Prawo Międzynarodowe Publiczne. Wybór Orzecznictwa - Połatyńska Joanna, Daranowski Piotr, Klimek Barbara, Wasiński Marek

Prawo Międzynarodowe Publiczne. Wybór Orzecznictwa - Połatyńska Joanna, Daranowski Piotr, Klimek Barbara, Wasiński Marek

„Prawo międzynarodowe publiczne. Wybór orzecznictwa” to pierwsze od ponad czterdziestu lat tak obszerne opracowanie dorobku orzeczniczego sądów międzynarodowych pojawiające się na polskim rynku. Koncentrując się przede wszystkim na orzecznictwie sądów haskich – Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej i Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości – Autorzy przedstawiają również wkład sądów arbitrażowych w rozwój powszechnego prawa międzynarodowego.

Leksykon Ochrony środowiska - Ciechanowicz-McLean Janina

Leksykon Ochrony środowiska - Ciechanowicz-McLean Janina

Leksykon ochrony środowiska podaje w przejrzysty i przystępny sposób rzetelną informację na temat ochrony środowiska. Łączy sferę prawa i administracji oraz geografii i przyrody. Leksykon zawiera 100 haseł, są to autentyczne pojęcia stosowane w ochronie środowiska, dokumentach i decyzjach oraz aplikacjach o środki finansowe z nią związanych.

Międzynarodowe Prawo Dyplomatyczne - Wybrane Zagadnienia - Gawłowicz Izabela

Międzynarodowe Prawo Dyplomatyczne - Wybrane Zagadnienia - Gawłowicz Izabela

Seria „Skrypty Becka” przeznaczona jest dla studentów wydziałów prawa i aplikantów. Książki z tej serii zawierają najistotniejsze wiadomości z określonej dziedziny prawa oraz pozwalają na szybka i efektywna naukę. Skrypt „Międzynarodowe prawo dyplomatyczne – wybrane zagadnienia” zawiera omówienia ważniejszych instytucji prawa dyplomatycznego, w tym m.

Elementy międzynarodowego prawa publicznego w turystyce - Barcik Jacek

Elementy międzynarodowego prawa publicznego w turystyce - Barcik Jacek

W książce przedstawiono w sposób prosty i przystępny wybrane elementy prawa międzynarodowego, które mogą okazać się pomocne w działalności turystycznej. Liczne tabele porządkują wiedzę i ułatwiają zapamiętanie najważniejszych informacji. Publikacja zawiera również odniesienia do regulacji polskiego prawa wewnętrznego, zwłaszcza zaś prawa administracyjnego.

Leksykon prawa międzynarodowego publicznego. 100 podstawowych pojęć - Przyborowska-Klimczak Anna, Pyć Dorota

Leksykon prawa międzynarodowego publicznego. 100 podstawowych pojęć - Przyborowska-Klimczak Anna, Pyć Dorota

Leksykon prawa międzynarodowego publicznego zawiera 100 wybranych, ważniejszych pojęć z tej dziedziny prawa, ułożonych w porządku alfabetycznym. Zamieszczone informacje i analizy oraz zestawienia literatury dotyczącej prezentowanych haseł mogą być przydatne dla studentów, uczniów i wszystkich osób interesujących się zagadnieniami prawa międzynarodowego. Leksykon może stanowić pomoc dydaktyczną, a także lekturę uzupełniającą dla tych, którzy poszukują wiadomości na temat współczesnej społeczności międzynarodowej i obowiązującego w niej porządku prawnego.

Kierunki rozwoju europejskiego prawa prywatnego - Jagielska Monika, Rott-Pietrzyk Ewa, Wiewiórowska-Domagalska Aneta

Kierunki rozwoju europejskiego prawa prywatnego - Jagielska Monika, Rott-Pietrzyk Ewa, Wiewiórowska-Domagalska Aneta

Niniejsza publikacja z jednej strony stanowi próbę oceny rozwiązań proponowanych przez Komisję Europejska w zakresie prawa konsumenckiego, z drugiej zaś stanowi cenny wkład do szerszej dyskusji o metodach, celach oraz sposobach realizacji i wreszcie zasadności idei prawnej ochrony konsumenta jako strony słabszej w prawie europejskim. Dyskusja ta dotyczy również rozumienia samego pojęcia strony słabszej, które nie musi ograniczać się do konsumenta. Z uwagi na podjętą tematykę, publikacja jest podzielona na dwie części.

Przestrzeń operacyjna prawa międzynarodowego publicznego. Perspektywa polska - Kuźniak Brygida

Przestrzeń operacyjna prawa międzynarodowego publicznego. Perspektywa polska - Kuźniak Brygida

Zagadnienie, „Przestrzeń operacyjna prawa międzynarodowego publicznego. Perspektywa polska”, mieści się w zakresie tematycznym: wzajemny stosunek prawa międzynarodowego i prawa wewnętrznego, oraz celuje w sens i istotę dziedziny jaką jest prawo międzynarodowe publiczne. W monografii poddano wszechstronnej charakterystyce zasadę prymatu prawa międzynarodowego i zanalizowano jej związki z zasadą pacta sunt servanda a także jej relacje z koncepcją suwerenności państwa.

Zarys prawa hiszpańskiego i prawa polskiego. Esbozo del derecho espanol y del derecho polaco - Supera-Markowska Maria

Zarys prawa hiszpańskiego i prawa polskiego. Esbozo del derecho espanol y del derecho polaco - Supera-Markowska Maria

Książka Zarys prawa hiszpańskiego i prawa polskiego. Esbozo del derecho español y del derecho polaco przedstawia podstawowe zagadnienia prawa hiszpańskiego w języku polskim i prawa polskiego w języku hiszpańskim. Każdy rozdział poświęcony jest wybranej dziedzinie prawa i jest uzupełniony o załączniki zawierające wyciągi z aktów prawnych, dokumentów i orzeczeń, które pozwolą Czytelnikowi na zapoznanie się z oryginalnym językiem prawniczym.

Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 2012 - Nowicki Marek Antoni

Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 2012 - Nowicki Marek Antoni

Książka jest kolejnym tomem opracowywanych przez Autora od ponad 20 lat obszernych omówień wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Przez bardzo staranny, fachowy wybór, obejmujący 71 najbardziej reprezentatywnych orzeczeń wydanych w 2012 r. Autor pokazuje dorobek orzecznictwa, odpowiedzi Trybunału na problemy z dziedziny praw człowieka stawiane przez pokrzywdzonych z różnych krajów Europy, Europejska Konwencja Praw Człowieka jest częścią krajowych systemów prawnych wszystkich państw należących do Rady Europy, musi więc być skrupulatnie przestrzegana i stosowana.

Zasada wzajemnego uznawania w prawie Unii Europejskiej - Górka Maciej

Zasada wzajemnego uznawania w prawie Unii Europejskiej - Górka Maciej

Monografia stanowi kompleksowe omówienie zasady wzajemnego uznawania w prawie UE. Porusza teoretyczne i ogólne aspekty omawianej zasady, w tym m.in.

Interwencje humanitarne a suwerenność - Dróżdż Dominika

Interwencje humanitarne a suwerenność - Dróżdż Dominika

Monografia autorstwa Dominiki Dróżdż jest znaczącą pracą zwłaszcza z zakresu prawa międzynarodowego publicznego i prawa międzynarodowego karnego. Zarysowuje w rozdziale pierwszym genezę pojęć interwencji humanitarnych, zawiera w rozdziałach I, II, III szczegółową analizę definicji i pojęć z zakresu interwencji humanitarnych, suwerenności i agresji. W rozdziale ostatnim przedstawia pojęcie zbrodni agresji, zwłaszcza na tle innych zbrodni zdefiniowanych w Statucie Międzynarodowego Trybunału Karnego oraz zajmuje się osiągnięciami Konferencji Rewizyjnej Statutu Rzymskiego w Kampali dotyczącymi projektu zbrodni agresji.

Zawarcie umowy w drodze oferty na podstawie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów - Dróżdż Mateusz

Zawarcie umowy w drodze oferty na podstawie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów - Dróżdż Mateusz

Monografia przedstawia doniosłą pod względem jurydycznym i praktycznym problematykę zawarcia umowy w drodze oferty na podstawie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (ang. United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods). W monografii dokonano interpretacji postanowień konwencji dotyczących zawarcia umowy drogą oferty oraz rekonstrukcji norm prawnych wiążących podmioty, do których znajdują zastosowanie postanowienia tego aktu.

Logowanie
Rejestracja