Polska bibliografia penitencjarna. Lata 1970-2009 - Lelental Stefan, Korecka Gertruda, Korecki Józef

 • Dodał: administrator
 • Data: 23:02 03-11-2018
 • Kategoria: Karne
Polska bibliografia penitencjarna. Lata 1970-2009 - Lelental Stefan, Korecka Gertruda, Korecki Józef

Bibliografia dokumentuje dorobek nauki i praktyki w zakresie wykonywania kar i innych środków prawnokarnych reakcji na przestępstwo lub czyn zabroniony. Pozycja ta obejmuje łącznie 12114 pozycji, w tym 1611 książek i 10503 innych opracowań w postaci studiów, artykułów naukowych i publicystycznych, dokumentów oraz wypowiedzi Rzecznika Praw Obywatelskich, orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych publikowanych w czasopismach i pracach zbiorowych, księgach pamiątkowych i jubileuszowych poświęconych wybitnym przedstawicielom nauki szeroko rozumianego prawa karnego, materiałach z konferencji naukowych, a także w tygodnikach społeczno-politycznych oraz dziennikach o zasięgu ogólnopolskim. Te ostatnie opracowania, zaliczane też do publicystyki prawniczej, przynoszą informacje o bieżących problemach funkcjonowania organów stosujących i wykonujących kary i środki karne, co może odzwierciedlać społeczne zainteresowanie problematyką penitencjarną.

Problem Spójności Prawa Karnego z Perspektywy Jego Nowelizacji - Marek Andrzej, Oczkowski Tomasz

 • Dodał: administrator
 • Data: 23:02 03-11-2018
 • Kategoria: Karne
Problem Spójności Prawa Karnego z Perspektywy Jego Nowelizacji - Marek Andrzej, Oczkowski Tomasz

Publikacja zawiera materiały Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Prawa Karnego, który odbył się w Toruniu w dnia 20−22 września 2010 r. Temat przewodni: „Problem spójności prawa karnego z perspektywy jego nowelizacji” wskazuje, że środowisko naukowe postrzega jako poważny problem ciągłe zmiany nowelizacyjne prawa karnego, które dokonywane są pośpiesznie, często w reakcji na zdarzenia dyskutowane w środkach masowego komunikowania, co świadczy o ich politycznych, a niekiedy populistycznych motywacjach. W krytycznych referatach i dyskusji wykazano, że nieprzemyślane zmiany naruszają spójność kodyfikacji prawa karnego, godzą w jej założenia i powodują liczne ujemne następstwa, utrudniając stosowanie prawa.

Kodeks postępowania karnego. Orzecznictwo. Tom 1 - Brylak Joanna

 • Dodał: administrator
 • Data: 23:10 03-11-2018
 • Kategoria: Karne
Kodeks postępowania karnego. Orzecznictwo. Tom 1 - Brylak Joanna

Seria podaje wybór orzeczeń wraz ze skróconym stanem faktycznym oraz argumentacją z uzasadnienia. Całość opatrzona jest indeksami: rzeczowym i chronologicznym. Publikacje z tej serii są cennym uzupełnieniem podręczników.

Przestępczość zorganizowana - Pływaczewski Emil W.

 • Dodał: administrator
 • Data: 23:11 03-11-2018
 • Kategoria: Karne
Przestępczość zorganizowana - Pływaczewski Emil W.

„Tytuł tej pracy zbiorowej może zostać uznany nawet za mylący czytelnika, gdyż sugeruje jej ograniczenie do zagadnień karno-materialnych, co najwyżej także kryminologicznych. Tymczasem jest to pełne opracowanie wszystkich, a już na pewno wszystkich kluczowych zagadnień prawnych i kryminologicznych wiążących się z problematyką przestępczości zorganizowanej. Co również istotne, Autorzy, w poszczególnych częściach pracy, przedstawili całość dorobku naukowego w tym zakresie, z pełnym odwołaniem się nie tylko do polskiej, ale i światowej literatury przedmiotu.

Biały wywiad. Otwarte źródła informacji - wokół teorii i praktyki - Filipkowski Wojciech, Mądrzejowski Wiesław

 • Dodał: administrator
 • Data: 00:04 04-11-2018
 • Kategoria: Karne
Biały wywiad. Otwarte źródła informacji - wokół teorii i praktyki - Filipkowski Wojciech, Mądrzejowski Wiesław

Organy państwowe zawsze poszukiwały źródeł informacji, które byłyby pomocne w podejmowaniu decyzji lokalnie, jak i ważnych dla całego państwa. Decyzji, od których zależało często bezpieczeństwo państwa; wewnętrzne i zewnętrzne. Od wieków wykorzystywano informatorów, agentów, inne osobowe źródła informacji, przechwytywano i czytano dokumenty zanim stały się one publicznymi.

Metodyka pracy sędziego w sprawach o wykroczenia - Świecki Dariusz

 • Dodał: administrator
 • Data: 00:07 04-11-2018
 • Kategoria: Karne
Metodyka pracy sędziego w sprawach o wykroczenia - Świecki Dariusz

Książka przedstawia zagadnienia procesowe związane z pracą sędziego w sprawach o wykroczenia. Praca sędziego orzekającego w tych sprawach wymaga dobrej znajomości nie tylko przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, ale także kodeksu postępowania karnego oraz umiejętności łącznego ich stosowania. Dlatego w opracowaniu przedstawiono procedurę wykroczeniową w połączeniu z procedurą karną i wyjaśniono, jak korzystać z tych regulacji.

Ochrona prawna systemów informatycznych wobec zagrożenia cyberterroryzmem - Suchorzewska Aleksandra

 • Dodał: administrator
 • Data: 00:10 04-11-2018
 • Kategoria: Karne
Ochrona prawna systemów informatycznych wobec zagrożenia cyberterroryzmem - Suchorzewska Aleksandra

Bezpieczeństwo systemów to nie tylko bezpieczeństwo w sensie informatycznym, najczęściej utożsamiane z wykorzystaniem odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych. To przede wszystkim właściwe rozwiązania prawne gwarantujące ochronę zarówno systemów informatycznych, jak i utrzymywanych w nich danych. Autorka przedstawia zagadnienia prawnej ochrony systemów informatycznych.

Hazard. Studium kryminologiczne i prawne - Wilk Leszek

 • Dodał: administrator
 • Data: 00:12 04-11-2018
 • Kategoria: Karne
Hazard. Studium kryminologiczne i prawne - Wilk Leszek

Książka Hazard. Studium kryminologiczne i prawne stanowi pierwszą, pionierską monografię naukową z zakresu kryminologicznej problematyki hazardu oraz regulacji prawnych odnoszących się do tego zjawiska. Opracowanie to zawiera kryminologiczną analizę zagrożeń społecznych, jakie rodzi hazard, przyczyn i przejawów tego zjawiska oraz prawnych i pozaprawnych metod przeciwdziałania.

Kodeks karny. The Criminal Code - Opracowanie zbiorowe

 • Dodał: administrator
 • Data: 00:20 04-11-2018
 • Kategoria: Karne
Kodeks karny. The Criminal Code - Opracowanie zbiorowe

This book, published as part of the new series of translations of Polish acts of law into European languages, includes the English translation of the Criminal Code. It incorporates the latest amendment to the Code that came into effect on 1 June 2012. Niniejsza publikacja to pierwsze wydanie angielskiego tłumaczenia polskiej ustawy Kodeks karny, ukazujące się w zupełnie nowej serii tłumaczeń polskich ustaw na języki europejskie.

Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 2011 - Nowicki Marek Antoni

 • Dodał: administrator
 • Data: 00:22 04-11-2018
 • Kategoria: Karne
Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 2011 - Nowicki Marek Antoni

Książka jest kolejnym tomem opracowywanych przez Autora od ponad 20 lat obszernych omówień wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Przez bardzo staranny, fachowy wybór, obejmujący 85 najbardziej reprezentatywnych orzeczeń wydanych w 2011 r., Autor pokazuje dorobek orzecznictwa, odpowiedzi Trybunału na problemy z dziedziny praw człowieka stawiane przez pokrzywdzonych z różnych krajów Europy.

Kodeks karny i kodeks wykroczeń Strafgesetzbuch Und Űbertretungsgesetzbuch - Chudzik Joanna, Jakowczyk Michał, Kowalski Kaja, Krajewski Andreas, Matthies Kamila, Matthies Denis

 • Dodał: administrator
 • Data: 00:23 04-11-2018
 • Kategoria: Karne
Kodeks karny i kodeks wykroczeń Strafgesetzbuch Und Űbertretungsgesetzbuch - Chudzik Joanna, Jakowczyk Michał, Kowalski Kaja, Krajewski Andreas, Matthies Kamila, Matthies Denis

Pierwsze wydanie niemieckiego tłumaczenia polskich ustaw: Kodeks karny i kodeks wykroczeń, ukazujące się w zupełnie nowej serii tłumaczeń polskich ustaw na języki europejskie. Teksty ustaw zostały zaktualizowane na dzień 1.06.

Zasadnicza wykładnia znamion przestępstw. Pozycja metody językowej oraz rezultatów jej użycia - Wyrembak Jarosław

 • Dodał: administrator
 • Data: 00:39 04-11-2018
 • Kategoria: Karne
Zasadnicza wykładnia znamion przestępstw. Pozycja metody językowej oraz rezultatów jej użycia - Wyrembak Jarosław

"Praca Jarosława Wyrembaka jest bardzo dobrym przykładem połączenia w naukach prawnych trzech typów rozważań: teoretycznoprawnych, prawno-dogmatycznych oraz prawno-empirycznych. Te pierwsze skupiają się na problematyce wykładni prawa i na wyborze do dalszych badań jednego z możliwych w jej obrębie podejść. Autor skłania się ku językowej wersji wykładni przepisów i przekonująco uzasadnia swój wybór.

Logowanie
Rejestracja