Elektroniczne czynności procesowe w sądowym postępowaniu cywilnym - Kościółek Anna

 • Dodał: administrator
 • Data: 00:08 04-11-2018
 • Kategoria: Cywilne
Elektroniczne czynności procesowe w sądowym postępowaniu cywilnym - Kościółek Anna

W monografii w sposób kompleksowy przedstawiono problematykę wykorzystania nowoczesnych rozwiązań technologicznych w związku z czynnościami procesowymi podejmowanymi w postępowaniu cywilnym. Książka stanowi pierwsze monograficzne opracowanie problematyki elektronicznych czynności procesowych. Czytelnik może w ramach prezentowanych uwag odnaleźć uporządkowaną analizę większości z wyrażonych dotychczas w nauce oraz w praktyce poglądów.

Walne zgromadzenie spółki akcyjnej - Czerniawski Ryszard

 • Dodał: administrator
 • Data: 00:10 04-11-2018
 • Kategoria: Cywilne
Walne zgromadzenie spółki akcyjnej - Czerniawski Ryszard

"Podstawowym celem uchwalenia ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, której przepisy weszły w życie z dniem 3 sierpnia 2009 r., było wdrożenie do polskiego systemu prawa regulacji zawartych w dyrektywie 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym.

Orzecznictwo SN w zakresie postępowania cywilnego – okiem praktyków - Tomaszek Andrzej, Sztejnert-Roszak Olga

 • Dodał: administrator
 • Data: 00:12 04-11-2018
 • Kategoria: Cywilne
Orzecznictwo SN w zakresie postępowania cywilnego – okiem praktyków - Tomaszek Andrzej, Sztejnert-Roszak Olga

Wybór orzeczeń Sądu Najwyższego z lat 2005–2011 w zakresie postępowania cywilnego wraz z praktycznymi komentarzami. Podstawowym kryterium przy doborze orzeczeń była ich przydatność dla adwokatów i radców prawnych, wykonujących pracę zawodowego pełnomocnika procesowego. Autorami opracowań i komentarzy są prawnicy zajmujący się praktyką procesową w kancelarii „Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy” w Warszawie.

Wzruszalność prawomocnych decyzji rentowych - Babińska Renata

 • Dodał: administrator
 • Data: 00:13 04-11-2018
 • Kategoria: Cywilne
Wzruszalność prawomocnych decyzji rentowych - Babińska Renata

W opracowaniu tym wskazano podstawy prawne wzruszalności prawomocnych decyzji rentowych oraz poddano wnikliwej analizie przesłanki ponownego ustalenia prawa do świadczeń emerytalno - rentowych. Zostały też omówione konsekwencje prawne uchylenia lub zmiany prawomocnych decyzji rentowych, w tym zagadnienie wstrzymania wypłaty świadczeń, zwrotu nienależnie pobranych kwot emerytur i rent oraz wpływu błędu organu rentowego lub sądu na sytuację prawną świadczeniobiorców i osób uprawnionych do świadczeń. Zawarto tu także rozważania na temat wpływu orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego o niekonstrukcyjności normy prawnej na trwałość decyzji rentowych opartych na tej normie.

Umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe - Włodarska-Dziurzyńska Karolina, Targosz Tomasz

 • Dodał: administrator
 • Data: 00:23 04-11-2018
 • Kategoria: Cywilne
Umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe - Włodarska-Dziurzyńska Karolina, Targosz Tomasz

Stan prawny na: 20.09.2010 r.

Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. Komentarz - Karkowska Dorota

 • Dodał: administrator
 • Data: 00:23 04-11-2018
 • Kategoria: Cywilne
Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. Komentarz - Karkowska Dorota

W książce autorka szczegółowo omówiła powszechny katalog praw pacjenta, a także przepisy dotyczące powołania, odwołania oraz kompetencji Rzecznika Praw Pacjenta. Drugie wydanie komentarza uwzględnia nowelizację wprowadzoną z dniem 1 stycznia 2012 r. oraz aktualizacje innych przepisów obejmujące m.

Koszty w sprawach cywilnych - zestaw ustaw Kosten in Zivilsachen - Gesetzessammlung - Franek Jacek, Wessel-Zasadzka Magdalena

 • Dodał: administrator
 • Data: 00:29 04-11-2018
 • Kategoria: Cywilne
Koszty w sprawach cywilnych - zestaw ustaw Kosten in Zivilsachen - Gesetzessammlung - Franek Jacek, Wessel-Zasadzka Magdalena

Hiermit überreichen wir Ihnen die deutsche Übersetzung der polnischen Kostengesetze in Zivilsachen. Der Übersetzung ist eine umfangreiche Einführung vorgeschaltet. Sowohl die Übersetzungen als auch die Einführung behandeln ebenfalls außergerichtliche Kosten in sämtlichen Zivilsachen.

Umowa objęcia akcji - Sójka Tomasz

 • Dodał: administrator
 • Data: 00:36 04-11-2018
 • Kategoria: Cywilne
Umowa objęcia akcji - Sójka Tomasz

Książka jest pierwszym na rynku monograficznym opracowaniem, które w sposób systematyczny przedstawia wszystkie węzłowe zagadnienia związane z obejmowaniem akcji nowej emisji w ramach podwyższenia kapitału zakładowego spółki akcyjnej. Autor udziela odpowiedzi na pytania o charakter prawny umowy objęcia akcji, wzajemne relacje pomiędzy umowa objęcia akcji a uchwałą o podwyższeniu kapitału zakładowego, prawa i obowiązki stron tej umowy, a wreszcie sposoby jej zawierania. Adresaci: Publikacja przeznaczona jest dla praktyków specjalizujących się w prawie handlowym - sędziów, adwokatów, radców prawnych i notariuszy, a także dla studentów i aplikantów zawodów prawniczych.

Leksykon spółek handlowych. 100 podstawowych pojęć - Gliniecki Bartłomiej

 • Dodał: administrator
 • Data: 00:36 04-11-2018
 • Kategoria: Cywilne
Leksykon spółek handlowych. 100 podstawowych pojęć - Gliniecki Bartłomiej

Tematyka spółek handlowych silnie wiąże się z działalnością gospodarczą (przedsiębiorczością), przez co można ją analizować przede wszystkim w przenikających się wymiarach prawnym oraz ekonomicznym. Kształt rozwiązań prawnych – częściowo o charakterze bezwzględnie obowiązującym, częściowo modyfikowalnym – wpływa na decyzje ekonomiczne, a te z kolei determinują rozwiązania praktyki prawa. Autorami Leksykonu są prawnicy, którzy starali się oddać również ekonomiczne uwarunkowania komentowanych haseł.

Zarząd majątkiem wspólnym małżonków - Gołębiowski Krzysztof

 • Dodał: administrator
 • Data: 00:50 04-11-2018
 • Kategoria: Cywilne
Zarząd majątkiem wspólnym małżonków - Gołębiowski Krzysztof

Publikacja stanowi kompleksowe i najobszerniejsze w dotychczasowej literaturze opracowanie problematyki zarządu majątkiem wspólnym małżonków. Autor omawia zarówno samo pojecie zarządu, jak i poszczególne przepisy regulujące sposób jego wykonywania. Wiele opisanych w książce zagadnień dotąd nie doczekało się wyczerpującej analizy w literaturze, np.

Nadużycie praw procesowych w postępowaniu cywilnym - Plebanek Maciej Grzegorz

 • Dodał: administrator
 • Data: 00:53 04-11-2018
 • Kategoria: Cywilne
Nadużycie praw procesowych w postępowaniu cywilnym - Plebanek Maciej Grzegorz

Prezentowana monografia jest we współczesnej literaturze polskiej jedynym tak kompleksowym opracowaniem dotyczącym konstrukcji nadużycia praw procesowych, zawierającym rozważania naukowe oraz analizę poszczególnych wypadków nieuczciwych zachowań procesowych. Autor w sposób szczegółowy i przystępny wyjaśnia różnice zachodzące w postępowaniu cywilnym między zakazem nadużywania praw procesowych a klauzulą nadużycia prawa podmiotowego, uzupełniając wywód o rozważania dotyczące nadużycia prawa do sadu. Czytelnik znajdzie tu objaśnienie pojęcia tzw.

Unieważnienie i wygaśnięcie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego - Sieńczyło-Chlabicz Joanna

 • Dodał: administrator
 • Data: 00:54 04-11-2018
 • Kategoria: Cywilne
Unieważnienie i wygaśnięcie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego - Sieńczyło-Chlabicz Joanna

Monografia stanowi pierwsze całościowe opracowanie instytucji ustania prawa z rejestracji wzoru przemysłowego w polskiej literaturze prawniczej. Bez wątpienia novum w polskiej literaturze prawniczej stanowi analiza tej problematyki oraz często spornych w doktrynie zagadnień zarówno w płaszczyźnie prawa materialnego, jak i procesowego na szczeblu polskim i unijnym. Doktryna zarówno polska, jak i zagraniczna dotycząca prawa wzorów przemysłowych koncentruje się wyłącznie na zagadnieniach prawa materialnego dotyczącego głównie pojęcia wzoru przemysłowego, jak również przesłanek jego zdolności rejestracyjnej.

Logowanie
Rejestracja