Nadużycie praw procesowych w postępowaniu cywilnym - Plebanek Maciej Grzegorz

 • Dodał: administrator
 • Data: 00:53 04-11-2018
 • Kategoria: Cywilne
Nadużycie praw procesowych w postępowaniu cywilnym - Plebanek Maciej Grzegorz

Prezentowana monografia jest we współczesnej literaturze polskiej jedynym tak kompleksowym opracowaniem dotyczącym konstrukcji nadużycia praw procesowych, zawierającym rozważania naukowe oraz analizę poszczególnych wypadków nieuczciwych zachowań procesowych. Autor w sposób szczegółowy i przystępny wyjaśnia różnice zachodzące w postępowaniu cywilnym między zakazem nadużywania praw procesowych a klauzulą nadużycia prawa podmiotowego, uzupełniając wywód o rozważania dotyczące nadużycia prawa do sadu. Czytelnik znajdzie tu objaśnienie pojęcia tzw.

Unieważnienie i wygaśnięcie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego - Sieńczyło-Chlabicz Joanna

 • Dodał: administrator
 • Data: 00:54 04-11-2018
 • Kategoria: Cywilne
Unieważnienie i wygaśnięcie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego - Sieńczyło-Chlabicz Joanna

Monografia stanowi pierwsze całościowe opracowanie instytucji ustania prawa z rejestracji wzoru przemysłowego w polskiej literaturze prawniczej. Bez wątpienia novum w polskiej literaturze prawniczej stanowi analiza tej problematyki oraz często spornych w doktrynie zagadnień zarówno w płaszczyźnie prawa materialnego, jak i procesowego na szczeblu polskim i unijnym. Doktryna zarówno polska, jak i zagraniczna dotycząca prawa wzorów przemysłowych koncentruje się wyłącznie na zagadnieniach prawa materialnego dotyczącego głównie pojęcia wzoru przemysłowego, jak również przesłanek jego zdolności rejestracyjnej.

Kodeks spółek handlowych. Codice delle societa commerciali - Mancani Alfino, Kuryszko Patrycja

 • Dodał: administrator
 • Data: 01:00 04-11-2018
 • Kategoria: Cywilne
Kodeks spółek handlowych. Codice delle societa commerciali - Mancani Alfino, Kuryszko Patrycja

Pierwsze wydanie włoskiego tłumaczenia polskiej ustawy Kodeks spółek handlowych, ukazujące się w zupełnie nowej serii tłumaczeń polskich ustaw na języki europejskie. Niekwestionowaną zaletą nowej profesjonalnej serii Wydawnictwa C.H.

Zakres swobody umów w spółkach handlowych - Tarska Monika

 • Dodał: administrator
 • Data: 01:05 04-11-2018
 • Kategoria: Cywilne
Zakres swobody umów w spółkach handlowych - Tarska Monika

Prezentowana monografia stanowi pierwsze całościowe opracowanie problematyki autonomii woli stron i zasady swobody umów wyrażonej w art. 3531 KC w odniesieniu do umów i statutów spółek handlowych (osobowych i kapitałowych). Główne zagadnienia prezentowane w pracy to: analiza zasady wolności umów w polskim prawie cywilnym i granic jej zastosowania oraz wskazanie podstaw aplikacji tej kompetencji generalnej do umów poszczególnych typów spółek handlowych; analiza prawno-porównawcza unormowania wolności umów w prawie cywilnym oraz prawie spółek Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii oraz ustaleń badań empirycznych umów i statutów spółek handlowych zarejestrowanych w KRS; zbadanie granic swobody kontraktowej stron umów spółek handlowych oraz szczegółowe ustalenie dopuszczalnego zakresu i sposobu ukształtowania przez wspólników lub akcjonariuszy postanowień umów lub statutów spółek handlowych (w tym w zakresie prowadzenia spraw spółki i jej reprezentacji oraz innych elementów struktury prawnej spółki podlegających określeniu w umowie lub statucie spółki, prawa do szczególnych korzyści oraz rodzajów i granic uprzywilejowań udziałów w spółce, rodzajów i granic dodatkowych obowiązków wspólników, a także podziału zysku, zmian umowy spółki, określenia przyczyn rozwiązania spółki oraz dotyczących wyłączenia wspólnika lub też prawa wypowiedzenia umowy spółki etc.

Dowód z dokumentu elektronicznego w procesie cywilnym - Kaczmarek-Templin Berenika

 • Dodał: administrator
 • Data: 01:05 04-11-2018
 • Kategoria: Cywilne
Dowód z dokumentu elektronicznego w procesie cywilnym - Kaczmarek-Templin Berenika

Celem niniejszej rozprawy jest wskazanie, że dokument elektroniczny jest dopuszczalnym środkiem dowodowym w procesie cywilnym, a także udzielenie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób należy go przeprowadzić oraz zakwalifikować go w oparciu o katalog środków dowodowych wskazany przez prawodawcę. Tezą główną rozprawy jest założenie, że dokument elektroniczny jest w istocie odmiennym od dotychczas znanych środków dowodowych i z uwagi na jego skomplikowany, niejednorodny charakter, powinien być odrębnie uregulowany w Kodeksie postępowania cywilnego. Ponadto w rozprawie zostało wykazane, że dowodem w procesie cywilnym może być właściwie wszystko, a potwierdza to otwarty katalog środków dowodowych, co znajduje potwierdzenie w przepisach unijnych, które niejako wymuszają na sądach państw członkowskich, by nie odmawiały dowodom elektronicznym waloru dowodu.

Nadzór wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością - Pinior Piotr

 • Dodał: administrator
 • Data: 01:05 04-11-2018
 • Kategoria: Cywilne
Nadzór wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością - Pinior Piotr

Monografia ta jest pierwszym opracowaniem poświęconym problematyce nadzoru wspólników w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością na polskim rynku wydawniczym literatury prawniczej. W pracy Autor zaprezentował dostępne dla wspólników instrumenty, umożliwiające nadzór nad spółką z o.o.

Rodzice partnerzy i sprzymierzeńcy - Opracowanie zbiorowe

 • Dodał: administrator
 • Data: 01:14 04-11-2018
 • Kategoria: Cywilne
Rodzice partnerzy i sprzymierzeńcy - Opracowanie zbiorowe

Niniejszy poradnik, przygotowany przez Fundację „Rodzice Szkole”, wskazując, jak założyć i prowadzić radę rodziców jest elementem szerokiego programu uspołeczniania polskiej oświaty. Autorzy mają nadzieję, że będzie on służył wszystkim zainteresowanym, a przede wszystkim radom rodziców, dyrektorom i nauczycielom szkół oraz oświatowym pracownikom samorządowym. Zdając sobie sprawę z trudności przedstawienia w krótkim materiale tak szerokiej problematyki zainteresowanych odsyłamy do zamieszczonej na końcu książki bibliografii.

Konkurencja na rynku usług transportowych - Rosa Grażyna

 • Dodał: administrator
 • Data: 01:39 04-11-2018
 • Kategoria: Cywilne
Konkurencja na rynku usług transportowych - Rosa Grażyna

Konkurencja na rynku usług transportowych jest kształtowana zarówno przez zmiany zachodzące w gospodarce światowej, jak i przez procesy integracyjne obejmujące coraz więcej krajów. Dostosowanie zasad funkcjonowania gospodarki do wymogów Unii Europejskiej oraz stopniowy proces ujednolicania zasad działania podmiotów na rynku europejskim są głównymi przyczynami zmian w sposobie postrzegania konkurencji na rynku usług transportowych i konkurencyjności poszczególnych gałęzi transportu w Polsce. Celem monografii jest określenie warunków występowania, zakresu przemian i kierunków rozwoju konkurencji na rynku usług transportowych.

Polnisches Zivilverfahrensrecht. Polskie postępowanie cywilne. Band 4 - Demenko Anna, Chlebowska Angelika

 • Dodał: administrator
 • Data: 01:48 04-11-2018
 • Kategoria: Cywilne
Polnisches Zivilverfahrensrecht. Polskie postępowanie cywilne. Band 4 - Demenko Anna, Chlebowska Angelika

Książka prezentuje zarys polskiego postępowania cywilnego. Publikacja przeznaczona jest zarówno dla studentów jak i pracowników naukowych oraz praktyków, którzy chcą poznać sposób funkcjonowania polskich organów sądowych. Liczne przykłady ułatwiają Czytelnikowi zrozumienie poszczególnych etapów postępowania, a także praktyczne zastosowanie poszczególnych przepisów.

Pomiar procesów migracji wartości przedsiębiorstw na polskim rynku kapitałowym - Siudak Dariusz

 • Dodał: administrator
 • Data: 01:48 04-11-2018
 • Kategoria: Cywilne
Pomiar procesów migracji wartości przedsiębiorstw na polskim rynku kapitałowym - Siudak Dariusz

Migracja wartości (value migration) polega na przepływie wartości między przedsiębiorstwami w wyniku poszukiwania ekonomicznie efektywnych możliwości alokacji kapitału. Proces migracji wartości stanowią przedmiot rzadko poruszanych w literaturze przedmiotu. Świadczy o tym niewielki dorobek bibliograficzny oraz relatywna nowość tego zagadnienia.

Interes ubezpieczeniowy. Aspekty prawne - Byczko Szymon

 • Dodał: administrator
 • Data: 01:51 04-11-2018
 • Kategoria: Cywilne
Interes ubezpieczeniowy. Aspekty prawne - Byczko Szymon

Nowelizacja Kodeksu cywilnego z 10 sierpnia 2007 r. przywróciła polskiemu prawu cywilnemu kategorię interesu ubezpieczeniowego. Pojęcie to zawsze było uważane za fundamentalne na gruncie ubezpieczeń gospodarczych, a jego zasadnicza rola dla tej grupy ubezpieczeń pozostawała niekwestionowana w okresie międzywojennym.

Interes publiczny w prawie gospodarczym - Żurawik Artur

 • Dodał: administrator
 • Data: 01:55 04-11-2018
 • Kategoria: Cywilne
Interes publiczny w prawie gospodarczym - Żurawik Artur

Publikacja poświęcona jest problematyce interesu publicznego w prawie gospodarczym. W sposób interdyscyplinarny, nie stroniąc od pozaprawnej myśli naukowej, omawia także wątki związane z interesem publicznym jako zjawiskiem społecznym. Dotyczy zagadnień prawa krajowego oraz unijnego, omawia ponadto przesłanki i sposoby ingerencji czynnika publicznego w sferę prywatnoprawną, w szczególności związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Logowanie
Rejestracja