Personal Income Tax - Gajewski Dominik

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:37 03-11-2018
 • Kategoria: Finansowe
Personal Income Tax - Gajewski Dominik

Chapter 1 General Description of the Tax Chapter 2 Taxpayers of the Tax 2.1 Taxpayers of the PIT - introductory remarks 2.2 Unlimited and limited tax-paying liability 2.

Nadzór Bankowy w Praktyce. Funkcjonowanie Nadzoru z Perspektywy Sporów Sądowych - Frysztak Małgorzata

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:54 03-11-2018
 • Kategoria: Finansowe
Nadzór Bankowy w Praktyce. Funkcjonowanie Nadzoru z Perspektywy Sporów Sądowych - Frysztak Małgorzata

Celem pracy jest przedstawienie funkcjonowania nadzoru bankowego w Polsce z perspektywy postępowań sądowych toczonych pomiędzy organem nadzoru bankowego a nadzorowanymi bankami. Rozprawa składa się z dwóch rozdziałów: pierwszy dotyczy rozwoju sądowej kontroli działalności organu nadzoru bankowego, drugi podejmuje problemy praktyki nadzorczej i oparty jest na analizie orzeczeń zapadłych w związku z prowadzonymi sporami pomiędzy organem nadzoru a nadzorowanymi bankami i wpływem tych orzeczeń na zmiany prawa bankowego. Szczególną uwagę poświęcono w pracy dokładnej analizie sądowej kontroli administracji państwa w zakresie nadzoru bankowego.

Value Added Tax. a Compendium - Gajewski Dominik

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:57 03-11-2018
 • Kategoria: Finansowe
Value Added Tax. a Compendium - Gajewski Dominik

Publikacja dotycząca podatku od towarów i usług, wypełnia w znacznym stopniu lukę na polskim rynku wydawniczym. Opracowanie ma niewątpliwie walory naukowe, a jednocześnie duże znaczenie dla praktyki życia gospodarczego. Wywody są na wysokim poziomie językowym, warsztatowym i merytorycznym.

Towary giełdowe i towarowe instrumenty pochodne prawne aspekty obrotu - Gorzelak Krzysztof, Braciszewska Agnieszka, Braciszewska Joanna, Rogalski Tomasz

 • Dodał: administrator
 • Data: 23:00 03-11-2018
 • Kategoria: Finansowe
Towary giełdowe i towarowe instrumenty pochodne prawne aspekty obrotu - Gorzelak Krzysztof, Braciszewska Agnieszka, Braciszewska Joanna, Rogalski Tomasz

Monografie Prawnicze to seria, w której ukazują się publikacje omawiające w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagadnienia prawne. Adresujemy ją przede wszystkim do prawników poszukujących wnikliwego ujęcia tematu, łączącego teorię (poglądy doktryny, elementy prawnoporównawcze) i praktykę (bogaty wybór orzecznictwa). A tego – ze względu na brak miejsca – nie znajdziemy nawet w komentarzach.

Formy Prowadzenia Działalności Gospodarczej w Polsce Przez Podmioty Zagraniczne - Szanciło Tomasz

 • Dodał: administrator
 • Data: 23:02 03-11-2018
 • Kategoria: Finansowe
Formy Prowadzenia Działalności Gospodarczej w Polsce Przez Podmioty Zagraniczne - Szanciło Tomasz

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce przez podmioty zagraniczne stanowi opracowanie zawierające wszechstronną analizę prawną podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w Polsce przez podmioty zagraniczne. Ukazuje zasady prowadzenia działalności gospodarczej w naszym kraju i na tym tle określa sytuację prawną inwestorów zagranicznych, ze szczególnym uwzględnieniem inwestorów wywodzących się z krajów członkowskich Unii Europejskiej. W celu pełnego zobrazowania statusu prawnego podmiotów zagranicznych dokonana została analiza dogmatyczna, jak również historyczna, a ponadto przeprowadzone zostały szczegółowe badania komparystyczne.

Postępowanie w Sprawie o Nadanie Statusu Uchodźcy - Chlebny Jacek

 • Dodał: administrator
 • Data: 23:07 03-11-2018
 • Kategoria: Finansowe
Postępowanie w Sprawie o Nadanie Statusu Uchodźcy - Chlebny Jacek

„Monografia ma charakter nowatorski i kompleksowy, bowiem uwzględnia wszystkie poziomy prawnej regulacji statusu uchodźcy i jego (proceduralnej) ochrony oraz opisuje formy i sposoby wpływu standardów uniwersalnych i regionalnych na poszczególne instytucje postępowania administracyjnego i postępowania sądowo-administracyjnego w Polsce, a zagadnienia proceduralne nadania statusu uchodźcy nie były przedmiotem opracowań o charakterze monograficznym (…).” Prof. dr hab.

Polityka pieniężna - Sławiński Andrzej

 • Dodał: administrator
 • Data: 23:08 03-11-2018
 • Kategoria: Finansowe
Polityka pieniężna - Sławiński Andrzej

Książka oferuje spojrzenie na politykę pieniężną widzianą oczami wykładowców akademickich, ekonomistów związanych z bankiem centralnym oraz analityków bankowych. W treści poszczególnych rozdziałów widać wyraźne dążenie autorów do wzbudzenia zainteresowania czytelnika polityką pieniężną. Taki sposób wykładu czyni książkę przyjazną dla wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się jak banki centralne wpływają na gospodarkę i inflację.

Local taxes. A compendium - Gajewski Dominik

 • Dodał: administrator
 • Data: 23:08 03-11-2018
 • Kategoria: Finansowe
Local taxes. A compendium - Gajewski Dominik

The presented study of Dr. Dominik Gajewski contains systematic, complex presentation of basic solutions related to local taxes. The book has a transparent composition.

Ustawa o podatku od towarów i usług - Kędzierski Denis, Skoblenko Aleksander

 • Dodał: administrator
 • Data: 23:49 03-11-2018
 • Kategoria: Finansowe
Ustawa o podatku od towarów i usług - Kędzierski Denis, Skoblenko Aleksander

Pierwsze wydanie rosyjskiego tłumaczenia polskiej Ustawy o podatku od towarów i usług, ukazujące się w zupełnie nowej serii tłumaczeń polskich ustaw na języki: rosyjski, niemiecki i angielski. Niekwestionowana zaletą nowej profesjonalnej serii Wydawnictwa C.H.

Ustawa o podatku od towarów i usług Loi sur la taxe sur la valeur ajoutee - Rychel Alexandre

 • Dodał: administrator
 • Data: 23:50 03-11-2018
 • Kategoria: Finansowe
Ustawa o podatku od towarów i usług Loi sur la taxe sur la valeur ajoutee - Rychel Alexandre

Pierwsze wydanie francuskiego tłumaczenia polskiej Ustawy o podatku od towarów i usług, ukazujące się w zupełnie nowej serii tłumaczeń polskich ustaw na języki europejskie. Niekwestionowana zaleta nowej profesjonalnej serii Wydawnictwa C.H.

Nanofinanse. Codzienność zmienia świat - Solarz Jan Krzysztof

 • Dodał: administrator
 • Data: 00:07 04-11-2018
 • Kategoria: Finansowe
Nanofinanse. Codzienność zmienia świat - Solarz Jan Krzysztof

„Nanofinanse” prezentują świat finansów z perspektywy pojedynczego człowieka, który w sposób świadomy lub nieświadomy stał się aktywnym uczestnikiem rynków finansowych. Od postępowania miliardów ludzi wchodzących aktywnie na rynki finansowe zależy koszt i trwałość wyjścia z chaosu w międzynarodowym systemie finansów. Globalny kryzys finansowy obnażył istnienie określonych przyzwyczajeń, które maja wpływ na jakość naszego życia oraz na jego funkcjonowanie.

System wynagradzania nauczycieli - Lisowski Krzysztof

 • Dodał: administrator
 • Data: 00:07 04-11-2018
 • Kategoria: Finansowe
System wynagradzania nauczycieli - Lisowski Krzysztof

Książka System wynagradzania nauczycieli zawiera omówienie ostatnich nowelizacji Karty Nauczyciela i ustawy o systemie oświaty w zakresie dotyczącym wynagrodzeń. W szczególności omówiono w niej kwestie związane z obowiązkiem wypłaty dodatku uzupełniającego, wynagrodzeniami nauczycieli za pracę podczas matur, wynagrodzeniami za czas odosobnienia związanego z chorobą lub macierzyństwem, prawem do wynagrodzenia w sytuacjach nieświadczenia pracy, ustalaniem wynagrodzenia w miesiącu częściowo przepracowanym oraz potrącaniem z wynagrodzenia. Specyficzny charakter przepisów prawnych dotyczących wynagradzania nauczycieli prowadzi w praktyce do wielu wątpliwości interpretacyjnych i trudności w ich regulacji.

Logowanie
Rejestracja