Charakter Prawny Unii Europejskiej w Świetle Prawa Międzynarodowego - Cała-Wacinkiewicz Ewelina

Charakter Prawny Unii Europejskiej w Świetle Prawa Międzynarodowego - Cała-Wacinkiewicz Ewelina

Prezentowana monografia jako pierwsza na rynku w sposób jednoznaczny określa charakter prawny Unii Europejskiej. Pomimo ciągłej ewolucji samej struktury a także wobec braku spójnej i jednoznacznej koncepcji tego czym jest Unia Europejska, autorka publikacji analizując koncepcje państwowe (w tym federacyjnych) oraz konfederacyjne opisuje Unię Europejską jako organizację międzynarodową nowego typu, ze szczególnym uwzględnieniem jej podmiotowości, relacji w jakie wchodzi ze Wspólnotami Europejskimi, a także zakresu ich koegzystencji. Monografia skierowana jest do osób zajmujących się zarówno teoretycznie jak i praktycznie problematyką unijną, a zwłaszcza prawników, administratywistów, politologów, jaki studentów prawa oraz aplikantów.

Kartele w polityce konkurencji Unii Europejskiej - Jurczyk Zbigniew

Kartele w polityce konkurencji Unii Europejskiej - Jurczyk Zbigniew

Kartele w polityce konkurencji Unii Europejskiej jest pracą pionierską na polskim rynku wydawniczym, w której w tak szerokim zakresie omówiony został aspekt ekonomiczny i prawny polityki kartelowej Unii Europejskiej. Przenikanie się obu pierwiastków tj. prawniczego i ekonomicznego wystepuje w całej monografii a nie tylko w poszczególnych rozdziałach i jest próbą niezwykle udaną.

Europejska spółka akcyjna w postępowaniu rejestrowym - Banaś Natalia

Europejska spółka akcyjna w postępowaniu rejestrowym - Banaś Natalia

Tezy stawiane przez autorkę w niniejszej pracy wskazują, iż europejska spółka akcyjna nie jest w pełni ponadnarodową formą prowadzenia działalności gospodarczej oraz, że tak długo jak nie zostanie utworzony europejski rejestr przedsiębiorców, nie będzie można takiej formy stworzyć. Zamierzeniem autorki było przede wszystkim przeanalizowanie spółki europejskiej pod kątem szczególnych uwarunkowań związanych z wpisaniem oraz wykreśleniem spółki europejskiej z polskiego rejestru przedsiębiorców. Publikacja ma stanowić przewodnik dla przedsiębiorcy-inwestora, zawiera pewne sugestie dla sądów orzekających w sprawach o wpisanie do rejestru przedsiębiorców SE, przeniesienie jej siedziby oraz wykreślenie na skutek likwidacji.

Funkcjonowanie zasobów patentowych w prawie konkurencji Unii Europejskiej - Sikorski Rafał

Funkcjonowanie zasobów patentowych w prawie konkurencji Unii Europejskiej - Sikorski Rafał

„Problematyka podjęta przez dr. R. Sikorskiego jest niewątpliwie i ciekawa i – jak dotąd – nie ciesząca się zainteresowaniem krajowych badaczy, a szkoda, bowiem jest nie tylko istotna praktycznie, lecz także stanowi doskonałe źródło szeregu dalszych kwestii, wymagających rozwiązania.

Instrumenty prawne w obszarze współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych w Unii Europejskiej - Zalisko Marek

Instrumenty prawne w obszarze współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych w Unii Europejskiej - Zalisko Marek

Książka stanowi uzupełnioną wersję rozprawy doktorskiej nt. „Instrumenty prawne w obszarze współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych w Unii Europejskiej” obronionej w dniu 28.11.

Encyklopedia polityki regionalnej i funduszy europejskich - Świstak Marek, Tkaczyński Jan Wiktor

Encyklopedia polityki regionalnej i funduszy europejskich - Świstak Marek, Tkaczyński Jan Wiktor

„Encyklopedia polityki regionalnej i funduszy europejskich” stanowi kompleksowe opracowanie w dziedzinie najnowszych trendów unijnej polityki regionalnej mających wpływ na kształtowanie się instrumentów tej polityki, czyli funduszy Unii Europejskiej. W encyklopedii przedstawiono informacje dotyczące aktualnych zmian unijnej polityki regionalnej w kontekście okresu programowania na lata 2014–2020, w tym m.in.

Prawo do samoobrony jako środek zwalczania terroryzmu międzynarodowego - Kowalski Michał

Prawo do samoobrony jako środek zwalczania terroryzmu międzynarodowego - Kowalski Michał

"We współczesnej polskiej nauce prawa międzynarodowego można wymienić zaledwie kilka opracowań monograficznych dotyczących prawnych aspektów użycia siły zbrojnej. Recenzowana praca zmieni z pewnością ten stan rzeczy. […] Poziom analiz składających się na recenzowaną książkę jest bez wątpienia wysoki.

Prawo Unii Europejskiej - Wentkowska Aleksandra, Barcik Jacek

Prawo Unii Europejskiej - Wentkowska Aleksandra, Barcik Jacek

Książka ,,Prawo Unii Europejskiej" omawia kompleksowe funkcjonowanie Unii Europejskiej, koncentrując się na aspektach prawnych i zmianach wprowadzonych na mocy Traktatu z Lizbony. Zakresem publikacji objęto m.in.

Prawno-finansowe aspekty polityki spójności i rozwoju regionalnego - przewodnik po funduszach unijnych (uzyskiwanie i wykorzystanie) - Supera-Markowska Maria

Prawno-finansowe aspekty polityki spójności i rozwoju regionalnego - przewodnik po funduszach unijnych (uzyskiwanie i wykorzystanie) - Supera-Markowska Maria

W książce prezentowane są zagadnienia związane z polityką spójności, kwestie związane z funduszami finansującymi wspólną politykę rolną i rybacką oraz funduszami strukturalnymi, funduszem spójności i innymi funduszami europejskimi. Krajowy system wdrażania polityki spójności został omówiony tak, aby czytelnik, poznawszy jej szerszy unijny wymiar, mógł następnie zrozumieć mechanizmy jej funkcjonowania na poziomie krajowym. W publikacji przedstawione zostały także kwestie związane z ujęciem środków pochodzących z budżetu UE w krajowym systemie finansów publicznych oraz problematykę podatkowych konsekwencji otrzymania dotacji unijnych i zagadnienia związane z polityką rozwoju, w tym szczególności z rozwojem regionalnym.

Rozliczanie dotacji unijnych - Trzpiola Katarzyna

Rozliczanie dotacji unijnych - Trzpiola Katarzyna

Z publikacji "Rozliczanie dotacji unijnych" dowiesz się, jak prawidłowo należy rozliczyć otrzymane dofinansowanie. Eksperci wyjaśniają m.in.

Transfer siedziby spółki w Unii Europejskiej - Nowakowska-Myszke Mirosława

Transfer siedziby spółki w Unii Europejskiej - Nowakowska-Myszke Mirosława

Transfer siedziby spółki w Unii Europejskiej znajduje się w głównym nurcie rozważań poświęconych procesowi europejskiej integracji gospodarczej. Obowiązujący stan prawny sprawia, że prowadzenie działalności gospodarczej ponad granicami państw członkowskich UE napotyka na przeszkody trudne do pokonania. Autorka książki przeprowadziła dogłębną analizę przepisów prawa ponadnarodowego i krajowego oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z myślą o kryteriach określanych w „strategii lepszego stanowienia prawa” w samej Unii Europejskiej.

Przewodnik beneficjenta: od złożenia wniosku do realizacji projektu unijnego - Opracowanie zbiorowe

Przewodnik beneficjenta: od złożenia wniosku do realizacji projektu unijnego - Opracowanie zbiorowe

Jakie dokumenty trzeba skompletować, aby złożyć wniosek o dofinansowanie zgodny z wymogami formalnymi, czy można odwołać się od negatywnej oceny projektu, na co uważać przy zawieraniu umowy o dotację oraz jakie obowiązki informacyjno-promocyjne ma beneficjent funduszy unijnych? To tylko niektóre z zagadnień, jakie zostały omówione w tej publikacji. Eksperci jasnym i przystępnym językiem podpowiadają i wskazują praktyczne porady mające na celu uchronienie beneficjenta przed niepotrzebnymi błędami, a w konsekwencji przed niepowodzeniem przedsięwzięcia, a nawet zwrotem otrzymanego dofinansowania..

Logowanie
Rejestracja