Praktyczny komentarz do nowelizacji ustawy prawo zamówień publicznych z 29 sierpnia 2014 r. - Trębicki Piotr, Kraszewska Matylda, Kurowska Ewelina, Sterniczuk Marek, Gralak Łukasz

Praktyczny komentarz do nowelizacji ustawy prawo zamówień publicznych z 29 sierpnia 2014 r. - Trębicki Piotr, Kraszewska Matylda, Kurowska Ewelina, Sterniczuk Marek, Gralak Łukasz

Komentarz do nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych jest próbą zbudowania własnej, niezależnej oceny dokonanej modyfikacji przepisów. Próba spojrzenia przez wieloletnich praktyków, którzy na zapewnienia publiczne patrzą zarówno od strony zamawiających, jak i wykonawców. Przedstawiamy Czytelnikom informacje, co w zamówieniach publicznych pod rządami nowelizacji będzie działało lepiej, a co gorzej.

Uchwały, regulaminy i procedury na 2015 rok - Celuch Małgorzata

Uchwały, regulaminy i procedury na 2015 rok - Celuch Małgorzata

Z publikacji dowiesz się, w jakich sprawach konieczne jest podjęcie uchwał przez radę pedagogiczną, radę szkoły i radę rodziców. Zyskasz dostęp do najczęściej stosowanych w szkołach procedur i regulaminów, które usprawnią podejmowania decyzji z zakresu zarządzania szkołą, kadr i płac oraz bezpieczeństwa..

Dokumentacja kierownicza dyrektora szkoły. Zarządzenia. Decyzje. Pisma - Celuch Małgorzata, Dwojewski Dariusz, Winczewska Bożena

Dokumentacja kierownicza dyrektora szkoły. Zarządzenia. Decyzje. Pisma - Celuch Małgorzata, Dwojewski Dariusz, Winczewska Bożena

Publikacja zawiera pakiet zarządzeń, decyzji, pism i wniosków z zakresu spraw kadrowych, zarządzania szkołą i bezpieczeństwa wraz z wyjaśnieniem jak je tworzyć w praktyce szkolnej, gdzie przechowywać, z kim konsultować i kiedy aktualizować. Dzięki tym wskazówkom dyrektor bez problemu opracuje potrzebny dokument zgodnie z najnowszymi standardami prawnymi..

Kontrola zarządcza w 2015 roku. Obowiązki. Procedury. Wzory dokumentów - Gromiec Lucyna

Kontrola zarządcza w 2015 roku. Obowiązki. Procedury. Wzory dokumentów - Gromiec Lucyna

Publikacja pomaga zrozumieć i wdrożyć w szkole system kontroli zarządczej. Pokazuje, jak wyznaczać cele, określać ryzyko, monitorować i oceniać system kontroli zarządczej. Wskazuje, jakie dokumenty obowiązkowo trzeba sporządzić w związku z kontrolą, a z których można zrezygnować.

Status spółek osobowych w międzynarodowym prawie podatkowym - Bandzmer Marta

Status spółek osobowych w międzynarodowym prawie podatkowym - Bandzmer Marta

Praca zawiera rozważania na temat statusu spółek osobowych w międzynarodowym prawie podatkowym. Ukazuje ona polską i międzynarodową regulację dotyczącą tej kwestii. W sposób przystępny dla czytelnika przedstawiono w niej przyczyny powstania problemów związanych z opodatkowaniem spółek osobowych.

Działalność deweloperska w praktyce obrotu gospodarczego. Wybrane zagadnienia - Bieranowski Adam, Królikowska-Olczak Maria, Zięty Jakub J.

Działalność deweloperska w praktyce obrotu gospodarczego. Wybrane zagadnienia - Bieranowski Adam, Królikowska-Olczak Maria, Zięty Jakub J.

W prezentowanej monografia analizie poddano różne aspekty działalności deweloperskiej w świetle przepisów ustawy z 16.9.2011r.

Ochrona infrastruktury krytycznej w sektorach energetyki sieciowej - Długosz Tomasz

Ochrona infrastruktury krytycznej w sektorach energetyki sieciowej - Długosz Tomasz

Książka stanowi monograficzne opracowanie zagadnienia ochrony prawnej infrastruktury krytycznej w sektorach energetyki sieciowej. Sektory elektroenergetyki, gazu ziemnego i ciepłownictwa poddano specyficznej regulacji prawnej, w związku z którą pozostaje ochrona infrastruktury krytycznej konstruowana w oparciu o przepisy ustawy z 26.4.

Prawo karne wobec narażenia życia i zdrowia ludzkiego na niebezpieczeństwo - Dudzik Marcin

Prawo karne wobec narażenia życia i zdrowia ludzkiego na niebezpieczeństwo - Dudzik Marcin

Monografia jest naukową analizą problematyki prawno karnej reakcji wobec zachowań polegających na narażeniu życia i zdrowia ludzkiego na niebezpieczeństwo. W niniejszej pracy termin prawo karne został użyty w tytule pracy jak i w późniejszych rozważaniach w szerokim tego słowa znaczeniu, a więc obejmującym regulacje dotyczące przestępstw jak i wykroczeń. Autor porusza takie zagadnienia jak: pojęcie niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia ludzkiego w prawie karnym, w tym w prawie wykroczeń, konstrukcja czynów zabronionych należących do omawianej grupy, prawno karna ocena zachowań leżących na przedpolu przestępstw narażenia życia i zdrowia ludzkiego, obszary styczne przestępstw i wykroczeń narażenia życia zdrowia ludzkiego na niebezpieczeństwo.

Zagadnienia etyczne części ogólnej prawa cywilnego - Wilejczyk Magdalena

Zagadnienia etyczne części ogólnej prawa cywilnego - Wilejczyk Magdalena

Prezentowana publikacja jest pierwszym w literaturze polskiej monograficznym opracowaniem zagadnień wchodzących w zakres części ogólnej prawa cywilnego w aspekcie ich związków z szeroko rozumianą problematyką etyczną. W książce zostają omówione nie tylko te regulacje prawne, które wprost do norm moralnych odsyłają za pośrednictwem słusznościowych klauzul generalnych, ale również te, które takich klauzul nie zawierają, lecz u których podłoża leżą jakieś wyraźne rozstrzygnięcia o charakterze etycznym (w tym także te, które mogą być z punktu widzenia aksjologicznego oceniane negatywnie). Tytułowa problematyka została w książce przedstawiona w sposób pogłębiony, nieograniczający się do literatury cywilistycznej, ale szeroko odwołujący się do piśmiennictwa z zakresu teorii i filozofii prawa, a także etyki.

Jawność i jej ograniczenia. Tom 4. Znaczenie orzecznictwa - Jaśkowska Małgorzata, Szpor Grażyna

Jawność i jej ograniczenia. Tom 4. Znaczenie orzecznictwa - Jaśkowska Małgorzata, Szpor Grażyna

Tom IV zawiera wyniki badań orzecznictwa sądów administracyjnych, a także Trybunału Konstytucyjnego w odniesieniu do tajemnic publicznoprawnych. Ich celem było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy w świetle orzecznictwa można mówić o racjonalności ustawodawcy w tej sferze, czy występuje nadregulacja przepisów dotyczących ograniczeń jawności, ich wzajemne nachodzenie na siebie oraz występujące dysfunkcje. Badano materialne i formalne przesłanki tajemnic publicznoprawnych, podjęto próbę klasyfikacji tajemnic do kilku podstawowych grup z uwagi na wspólnotę przedmiotu ochrony i zastosowane kryterium formalne, a także odpowiedzi na pytanie o skuteczność ochrony publicznoprawnej i prywatnoprawnej.

Ochrona i przetwarzanie danych osobowych w szkole – najnowsze zmiany prawne - Osajda Rafał, Czajkowska-Matosiuk Katarzyna

Ochrona i przetwarzanie danych osobowych w szkole – najnowsze zmiany prawne - Osajda Rafał, Czajkowska-Matosiuk Katarzyna

Publikacja wyjaśnia, jak w praktyce stosować znowelizowane w 2015 roku przepisy o ochronie danych osobowych oraz wskazuje, jaką dokumentację związaną z przetwarzaniem danych osobowych należy opracować. W publikacji są umieszczone gotowe wzory dokumentów, w tym najtrudniejsza do opracowania - polityka bezpieczeństwa danych osobowych..

Prawna koncepcja zamówienia publicznego - Szydło Marek

Prawna koncepcja zamówienia publicznego - Szydło Marek

Monografia pt. Prawna koncepcja zamówienia publicznego autorstwa wybitnego specjalisty w poruszanej dziedzinie prof. nadzw.

Logowanie
Rejestracja