Administracyjne

Prawo administracyjne

Obowiązki finansowo-księgowe w jednostce sektora finansów publicznych - Błaszko Adam

Obowiązki finansowo-księgowe w jednostce sektora finansów publicznych - Błaszko Adam

Publikacja w sposób przystępny i kompleksowy przedstawia spektrum zagadnień dotyczących obowiązków i czynności finansowo-księgowych w jednostce sektora finansów publicznych w roku budżetowym oraz zasad odpowiedzialności za ich wykonanie. Ponadto zawiera gotowe rozwiązania problemów, które faktycznie wystąpiły w bieżącej działalności jednostek sektora finansów publicznych. Opracowanie łączy wszystkie elementy składające się na zagadnienia charakteru i zakresu odpowiedzialności osób zajmujących się finansami w sektorze publicznym oraz osób za nie odpowiedzialnych.

Administracyjnoprawny Status Cudzoziemca w Polsce - Kumela-Romańska Magdalena

Administracyjnoprawny Status Cudzoziemca w Polsce - Kumela-Romańska Magdalena

Monografia kompleksowo przedstawia problematykę położenia prawnego cudzoziemca. Zawarto w niej analizę administracyjnoprawnych uprawnień i obowiązków cudzoziemców, a także uzasadnienie tych regulacji na gruncie praw człowieka i prawa konstytucyjnego oraz ich konsekwencje na tle przepisów prawa cywilnego. W publikacji omówiono m.

Korzystanie z zasobów osób trzecich w zamówieniach publicznych - Eger Katarzyna

Korzystanie z zasobów osób trzecich w zamówieniach publicznych - Eger Katarzyna

Książka w sposób kompleksowy przedstawia problematykę wykorzystania cudzych zasobów i podwykonawstwa w zamówieniach publicznych. W pracy omówiono m.in.

Skuteczność unijnego prawa administracyjnego na przykładzie ochrony weterynaryjnej - Wegner-Kowalska Joanna

Skuteczność unijnego prawa administracyjnego na przykładzie ochrony weterynaryjnej - Wegner-Kowalska Joanna

W publikacji dokonano analizy skuteczności unijnego prawa administracyjnego z perspektywy osiągania celów prawa. Zbadano działanie współczesnej administracji, posługując się przykładem wyodrębnionej dziedziny unijnego prawa administracyjnego przy wykorzystaniu nowatorskiej metody rejestrowanych faktów. Scharakteryzowano uwarunkowania funkcjonowania administracji sieciowej, w tym pozostającej w strukturach ponadnarodowych.

Sposoby realizacji zadań publicznych - Dolnicki Bogdan

Sposoby realizacji zadań publicznych - Dolnicki Bogdan

Publikacja stanowi zbiór referatów zaprezentowanych podczas konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Prawa Samorządu Terytorialnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w dniach 10-11 marca 2016 r., dotyczącej nowych form udziału społeczeństwa w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego. Książka zawiera również artykuły przygotowane przez uczestników konferencji jako rezultat dyskusji i dalszych inspirowanych nią przemyśleń.

O prawie administracyjnym i administracji. Refleksje. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Małgorzacie Stahl - Opracowanie zbiorowe

O prawie administracyjnym i administracji. Refleksje. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Małgorzacie Stahl - Opracowanie zbiorowe

Publikacja wydana w charakterze księgi jubileuszowej dedykowanej Profesor Małgorzacie Stahl, zawiera bez mała pięćdziesiąt opracowań naukowych, przygotowanych przez administratywistów reprezentujących niemal wszystkie ośrodki naukowe w Polsce. Oddaje to skalę popularności Jubilatki i zasięg oddziaływań jej prac naukowych. Rozległe zainteresowania naukowe Profesor Małgorzaty Stahl znajdują też istotne odzwierciedlenie w tematyce tekstów zawartych w księdze, dotyczących aktualnych zagadnień części ogólnej nauki prawa administracyjnego, ustroju administracji publicznej (ze szczególnym uwzględnieniem samorządu terytorialnego).

Podatki i opłaty lokalne. Teoria i praktyka - Pahl Bogumił

Podatki i opłaty lokalne. Teoria i praktyka - Pahl Bogumił

W publikacji przedstawiono najważniejsze problemy powstające na etapie realizacji podatków i opłat lokalnych, uwzględniając najnowsze zmiany w przepisach regulujących tę kategorię danin publicznych, orzecznictwo sądów administracyjnych oraz dorobek doktryny prawa podatkowego. W opracowaniu omówiono największą od trzynastu lat nowelizację ustaw o podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym oraz podatku leśnym, wprowadzoną na mocy ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, istotnie modyfikującą konstrukcje poszczególnych podatków i opłat lokalnych. Ponadto przeanalizowano zmiany, które weszły w życie od 1.

Zamówienia publiczne - nowe zasady - Garbarczuk Ewa, Stompel Marek

Zamówienia publiczne - nowe zasady - Garbarczuk Ewa, Stompel Marek

Nowelizacja prawa zamówień publicznych, która weszła w życie 28 lipca 2016 r., zwłaszcza wprowadzenie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia spowodowała duże zmiany praktyczne w prowadzeniu postępowań i przygotowaniu ofert. W opracowaniu znajdują się wskazówki: jak przygotować i przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oraz na co zwrócić szczególną uwagę, jak zachować się na etapie realizacji umowy, jak wyszukać interesujące postępowanie, a następnie jak przygotować i złożyć niepodlegającą odrzuceniu ofertę.

Problemy pogranicza prawa administracyjnego i prawa ochrony środowiska - Kaźmierska-Patrzyczna Aneta, Korzeniowski Piotr, Stahl Małgorzata

Problemy pogranicza prawa administracyjnego i prawa ochrony środowiska - Kaźmierska-Patrzyczna Aneta, Korzeniowski Piotr, Stahl Małgorzata

Książka stanowi kompleksowe opracowanie na temat kluczowych problemów badawczych występujących na styku prawa administracyjnego i prawa ochrony środowiska. Omówiono w niej zagadnienia związane z realizacją zadań administracji w zakresie ochrony środowiska, dostępu do informacji publicznej, udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępu do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska. Zwrócono uwagę na kwestie szczegółowe związane z planowaniem w ochronie środowiska, ochroną powietrza i odnawialnymi źródłami energii, gospodarowaniem odpadami, postępowaniem z substancjami chemicznymi, ochroną przyrody i krajobrazu (ochroną różnorodności biologicznej) oraz instrumentami finansowoprawnymi i odpowiedzialnością prawną w ochronie środowiska.

Wykonanie wyroku sądu administracyjnego - Ostojski Przemysław, Geburczyk Filip, Piątek Wojciech, Daniel Paweł

Wykonanie wyroku sądu administracyjnego - Ostojski Przemysław, Geburczyk Filip, Piątek Wojciech, Daniel Paweł

W publikacji omówiono istotną z teoretycznego i praktycznego punktu widzenia problematykę wykonalności wyroku sądu administracyjnego, wskazując pojęcie wykonalności wyroku oraz jego znaczenie. Przedstawiono także sposoby wykonania wyroku tego sądu zarówno w ujęciu dobrowolnym, jak i przymusowym oraz zaprezentowano międzynarodowe standardy wykonalności orzeczeń sądowych. W monografii ukazano m.

Prawo zamówień publicznych. Komentarz - Skubiszak-Kalinowska Irena, Wiktorowska Ewa

Prawo zamówień publicznych. Komentarz - Skubiszak-Kalinowska Irena, Wiktorowska Ewa

Komentarz zawiera kompleksowe omówienie przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych, w szczególności w zakresie zmian wprowadzonych nowelizacją z 22 czerwca 2016 r. wdrażającą przepisy dyrektyw 2014/24/UE oraz 2014/25/UE, które: upraszczają i usprawniają procedury udzielania zamówień publicznych przez zmniejszenie obowiązków formalnych na etapie ubiegania się o ich udzielenie oraz wykorzystanie negocjacji jako sposobu doprecyzowania warunków umów z wykonawcami, wprowadzają elastyczne rozwiązania w zakresie modyfikacji postanowień umów o zamówienia publiczne oraz ich wypowiedzenia, promują wykorzystywanie pozaekonomicznych celów zamówień publicznych, takich jak ochrona środowiska, integracja społeczna czy wspieranie innowacyjności, a także niezależnie od uregulowań wynikających z wdrażanych dyrektyw zmiany dotyczące m.in.

KPA. Komentarz do zmian - Nowak Maciej J.

KPA. Komentarz do zmian - Nowak Maciej J.

KPA. Komentarz do zmian jest praktycznym przewodnikiem po znowelizowanym Kodeksie postępowania administracyjnego. W przystępny sposób przedstawia – wchodzące w życie 1 czerwca 2017 r.

Logowanie
Rejestracja