Administracyjne

Prawo administracyjne

Agent Handlowy - Regulacje Polskie i Europejskie - Rott-Pietrzyk Ewa

Agent Handlowy - Regulacje Polskie i Europejskie - Rott-Pietrzyk Ewa

Książka ta jest pierwszą publikacją na rynku wydawniczym literatury prawniczej stanowiącą tak obszerne i kompleksowe studium dotyczące regulacji umowy agencyjnej i sytuacji prawnej agenta handlowego w prawie polskim i europejskim. W pracy tej autorka przedstawiła standardy w zakresie instytucji agencji wynikające z aktów prawnych, których celem jest harmonizacja prawa w ramach Unii Europejskiej oraz unifikacja prawa w skali regionalnej i globalnej. W monografii uwzględniono dorobek piśmiennictwa obcego i polskiego, a także istotne orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości, orzeczenia sądów państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym polskich.

Leksykon Prawa Administracyjnego - Bojanowski Eugeniusz, Żukowski Krzysztof

Leksykon Prawa Administracyjnego - Bojanowski Eugeniusz, Żukowski Krzysztof

Leksykon prawa administracyjnego zawiera 100 podstawowych pojęć charakterystycznych dla trzech działów prawa administracyjnego: ustrojowego, materialnego i procesowego. Spośród wielu terminów i pojęć, z jakimi spotkać się można w obowią-zujących przepisach prawnych oraz w nauce prawa administracyjnego, autorzy wybrali te, które związane są z ustrojem administracji publicznej, z tworzeniem, stosowaniem i przestrzeganiem prawa administracyjnego oraz z ochroną praw obywatelskich, uznając je za podstawowy kanon wiedzy prawnoadministracyjnej. Leksykon przeznaczony jest dla studentów studiów prawniczych i administracyjnych oraz kierunków pokrewnych; może również zainteresować osoby zajmujące się praktyką administracyjną.

Ogólne Prawo Administracyjne Jako Idea Porządku - Schmidt-Assmann Eberhard

Ogólne Prawo Administracyjne Jako Idea Porządku - Schmidt-Assmann Eberhard

Monografie Prawnicze to seria, w której ukazują się publikacje omawiające w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagadnienia prawne. Adresujemy ją przede wszystkim do prawników poszukujących wnikliwego ujęcia tematu, łączącego teorię (poglądy doktryny, elementy prawnoporównawcze) i praktykę (bogaty wybór orzecznictwa). A tego – ze względu na brak miejsca – nie znajdziemy nawet w komentarzach.

Rola decyzji administracyjnej w nadzorze nad polskim systemem finansowym - Wajda Paweł

Rola decyzji administracyjnej w nadzorze nad polskim systemem finansowym - Wajda Paweł

Książka jest pierwszym monograficznym opracowaniem dotyczącym prawnych i ekonomiczno-finansowych aspektów wykorzystania decyzji administracyjnej w nadzorze nad polskim systemem finansowym. Autor wykazuje, że decyzja administracyjna odgrywa fundamentalną rolę w procesie nadzoru nad prawidłowym i bezpiecznym funkcjonowaniem polskiego systemu finansowego. Prawna konstrukcja decyzji administracyjnej, która zapewnia elastyczność jej wykorzystania oraz liczne gwarancje dla sfery praw i interesów jej adresatów, czyni z niej wysoce skuteczny instrument prawny regulacji systemu finansowego.

Nieważność postępowania sądowo-administracyjnego jako podstawa skargi kasacyjnej - Rząsa Grzegorz

Nieważność postępowania sądowo-administracyjnego jako podstawa skargi kasacyjnej - Rząsa Grzegorz

Monografie Prawnicze to seria, w której ukazują się publikacje omawiające w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagadnienia prawne. Adresujemy je przede wszystkim do prawników poszukujących wnikliwego ujęcia tematu, łączącego teorię (poglądy doktryny, elementy prawno-porównawcze) i praktykę (bogaty wybór orzecznictwa). A tego - ze względu na brak miejsca - nie znajdziemy nawet w komentarzach.

Problematyka współczesnych reform administracji publicznej w świetle koncepcji administracyjnoprawnych Jerzego Stefana Langroda - Dobkowska Bogusława

Problematyka współczesnych reform administracji publicznej w świetle koncepcji administracyjnoprawnych Jerzego Stefana Langroda - Dobkowska Bogusława

Prezentowana monografia jest poświęcona zagadnieniom współczesnych reform administracji publicznej w Polsce z perspektywy poglądów i koncepcji prof. Jerzego Stefana Langroda, wybitnego prawnika administratywisty. Reformy administracji publicznej są przedmiotem żywego dyskursu i licznych analiz naukowych.

Dzieje administracji w Polsce w XX wieku - Żukowski Marek

Dzieje administracji w Polsce w XX wieku - Żukowski Marek

Książki z serii STUDIA PRAWNICZE w pogłębiony sposób prezentują całość problematyki danej dziedziny prawa. Są to kompletne opracowania uwzględniające dorobek doktryny, orzecznictwo, zawierające elementy prawnoporównawcze. Publikacja „Dzieje administracji w Polsce w XX wieku” służyć ma prezentacji jak na przestrzeni stu lat zmieniała się historia ludzkości.

Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej - Rostkowski Tomasz

Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej - Rostkowski Tomasz

Ustawa o służbie cywilnej nakłada na instytucje zatrudniające członków korpusu służby cywilnej obowiązek opracowania i wdrożenia programu zarządzania zasobami ludzkimi. Wyznacza również kierunek zmian w tym zakresie dla pozostałych grup pracowników administracji publicznej. Cenną pomoc w zrealizowaniu tych zadań stanowi książka Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej.

Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - Stankowski Sonja

Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - Stankowski Sonja

Hiermit überreichen wir Ihnen die erste Auflage der deutschen Übersetzung des polnischen Gesetzes über das Vollstreckungsverfahren in der Verwaltung. Diese Auflage, die im Rahmen der neuen Übersetzungsserie von polnischen Gesetzen in europäische Sprachen veröffentlicht wird, beinhaltet die neuesten Änderungen Gesetzes, die am 01.01.

Stosunki pracy w samorządzie terytorialnym - Szewczyk Helena

Stosunki pracy w samorządzie terytorialnym - Szewczyk Helena

Książka zawiera omówienie wszystkich najważniejszych zagadnień dotyczących stosunków pracy w samorządzie terytorialnym, w tym m.in.: stron stosunku pracy, nawiązania, zmiany, ustania i treści stosunku pracy, rozstrzygania sporów o roszczenia ze stosunku pracy.

Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi - Kosowski Jakub

Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi - Kosowski Jakub

W pracy zaprezentowano poszczególne formy współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi przewidziane w ustawie o działalności pożytku publicznego, w tym: zlecanie organizacjom realizacji zadań publicznych, konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych, tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym, wzajemne informowanie o planowanych kierunkach działań, umowy o wykonywanie inicjatywy lokalnej oraz umowy partnerstwa. W opracowaniu powołano szeroki wybór orzeczeń sądów oraz organów nadzoru. Istotny walor poznawczy mają przytoczone przez autora i uzupełnione komentarzem akty prawa miejscowego dotyczące poszczególnych form współpracy.

Ochrona konkurencji w prawie zamówień publicznych - Dzierżanowski Włodzimierz

Ochrona konkurencji w prawie zamówień publicznych - Dzierżanowski Włodzimierz

W publikacji przedstawiono procedurę udzielania zamówienia publicznego od momentu wyboru trybu do realizacji umowy, wskazano przy tym na pojawiające się w praktyce błędy oraz ich konsekwencje. Czytelnik znajdzie tu opis konkretnych stanów faktycznych oraz poglądy orzecznictwa krajowego i unijnego dotyczące opisanych sytuacji. Znajdzie także ocenę zgodności prawa krajowego z przepisami Unii Europejskiej i wskazane zasady wykładni prawa w takich przypadkach.

Logowanie
Rejestracja