Wolność działalności gospodarczej w Konstytucji RP - Klecha Klaudia

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:58 03-11-2018
 • Kategoria: Konstytucyjne
Wolność działalności gospodarczej w Konstytucji RP - Klecha Klaudia

Prezentowana publikacja jest pierwszą w polskim prawoznawstwie monografią dotyczącą konstytucyjnoprawnych aspektów wolności gospodarczej. Podstawowym celem pracy jest wskazanie, w jaki sposób rozstrzygnięcia konstytucyjne wpływają na rozwiązanie szczegółowych problemów z płaszczyzny stanowienia i stosowania prawa. W publikacji zamieszczona została krytyczna analiza orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, a także orzeczeń SN, NSA, ETS, ETPCz.

Prawo łaski Prezydenta RP - Kozłowski Krzysztof

 • Dodał: administrator
 • Data: 01:48 04-11-2018
 • Kategoria: Konstytucyjne
Prawo łaski Prezydenta RP - Kozłowski Krzysztof

Przekazywana do rąk Czytelnika publikacja stanowi podsumowanie kilku lat badań nad prezydenckim uprawnieniem do dokonywania ułaskawień. Badania te były związane nie tylko z przeprowadzeniem typowych rozważań dogmatycznych nad treścią historycznego i współczesnego piśmiennictwa oraz orzecznictwa, lecz także zasadnicza ich część została poświęcona analizie materiałów źródłowych, uzyskanych w toku kwerendy przeprowadzonej w Archiwum Akt Nowych w Warszawie oraz wizyt studyjnych w Kancelarii Prezydenta RP, Ministerstwie Sprawiedliwości, Prokuraturze Generalnej oraz dawnym Sądzie Rejonowym w Szczecinie. W ich rezultacie przekazywana praca zawiera szereg materiałów oraz opracowań merytorycznych i statystycznych, które mają charakter unikatowy i nigdy dotąd niebędących przedmiotem opublikowania.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - Opracowanie zbiorowe

 • Dodał: administrator
 • Data: 06:35 04-11-2018
 • Kategoria: Konstytucyjne
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - Opracowanie zbiorowe

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – najważniejszy akt prawny (ustawa zasadnicza) obowiązujący dziś w Polsce. Uchwalony 2 kwietnia 1997 roku przez Zgromadzenie Narodowe, zatwierdzony w ogólnonarodowym referendum 25 maja 1997 roku. Każdy obywatel powinien mieć Konstytucję - warto znać swoje prawa.

Etyka dla sędziów. Rozważania - Romer Teresa Maria, Najda Magdalena

 • Dodał: administrator
 • Data: 12:00 04-11-2018
 • Kategoria: Konstytucyjne
Etyka dla sędziów. Rozważania - Romer Teresa Maria, Najda Magdalena

Etyka zawodowa dla sędziów może być jedynie apelem, wezwaniem do działania z jak największą troską i starannością na rzecz powierzonego dobra, wezwaniem formułowanym z dużym stopniem zaufania, pomimo braku możliwości nadzoru nad działaniem sędziego i właśnie dlatego, że nadzór taki jest niemożliwy. Skuteczność tego apelu zawsze jest niewiadomą i w wielkiej mierze zależy od gotowości samego sędziego do działania w ramach pewnych nieprzekraczalnych zasad oraz przyjęcia na siebie całej odpowiedzialności..

Wykładnia konstytucji. Inspiracje, teorie, argumenty - Stawecki Tomasz, Winczorek Jan

 • Dodał: administrator
 • Data: 12:00 04-11-2018
 • Kategoria: Konstytucyjne
Wykładnia konstytucji. Inspiracje, teorie, argumenty - Stawecki Tomasz, Winczorek Jan

Książka stanowi efekt pracy dziesięciorga autorów, wykonawców programu badawczego poświęconego wykładni konstytucji i realizowanego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2009-2013. Przedmiotem publikacji są: inspiracje dla teorii i praktyki interpretacji ustawy zasadniczej w Polsce. Obejmują one rzeczywiste korzenie współczesnych stanowisk teoretycznych i rozwiązań instytucjonalnych, a także idee tylko pośrednio stanowiące punkt odniesienia dla szczegółowych rozważań, bogaty i różnorodny zbiór prac teoretycznych rekonstruujących sposoby wykładni konstytucji w Polsce oraz ukazujących tzw.

Na straży państwa prawa. Trzydzieści lat orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego - Garlicki Leszek, Derlatka Marta, Wiącek Marcin

 • Dodał: administrator
 • Data: 12:19 04-11-2018
 • Kategoria: Konstytucyjne
Na straży państwa prawa. Trzydzieści lat orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego - Garlicki Leszek, Derlatka Marta, Wiącek Marcin

"Po doświadczeniach totalitarnych rządów nie budzi wątpliwości, że nawet demokratycznie wybrany parlament nie ma kompetencji do podejmowania rozstrzygnięć, które byłyby sprzeczne z ustawą zasadniczą, także wtedy, gdy ich uzasadnieniem ma być abstrakcyjnie rozumiane dobro Narodu. Wyrok TK z dnia 9 grudnia 2015 r., K 35/15".

O monarchii konstytucyjnej i rękojmiach publicznych - Constant Benjamin, Bosiacki Adam

 • Dodał: administrator
 • Data: 12:19 04-11-2018
 • Kategoria: Konstytucyjne
O monarchii konstytucyjnej i rękojmiach publicznych - Constant Benjamin, Bosiacki Adam

Benjamin Constant de Rebecque (1767 1830) należy do grona czołowych klasyków liberalizmu. Jego liberalizm jest określany jako integralny: zawiera gwarancje wolności, prymatu jednostki nad władzą i związanego z tym wolnościowego charakteru całego ludzkiego życia. Przeciwstawia się ograniczaniu wolności człowieka przez jakiekolwiek formy władzy państwowej, również przez kolektywizm, którego ograniczeniu poddawane były i są różne aspekty podmiotowych dążeń i działań człowieka.

Od Grocjusza do Laurenta. Kształtowanie się doktryny nieograniczonego immunitetu państwa w nauce prawa i orzecznictwie sądowym - Gubrynowicz Aleksander

 • Dodał: administrator
 • Data: 12:20 04-11-2018
 • Kategoria: Konstytucyjne
Od Grocjusza do Laurenta. Kształtowanie się doktryny nieograniczonego immunitetu państwa w nauce prawa i orzecznictwie sądowym - Gubrynowicz Aleksander

W zamyśle autora niniejsza monografia, koncentrując się na wczesnym etapie krystalizacji doktryny immunitetu państwa, ma stanowić łącznik między prowadzoną współcześnie dyskusją (w której argumentacja odwołująca się do aspektów historycznoprawnych odgrywa nadal znaczącą rolę) a realiami, w których powstawały najwcześniejsze dzieła nauki prawa oraz zapadały pierwsze wyroki sądowe mające znaczenie dla procesu tworzenia zrębów tej instytucji prawa międzynarodowego. Publikacja ta traktując o immunitecie państwa skierowana jest przede wszystkim do specjalistów z zakresu prawa międzynarodowego. Niezależnie od tego może ona stanowić cenny wkład do badań w obrębie innych dziedzin prawa (historii prawa, historii myśli politycznej i prawnej), a także dyscyplin nieprawniczych (historii, nauki o stosunkach międzynarodowych oraz politologii).

Sine ira et studio. Księga jubileuszowa dedykowana Sędziemu Jackowi Gudowskiemu - Ereciński Tadeusz, Grzegorczyk Paweł, Weitz Karol

 • Dodał: administrator
 • Data: 14:49 04-11-2018
 • Kategoria: Konstytucyjne
Sine ira et studio. Księga jubileuszowa dedykowana Sędziemu Jackowi Gudowskiemu - Ereciński Tadeusz, Grzegorczyk Paweł, Weitz Karol

"Jacek Gudowski całe zawodowe życie zasiadał za sędziowskim stołem; nigdy nie był prezesem ani nie piastował innego stanowiska, które odcinałoby sędziego od czynnej służby orzeczniczej, choć dawano Mu szansę objęcia bardzo wysokich urzędów. W ciągu ponad 40 lat orzekania starał się przestrzegać wszystkich zasad i - zgodnie z przyrzeczeniem, które składał, wkładając togę i sędziowski łańcuch - wiernie służyć Rzeczypospolitej. Podejmował się tylko tych wyzwań, którym był w stanie podołać - merytorycznie i terminowo.

Ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. Komentarz - Śmiszek Krzysztof, Kędziora Karolina, Jabłońska Zofia, Kułak Maciej

 • Dodał: administrator
 • Data: 15:40 04-11-2018
 • Kategoria: Konstytucyjne
Ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. Komentarz - Śmiszek Krzysztof, Kędziora Karolina, Jabłońska Zofia, Kułak Maciej

Publikacja jest pierwszym na polskim rynku wydawniczym komentarzem do ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. Została przygotowana przez prawników praktyków, którzy na co dzień stosują jej przepisy w postępowaniach przed polskimi sądami. Czytelnicy odnajdą w opracowaniu m.

Instytucja prezydenta w polskim i litewskim prawie konstytucyjnym - Górecki Dariusz

 • Dodał: administrator
 • Data: 17:04 04-11-2018
 • Kategoria: Konstytucyjne
Instytucja prezydenta w polskim i litewskim prawie konstytucyjnym - Górecki Dariusz

Prezentowana publikacja, poswięcona instytucji prezydenta w Polsce i na Litwie, jest owocem współpracy nawiązanej przez pracowników Katedry Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Łódzkiego z pracownikami Katedry Prawa Publicznego Uniwersytetu Wileńskiego. W ramach tego współdziałania ukazały się już dwie monografie: Aktualne problemy polskiego i litewskiego prawa konstytucyjnego, Łódź 2015 oraz Lietuvos ir Lenkijos konstitucines teises aktualijos: Parlamentas (Aktualia litewskiego i polskiego prawa konstytucyjnego: parlament), Vilnius 2016. Prof.

Logowanie
Rejestracja