Konsekwencje podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę w składkach i świadczeniach pracowniczych - Kajewska Renata

 • Dodał: administrator
 • Data: 03:20 04-11-2018
 • Kategoria: Pracy
Konsekwencje podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę w składkach i świadczeniach pracowniczych - Kajewska Renata

Konsekwencje zmiany dotyczącej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę są ogromne, gdyż kwota ta to podstawa naliczania wielu innych świadczeń pracowniczych wpływających na wysokość wypłat stanowiących rekompensatę za pracę tych osób. Oto kilka z nich: wysokość składek ZUS, podstawa wymiaru minimalnego zasiłku chorobowego, minimalna płaca w pierwszym roku pracy, dodatki za pracę w porze nocnej, kwota wolna od potrąceń, kwota odprawy z tytułu zwolnień grupowych, kwota świadczenia za czas gotowości do pracy lub przestoju, kwota odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy o pracę w związku z lobbingiem, kwota odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu..

Kontrola pracowników. Rozwiązania zgodne z prawem - Mańko Artur

 • Dodał: administrator
 • Data: 03:21 04-11-2018
 • Kategoria: Pracy
Kontrola pracowników. Rozwiązania zgodne z prawem - Mańko Artur

Bez wątpienia każda firma ma prawo kontrolować swoich pracowników. Uprawnienie to wynika z samej istoty stosunku pracy, którego jedną z głównych cech jest podporządkowanie pracowników i wykonywanie pracy pod kierownictwem pracodawcy. W praktyce bardzo często pojawiają się jednak wątpliwości, jak daleko w takiej kontroli może posunąć się firma, aby nie narazić się na zarzut naruszenia prywatności pracowników.

Gwarancje prawne pokoju społecznego w stosunkach pracy - Świątkowski Andrzej Marian

 • Dodał: administrator
 • Data: 03:23 04-11-2018
 • Kategoria: Pracy
Gwarancje prawne pokoju społecznego w stosunkach pracy - Świątkowski Andrzej Marian

Niniejsza pozycja, autorstwa prof. Andrzeja Świątkowskiego to pogłębiona, szczegółowa, prezentowana z globalnej perspektywy, analiza norm prawa pracy obowiązujących w przeszłości i obecnie w Polsce, w państwach członkowskich UE oraz w USA, regulujących stosunki między partnerami społecznymi (pracownikami i pracodawcami) oraz organizacjami reprezentującymi ich interesy. Książka ma bardzo poważne znaczenie praktyczne.

Czas pracy 2014. Przykłady, harmonogramy, wzory - Sokolik Szymon

 • Dodał: administrator
 • Data: 03:25 04-11-2018
 • Kategoria: Pracy
Czas pracy 2014. Przykłady, harmonogramy, wzory - Sokolik Szymon

Książka „Czas pracy 2014” została napisana m.in. przez specjalistów z inspekcji pracy i ministerstwa pracy oraz praktyków na co dzień rozwiązujących problemy związane z rozliczaniem czasu pracy.

Świadczenia chorobowe i macierzyńskie po zmianach 2014 - Trojanowska Krystyna

 • Dodał: administrator
 • Data: 03:29 04-11-2018
 • Kategoria: Pracy
Świadczenia chorobowe i macierzyńskie po zmianach 2014 - Trojanowska Krystyna

Ustalanie podstawy i prawa do świadczeń to jeden z najbardziej czasochłonnych i najbardziej odpowiedzialnych obowiązków. Nawet drobna pomyłka i pozornie nieistotne przeoczenie mogą mieć dla Ciebie poważne konsekwencje! Nic dziwnego, że ZUS jest zasypywany prośbami o interpretację. Niestety - odpowiedzi udzielane przez Zakład są pisane suchym, prawniczym językiem, który trudno przełożyć na praktykę.

Składki na fundusze pozaubezpieczeniowe w 2014 roku - Puszkarska Anna

 • Dodał: administrator
 • Data: 03:29 04-11-2018
 • Kategoria: Pracy
Składki na fundusze pozaubezpieczeniowe w 2014 roku - Puszkarska Anna

Niektórzy płatnicy, oprócz składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, muszą rozliczać także obciążenia na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a także Fundusz Emerytur Pomostowych. Przepisy przewidują jednak również zwolnienia w tym zakresie. Zasady opłacania składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, czy Fundusz Emerytur Pomostowych wynikają z odpowiednich ustaw.

Potrącenia z wynagrodzeń 2014. Praktyczny komentarz - Młynarska-Wełpa Elżbieta

 • Dodał: administrator
 • Data: 03:34 04-11-2018
 • Kategoria: Pracy
Potrącenia z wynagrodzeń 2014. Praktyczny komentarz - Młynarska-Wełpa Elżbieta

Pracodawca dokonując potrącenia niezgodnie z prawem, naraża się na roszczenie pracownika o zapłatę nienależnie potrąconego wynagrodzenia. Może ponieść też odpowiedzialność związaną z wykroczeniem przeciw prawom pracownika. A wynagrodzenie za pracę rozumiane jest w postępowaniu egzekucyjnym bardzo szeroko.

Kontrola pracowników. Rozwiązania zgodne z prawem - Mańko Przemysław

 • Dodał: administrator
 • Data: 03:34 04-11-2018
 • Kategoria: Pracy
Kontrola pracowników. Rozwiązania zgodne z prawem - Mańko Przemysław

Bez wątpienia każda firma ma prawo kontrolować swoich pracowników. Uprawnienie to wynika z samej istoty stosunku pracy, którego jedną z głównych cech jest podporządkowanie pracowników i wykonywanie pracy pod kierownictwem pracodawcy. W praktyce bardzo często pojawiają się jednak wątpliwości, jak daleko w takiej kontroli może posunąć się firma, aby nie narazić się na zarzut naruszenia prywatności pracowników.

Składki 2014. Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS - Majkowski Bogdan

 • Dodał: administrator
 • Data: 03:36 04-11-2018
 • Kategoria: Pracy
Składki 2014. Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS - Majkowski Bogdan

Pracodawcy szukając oszczędności coraz częściej zamiast umów o pracę proponują podwładnym umowę zlecenie, umowę o dzieło, a nawet samozatrudnienie. Próbują w ten sposób zmniejszyć swoje obciążenie wobec ZUS. Nie zawsze to im się udaje - choć przepisy stwarzają takie możliwości, nie wszyscy wiedzą, jak je stosować.

Zarządzanie pracą - Jasiński Zdzisław

 • Dodał: administrator
 • Data: 03:41 04-11-2018
 • Kategoria: Pracy
Zarządzanie pracą - Jasiński Zdzisław

Zarządzanie pracą ma stworzyć warunki do realizacji zadań (zachowań) na oczekiwanym poziomie i w określonym czasie (cele wytwórcze), stworzyć właściwe proporcje w procesie pracy, dobrać, rozmieścić i zespolić w nim ludzi, tak zaplanować ich działania, aby realizacja tego procesu była możliwa przy najmniejszych nakładach środków rzeczowych i pracy żywej (cele ekonomiczne) oraz zaspokoiła oczekiwania pracowników (cele społeczne). Tym zagadnieniom poświęcone jest niniejsze opracowanie. Prezentuje ono przedsiębiorstwo jako system pracy, jako środowisko dla samego procesu pracy.

Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu - przydatna strategia, orzecznictwo sądów pracy - Mazur Grażyna

 • Dodał: administrator
 • Data: 03:53 04-11-2018
 • Kategoria: Pracy
Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu - przydatna strategia, orzecznictwo sądów pracy - Mazur Grażyna

Dyskryminowany pracownik może wywalczyć przed sądem nie tylko odszkodowanie (często bardzo wysokie), ale także – gdy nierówne traktowanie dotyczy wynagradzania – nawet podwyżkę. Potwierdza to najnowsze orzecznictwo sądowe. A to i tak nie wszystko.

Nieodpłatne świadczenia dla pracowników jednostek publicznych. Zasady przyznawania, opodatkowanie, księgowanie - Jarosz Barbara

 • Dodał: administrator
 • Data: 03:56 04-11-2018
 • Kategoria: Pracy
Nieodpłatne świadczenia dla pracowników jednostek publicznych. Zasady przyznawania, opodatkowanie, księgowanie - Jarosz Barbara

Przychodem pracownika jednostki sektora finansów publicznych są wszelkie świadczenia przysługujące mu zarówno w okresie zatrudnienia, jak i po rozwiązaniu stosunku pracy, jeśli nie zostały rozliczone. Od większości z nich kierownik, jako płatnik, jest zobowiązany pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ZUS, część została jednak zwolniona z opodatkowania lub całkiem wyłączona z kategorii przychodów..

Logowanie
Rejestracja