Koszty kwalifikowane projektu - Barański Robert

Koszty kwalifikowane projektu - Barański Robert

Już na etapie planowania inwestycji powinieneś precyzyjnie określić wszystkie wydatki i koszty, które złożą się na proces przygotowania i realizacji całego przedsięwzięcia. Pominięcie określonych wydatków spowoduje, że nie uzyskasz dofinansowania na ich pokrycie. Zamieszczenie w projekcie wydatków niekwalifikowalnych w miejsce kwalifikowalnych może znacznie zmniejszyć kwotę przyznanej dotacji, a w konsekwencji doprowadzić nawet do odrzucenia wniosku.

Ta straszna kontrola – Na co zwróci uwagę inspektor w razie kontroli? - Kwaśniewska Danuta

Ta straszna kontrola – Na co zwróci uwagę inspektor w razie kontroli? - Kwaśniewska Danuta

Urzędnicy przede wszystkim kontrolują zakres i poprawność sporządzonych przez Ciebie ewidencji i dokumentów. Kontrola zza biurka sprowadza się do weryfikacji zastosowanych przez Ciebie stawek i matematycznej poprawności wyliczenia opłaty. Kontrola związana z bezpośrednią wizytą urzędnika w Twojej firmie umożliwia bardziej wnikliwą weryfikację stanu faktycznego.

Cyberprzestępczość - Siwicki Maciej

Cyberprzestępczość - Siwicki Maciej

W Polsce, pomimo ciągle rosnącej liczby publikacji, wiedza na temat najnowszych trendów dotyczących zagrożeń płynących z sieci i systemów komputerowych stanowi rodzaj wiedzy specjalistycznej, niedostępnej i często niezrozumiałej dla dużej części społeczeństwa. W szczególności niska świadomość wśród podmiotów stosujących prawo oraz użytkowników Sieci na temat natury cyberprzestępczości, jest szczególnie niebezpieczna. Przyczynia się ona m.

Zapytanie o cenę. Licytacja elektroniczna - procedura krok po kroku - Hryc-Ląd Agata

Zapytanie o cenę. Licytacja elektroniczna - procedura krok po kroku - Hryc-Ląd Agata

Zapytanie o cenę jest procedurą, w której udziela się zamówień o mniejszej wartości, typowych i najprostszych, a zamawiane rzeczy lub usługi są w pełni porównywalne - jedynym różnicującym je czynnikiem jest cena. Z kolei licytacja elektroniczna jest możliwa do zastosowania, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Zamówienie z wolnej ręki. Procedura krok po kroku - Hryc-Ląd Agata

Zamówienie z wolnej ręki. Procedura krok po kroku - Hryc-Ląd Agata

Wolna ręka to nie wolna amerykanka. Ten tryb można stosować tylko w określonych - wyjątkowych - sytuacjach, które są niezależne od zamawiającego. Ze względu na swoją specyfikę zamówienia z wolnej ręki znajdują się pod szczególnym nadzorem Urzędu Zamówień Publicznych.

Zapytanie o cenę. Licytacja elektroniczna. Procedura krok po kroku - Hryc-Ląd Agata

Zapytanie o cenę. Licytacja elektroniczna. Procedura krok po kroku - Hryc-Ląd Agata

Zapytanie o cenę jest procedurą, w której udziela się zamówień o mniejszej wartości, typowych i najprostszych, a zamawiane rzeczy lub usługi są w pełni porównywalne - jedynym różnicującym je czynnikiem jest cena. Z kolei licytacja elektroniczna jest możliwa do zastosowania, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Dialog konkurencyjny. Negocjacje bez ogłoszenia. Procedura krok po kroku - Hryc-Ląd Agata

Dialog konkurencyjny. Negocjacje bez ogłoszenia. Procedura krok po kroku - Hryc-Ląd Agata

Negocjacje bez ogłoszenia to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający negocjuje warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranymi przez siebie wykonawcami. Natomiast w dialogu konkurencyjnym po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu zamawiający prowadzi dialog z wybranymi przez siebie wykonawcami, a następnie zaprasza ich do składania ofert. Książka jest adresowana zarówno do zamawiających jak i wykonawców.

Zakupy poniżej 14.000 euro – praktyczne aspekty ich dokonywania - Skóra Małgorzata

Zakupy poniżej 14.000 euro – praktyczne aspekty ich dokonywania - Skóra Małgorzata

E-book "Zakupy poniżej 14.000 euro – praktyczne aspekty ich dokonywania " to publikacja, która pomoże wszystkim tym, którzy mają wątpliwości co do prawidłowego wydatkowania "drobnych" kwot. Wskazano w niej kierunki działań zalecanych przy organizacji zakupów do 14 000 euro.

ZFŚS w szkole i przedszkolu na święta - Rumik Agnieszka

ZFŚS w szkole i przedszkolu na święta - Rumik Agnieszka

Publikacja, która doradza, jakie rodzaje przedświątecznej pomocy socjalnej można przyznać nauczycielom, pracownikom, emerytom i rencistom oraz członkom ich rodzin ze środków ZFŚS. Wskazuje, jakimi kryteriami należy się kierować przyznając świąteczne paczki i bony oraz, z jakich środków można sfinansować spotkanie opłatkowe dla pracowników szkoły. Podpowiada także, jak przyznawać świąteczne upominki z ZFŚS, aby uniknąć konieczności płacenia składek na ubezpieczenie społeczne oraz jak nie naruszyć wymogu kierowania się kryterium socjalnym przy prowadzeniu przedświątecznej działalności socjalnej.

Negocjacje z ogłoszeniem - procedura krok po kroku - Hryc-Ląd Agata

Negocjacje z ogłoszeniem - procedura krok po kroku - Hryc-Ląd Agata

Negocjacje z ogłoszeniem są możliwe do zastosowania w przypadkach wymienionych w art. 55 ustawy Prawo zamówień publicznych, a także w odniesieniu do usług opisanych w art. 5 tej ustawy.

Zamówienie z wolnej ręki - procedura krok po kroku - Hryc-Ląd Agata

Zamówienie z wolnej ręki - procedura krok po kroku - Hryc-Ląd Agata

Wolna ręka to nie wolna amerykanka. Ten tryb można stosować tylko w określonych - wyjątkowych - sytuacjach, które są niezależne od zamawiającego. Ze względu na swoją specyfikę zamówienia z wolnej reki znajdują się pod sczególnym nadzorem Urzędu Zamówień Publicznych.

Inwentaryzacja w jednostkach publicznych. Przeprowadzanie, rozliczanie, dokumentowanie - Jarosz Barbara

Inwentaryzacja w jednostkach publicznych. Przeprowadzanie, rozliczanie, dokumentowanie - Jarosz Barbara

Jedną z podstawowych form realizacji obowiązków jednostek publicznych wynikających z ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia ministra finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości jest terminowe i rzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji składników majątku. W praktyce przedstawiciele służb finansowo-księgowych popełniają wiele błędów w tym zakresie, polegających m.in.

Logowanie
Rejestracja