Prawo do dobrego imienia a wolność prasy - Jaskuła Lidia

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:25 03-11-2018
 • Kategoria: Cywilne
Prawo do dobrego imienia a wolność prasy - Jaskuła Lidia

Autorka kompleksowo omawia relacje zachodzące między prawem do dobrego imienia a wolnością prasy - zarówno w przestrzeniu prawa publicznego (konstytucyjnego, międzynarodowego, karnego i administracyjnego), jak i prawa prywatnego (cywilnego). Sięga do dorobku doktryny i orzecznictwa oraz mocno osadza temat w aksjologii. Celem przeprowadzonych w monografii analiz jest m.

Sprawiedliwość karania w społeczeństwach liberalnych. Zasada proporcjonalności - Królikowski Michał

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:25 03-11-2018
 • Kategoria: Cywilne
Sprawiedliwość karania w społeczeństwach liberalnych. Zasada proporcjonalności - Królikowski Michał

Monografia Sprawiedliwość karania w społeczeństwach liberalnych. Zasada proporcjonalności stanowi próbę zweryfikowania podstaw systemu karnego w kontekście demokratycznym. Autor rozważa, czy należy zdobyć się na większy wysiłek w tworzeniu systemu karnego, który w przypadku podobnych czynów sięga po podobną reakcję ujemną, czy też takiego, który szuka równowagi między konkretnie opisanym przypadkiem danego sprawcy, jego sytuacją i osobowości a karą; jak wpływać na sposób reakcji karnej, by wyrażał on przekonanie dotyczące podmiotowości obywateli stosownie do kontekstu demokratycznego.

Przedsiębiorca w Postępowaniu Cywilnym Rozpoznawczym - Flejszar Radosław

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:25 03-11-2018
 • Kategoria: Cywilne
Przedsiębiorca w Postępowaniu Cywilnym Rozpoznawczym - Flejszar Radosław

Monografia poświęcona jest analizie pozycji przedsiębiorcy w postępowaniu cywilnym rozpoznawczym. Autor przedstawia definicję przedsiębiorcy oraz przesłanki, jakie musi on spełnić, aby występować w postępowaniu cywilnym. Publikacja zawiera wyczerpującą analizę postępowania w sprawach gospodarczych, pozycji przedsiębiorcy w postępowaniu nakazowym, upominawczym i uproszczonym oraz wzajemnych relacji tych postępowań i postępowania w sprawach gospodarczych.

Tymczasowa ochrona prawna w postępowaniu cywilnym - Jagieła Józef

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:25 03-11-2018
 • Kategoria: Cywilne
Tymczasowa ochrona prawna w postępowaniu cywilnym - Jagieła Józef

Książka stanowi pierwsze w literaturze polskiej monograficzne opracowanie problematyki dotyczącej charakteru, funkcji i znaczenia tymczasowej ochrony prawnej w postępowaniu cywilnym. Obejmuje takie zagadnienia, jak pojęcie ochrony prawnej w postępowaniu cywilnym. Obejmuje takie zagadnienia, jak pojęcie ochrony prawnej, obowiązywanie tymczasowej ochrony prawnej, funkcja (cele), struktura i charakter tymczasowej ochrony prawnej w kontekście ochrony udzielanej w postępowaniu cywilnym.

Terminy w polskim procesie cywilnym - Sorysz Mariusz

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:25 03-11-2018
 • Kategoria: Cywilne
Terminy w polskim procesie cywilnym - Sorysz Mariusz

Niniejsza praca poświęcona jest terminom w polskim procesie cywilnym, które stanowią jedną z kluczowych instytucji w polskim systemie prawnym, rzutującą na cały bieg postępowania sądowego. W opracowaniu kolejno przybliżono: pojęcie oraz rodzaje terminów, kwestie obliczenia terminów oraz biegu terminów, przesłanki dochowania terminów, problematykę przedłużenia terminów oraz przywrócenia uchybionych terminów..

Zasada równości stron w procesie cywilnym - Góra-Błaszczykowska Agnieszka

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:25 03-11-2018
 • Kategoria: Cywilne
Zasada równości stron w procesie cywilnym - Góra-Błaszczykowska Agnieszka

Niniejsza monografia poświęcona jest zasadzie równości stron w procesie cywilnym. Mimo że zasada równości nie została sformułowana wprost w KPC, została powszechnie i bez wątpienia przyjęta w literaturze przedmiotu za obowiązującą zasadę postępowania cywilnego. Autorka dokonuje analizy i oceny obowiązywania zasady równości stron z punktu widzenia procesualisty cywilnego, tj.

Swoboda umów według art. 3531 KC. Konstrukcja prawna - Machnikowski Piotr

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:27 03-11-2018
 • Kategoria: Cywilne
Swoboda umów według art. 3531 KC. Konstrukcja prawna - Machnikowski Piotr

Monografia poświęcona jest podstawowemu zagadnieniu prawa zobowiązań - swobodzie kształtowania treści stosunków zobowiązaniowych za pomocą umów. Autor formułuje koncepcję teoretyczną swobody umów oraz podaje zasady stosowania wyrażonej w art. 3531 KC normy.

Sytuacja prawna syndyka masy upadłości - Gil Izabella

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:27 03-11-2018
 • Kategoria: Cywilne
Sytuacja prawna syndyka masy upadłości - Gil Izabella

Monografia przedstawia zagadnienie praw i obowiązków syndyka masy upadłościowej - zarówno w aspekcie procesowym jak i materialnoprawnym. W kontekście sytuacji prawnej syndyka omówiono poszczególne etapy postępowania upadłościowego, związane z ustaleniem stanu czynnego i biernego masy upadłości, sprawowaniem zarządu oraz likwidacją majątku upadłego, a także podziałem funduszów masy upadłości i zakończeniem postępowania. Przedstawiono również aspekty procesowe związane z udziałem syndyka w innych postępowaniach.

Ustanowienie spadkobiercy w testamencie w systemach prawnych. Common law i civil law - Osajda Konrad

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:54 03-11-2018
 • Kategoria: Cywilne
Ustanowienie spadkobiercy w testamencie w systemach prawnych. Common law i civil law - Osajda Konrad

Prezentowane opracowanie to analiza instytucji powołania spadkobiercy w testamencie. Autor stara się odpowiedzieć na cztery pytania: kto może być spadkodawcą, kogo można ustanowić spadkobiercą, co może zostać przekazane w spadku oraz w jaki sposób spadkodawca może w testamencie ustanowić spadkobiercę. Praca jest nie tylko klasyczną monografią z zakresu prawa spadkowego, lecz także włącza się w nurt ogólnoeuropejskiej dyskusji o unifikacji prawa prywatnego.

Polnisches Handelsrecht. Polskie Prawo Handlowe Band 13 - Hirsch Dominika

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:54 03-11-2018
 • Kategoria: Cywilne
Polnisches Handelsrecht. Polskie Prawo Handlowe Band 13 - Hirsch Dominika

Das vorliegende Werk bietet einen umfangreichen Einstieg in die Tematik des polnischen Handels- und Gesellschaftsrechts. Neben den allgemeinen Aspekten des Handelsstands werden die wichtigsten polnischen Handelsverträge sowie alle in Polen existierenden Gesellschaftsformen detalliert besprochen. Berücksichtigt werden auch die Transformationsprozesse (Spaltung, Verschmelzung, Formwechsel) der Gesellschaften.

Zawarcie i zatwierdzenie układu w postępowaniu upadłościowym - Jochemczyk Bartłomiej

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:57 03-11-2018
 • Kategoria: Cywilne
Zawarcie i zatwierdzenie układu w postępowaniu upadłościowym - Jochemczyk Bartłomiej

Monografie Prawnicze to seria, w której ukazują się publikacje omawiające w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagadnienia prawne. Adresujemy ją przede wszystkim do prawników poszukujących wnikliwego ujęcia tematu, łączącego teorię (poglądy doktryny,elementy prawno porównawcze) i praktykę (bogaty wybór orzecznictwa).A tego – ze względu na brak miejsca – nie znajdziemy nawet w komentarzach.

Zdolność do czynności prawnych osób dorosłych i jej ograniczenia - Kociucki Leszek

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:57 03-11-2018
 • Kategoria: Cywilne
Zdolność do czynności prawnych osób dorosłych i jej ograniczenia - Kociucki Leszek

Niniejsza monografia koncentruje się na zdolności do czynności prawnych osób dorosłych oraz jej ograniczeniach. Publikacja przedstawia tło funkcjonowania norm dotyczących zdolności do czynności prawnych, m.in.

Logowanie
Rejestracja