dostawców), a powstaje on w miesiącu zapłaty należności przez pracodawcę.

Kontrola ZUS w zakresie rodzaju zawartej umowy - Michalski Łukasz

 • Dodał: administrator
 • Data: 08:43 04-11-2018
 • Kategoria: Pracy
Kontrola ZUS w zakresie rodzaju zawartej umowy - Michalski Łukasz

Zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę to duży koszt dla pracodawcy, szczególnie związany z koniecznością odprowadzania wszystkich składek do ZUS. Często właściciele, szefowie firm decydują się na zawarcie umowy cywilnoprawnej, np. umowy o dzieło, umowy zlecenia, np.

Nie każde zwolnienie od podatku pokrywa się z wyłączeniem od wymiaru składek - Opracowanie zbiorowe

 • Dodał: administrator
 • Data: 08:43 04-11-2018
 • Kategoria: Pracy
Nie każde zwolnienie od podatku pokrywa się z wyłączeniem od wymiaru składek - Opracowanie zbiorowe

Kwalifikując jako przychód nieodpłatne świadczenie dla pracownika, trzeba pamiętać o wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. (sygn. akt K 7/13).

Prywatny samochód lub motorower a ryczałt na jazdy lokalne - Opracowanie zbiorowe

 • Dodał: administrator
 • Data: 08:43 04-11-2018
 • Kategoria: Pracy
Prywatny samochód lub motorower a ryczałt na jazdy lokalne - Opracowanie zbiorowe

Wartość wypłaconego pracownikowi ryczałtu za jazdy lokalne korzysta ze zwolnienia od podatku, ale tylko w określonych przypadkach. z kolei pracodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów zwrot wydatków poniesionych z tytułu używania przez pracownika jego samochodu w jazdach lokalnych. Jednak nie cała kwota stanowi koszt podatkowy.

Rozwiązanie umowy o pracę – jak szybko rozstać się z pracownikiem - Wacikowska Monika

 • Dodał: administrator
 • Data: 08:43 04-11-2018
 • Kategoria: Pracy
Rozwiązanie umowy o pracę – jak szybko rozstać się z pracownikiem - Wacikowska Monika

Z e-booka można dowiedzieć się m.in.: 1.

Przychód zagraniczny uzyskany w trakcie miesiąca a zarobek otrzymany w Polsce - Opracowanie zbiorowe

 • Dodał: administrator
 • Data: 08:43 04-11-2018
 • Kategoria: Pracy
Przychód zagraniczny uzyskany w trakcie miesiąca a zarobek otrzymany w Polsce - Opracowanie zbiorowe

Osoba przemieszczająca się po Unii Europejskiej w celach zarobkowych podlega ustawodawstwu tylko jednego państwa, którym jest obszar wykonywania pracy, a nie np. miejsce zamieszkania. Na oddzielnych zasadach podlegają danemu systemowi ubezpieczeń pracownicy delegowani do pracy za granicę na terenie UE przez swojego pracodawcę, mającego siedzibę w danym państwie członkowskim.

Logowanie
Rejestracja