Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek s, z, c, dz - Krzysztoszek Grażyna, Piszczek Małgorzata

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:28 03-11-2018
 • Kategoria: Inne
Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek s, z, c, dz - Krzysztoszek Grażyna, Piszczek Małgorzata

Materiał w postaci wyrazów i obok narysowanych czarno-białych obrazków przeznaczony jest do ćwiczeń prawidłowej wymowy głosek ś, ź, ć, dź w wyrazach w nagłosie, śródgłosie i wygłosie; wyrażeniach i całych zdaniach. Opracowany materiał jest przeznaczony dla logopedów i rodziców do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Materiał słowny ułożono według zasad logopedycznych.

Odkryjmy Montessori Raz Jeszcze... Program Wychowania Przedszkolnego - Opracowanie zbiorowe

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:28 03-11-2018
 • Kategoria: Inne
Odkryjmy Montessori Raz Jeszcze... Program Wychowania Przedszkolnego - Opracowanie zbiorowe

Prezentowany w książce program wychowania przedszkolnego został opracowany na podstawie teoretycznych założeń pedagogiki Marii Montessori. Zamierzeniem zespołu redakcyjnego było dostosowanie treści pedagogiki M. Montessori do współczesnych warunków i wymogów wychowania przedszkolnego oraz integracja treści stricte montessoriańskich z innymi, równie istotnymi aspektami wychowania, jak np.

Świat lektur 1 - Gierat Wiesława

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:28 03-11-2018
 • Kategoria: Klasa 1-3
Świat lektur 1 - Gierat Wiesława

Prezentowane karty przeznaczone są dla uczniów klasy I szkoły podstawowej oraz nauczycieli nauczania zintegrowanego. Zawierają materiały ćwiczeniowe do pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela podczas opracowywania lektur przewidzianych programem realizacji w klasie I. Różnorodność prezentowanych ćwiczeń przybliża treść omawianych lektur, sprawdzając rozumienie oraz zapamiętanie wydarzeń przeczytanego tekstu.

Little Red Riding Hood - Aksamović Ewa

Little Red Riding Hood - Aksamović Ewa

Obrazkowa książka do nauki języka angielskiego poprzez kreatywną zabawę w Czerwonego Kapturka. Zawiera 10 lekcji, które zakończone są ćwiczeniami do samodzielnego wykonania. W tematach lekcji znajdziemy m.

Nauczyciele-Uczniowie: Dwa Spojrzenia na Dyscyplinę w Klasie - Pyżalski Jacek

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:28 03-11-2018
 • Kategoria: Inne
Nauczyciele-Uczniowie: Dwa Spojrzenia na Dyscyplinę w Klasie - Pyżalski Jacek

Problem dyscypliny w szkole jest często przedmiotem gorących dyskusji na różnych płaszczyznach: od płaszczyzny politycznej, poprzez regionalną – lokalnego zarządzania oświatą – aż do poziomu pokoju nauczycielskiego, rozmów ludzi w tramwaju czy internautów na forum internetowym. Rozmowom tym towarzyszy zwykle sporo emocji i konfliktów. W książce Autor stara się przedstawić wiedzę na temat dyscypliny, opartą na wynikach badań – zarówno polskich, jak i zagranicznych.

Mówię wyraźnie - Śnieżkowska-Bielak Elżbieta

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:28 03-11-2018
 • Kategoria: Inne
Mówię wyraźnie - Śnieżkowska-Bielak Elżbieta

Szanowny Czytelniku, Nauczycielu, Logopedo! Książeczka, którą bierzesz do rąk, ma Ci służyć w pracy z dziećmi do doskonalenia przez nie pięknego i poprawnego wymawiania polskich głosek oraz utrwalania ich pisowni. Moim zamysłem było napisanie tekstów logopedycznych pomocnych w pracy z małymi dziećmi. W rezultacie powstał zbiór wierszyków o każdej głosce, włącznie z rozróżnieniem zapisu ortograficznego, np.

Dziecko z zaburzeniami rozwoju i zachowania w klasie szkolnej - Oszwa Urszula

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:28 03-11-2018
 • Kategoria: Inne
Dziecko z zaburzeniami rozwoju i zachowania w klasie szkolnej - Oszwa Urszula

Celem opracowania jest przybliżenie nauczycielom problematyki zaburzeń rozwoju i zachowania, zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej, aby potrafili pomóc dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, obecnym w ich klasie szkolnej, oraz aby umieli postępować z dzieckiem stosownie do jego możliwości i ograniczeń, a także wiedzieli, gdzie szukać specjalistycznej pomocy. Książka ma jednocześnie charakter podręcznika i poradnika ze wskazówkami i zaleceniami do pracy terapeutycznej dla osób niezajmujących się terapią zaburzeń rozwojowych w sposób profesjonalny, a mających z nimi kontakt na co dzień z uwagi na wykonywany zawód. Publikacja jest adresowana do nauczycieli kształcenia zintegrowanego oraz integracyjnego, a także do pedagogów i rodziców.

Jak Uczyć Uczenia Się? - Oelszlaeger Beata

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:28 03-11-2018
 • Kategoria: Inne
Jak Uczyć Uczenia Się? - Oelszlaeger Beata

Książka jest głosem w dyskusji o zmianach na pierwszym etapie edukacji. Może pełnić funkcję podręcznika uzupełniającego zarówno dla studentów zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej przygotowujących się do podjęcia pracy w klasach I-III, jak i nauczycieli–praktyków. Podręcznik ten wychodzi naprzeciw potrzebom nauczycieli zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej, którzy wraz z wprowadzeniem reformy oświatowej stanęli w obliczu nowych wymagań programowych.

Aksjologia w kształceniu pedagogów - Kostkiewicz Janina

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:28 03-11-2018
 • Kategoria: Inne
Aksjologia w kształceniu pedagogów - Kostkiewicz Janina

Ze względu na fakt sytuowania się podstaw edukacji, a także pedagogów w filozofii człowieka i aksjologii, celem książki jest ukazanie miejsca, rangi i roli tej drugiej w kształceniu pedagogów na poziomie wyższym. Przedmiotem rozważań poszczególnych Autorów są proces i rezultaty edukacji aksjologicznej, takie jak kompetencje aksjologiczne, świadomość i wrażliwość aksjologiczna oraz możliwie konsekwentna postawa aksjologiczna, w tym wiedza o wartościach z rozpoznawaniem aksjologicznych przesłanek działań własnych i cudzych oraz wiedza o funkcjonujących orientacjach aksjologicznych. Książka oddaje pewien wymiar stanu badań nad aksjologią w pedagogice.

Prawo dziecka do zdrowia - Bińczycka Jadwiga

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:28 03-11-2018
 • Kategoria: Inne
Prawo dziecka do zdrowia - Bińczycka Jadwiga

Książka stanowi pokłosie Konferencji „Prawo dziecka do zdrowia”, którą w 2005 roku zorganizowało Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka. Celem konferencji, a także książki jest przedstawienie sytuacji dzieci i młodzieży we współczesnym świecie, ich prawa do zdrowia, warunków i stopnia przestrzegania tego prawa.

Jakość życia w perspektywie pedagogicznej - Daszykowska Jadwiga

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:29 03-11-2018
 • Kategoria: Inne
Jakość życia w perspektywie pedagogicznej - Daszykowska Jadwiga

Dążenie do podwyższania jakości wszystkich aspektów życia człowieka to podstawowe zadanie zarówno na gruncie teorii, jak i praktyki naukowej. Dla pedagogiki jest to nowe wyzwanie. W tym kontekście analiza problemu ma duże znaczenie z punktu widzenia rozwoju jednostki w trakcie jej życia i uwarunkowań społecznych tego procesu.

Pomóż Uzależnionym! - Łakomski Marian

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:29 03-11-2018
 • Kategoria: Inne
Pomóż Uzależnionym! - Łakomski Marian

Jest to już drugie wydanie książki, której wcześniejszy tytuł brzmiał: „Dlaczego integralny program profilaktyczny w szkole. Pomoc dydaktyczno-wychowawcza dla nauczycieli i wychowawców”. Program został poszerzony oraz uzupełniony.

Ambiwalencja postaw interpersonalnych w sytuacji stałego kontaktu i po jego zakończeniu - Grabowski Adam

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:29 03-11-2018
 • Kategoria: Inne
Ambiwalencja postaw interpersonalnych w sytuacji stałego kontaktu i po jego zakończeniu - Grabowski Adam

Książka ta jest jak dotąd jedynym w Polsce tak szerokim opracowaniem podejmującym zagadnienia związane z ambiwalencją postaw interpersonalnych, jej dynamiką i wyznacznikami. W teoretycznej części przedstawiono dotychczasowe prace nad tym zagadnieniem i ich wkład w wiedzę na temat struktury postaw, procesów przetwarzania informacji oraz takich zagadnień jak uprzedzenia i dyskryminacja. W części empirycznej weryfikowano trzy hipotezy badawcze: 1) poziom ambiwalencji charakteryzującej postawę wobec innej osoby, gdy kontakt z nią trwa niż po zakończeniu kontaktu; 2) interakcja sympatii i respektu jest silnym wyznacznikiem ambiwalencji, gdy są one przeciwnych znaków; 3) po zakończeniu kontaktu, obniżenie ambiwalencji wiąże się ze wzrostem natężenia postawy.

Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju - Cytowska Beata

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:29 03-11-2018
 • Kategoria: Inne
Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju - Cytowska Beata

Książka została przygotowana przez specjalistów różnych dziedzin - lekarzy, psychologów, pedagogów, logopedów, fizjoterapeutów. Przybliża wiele zagadnień, przede wszystkim: diagnozę i terapię zaburzeń rozwojowych, głównie o podłożu genetycznym i metabolicznym, nieznane, rzadkie choroby wieku dziecięcego lub rozpoczynające się w dzieciństwie, nieprawidłowości rozwojowe i choroby, które prowadzą do niepełnosprawności. Poruszana w książce problematyka jest obszerna i oparta na aktualnych badaniach naukowych oraz obowiązującej literaturze przedmiotu.

Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych. Tom 1 - Rottermund Jerzy

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:29 03-11-2018
 • Kategoria: Inne
Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych. Tom 1 - Rottermund Jerzy

Edukacja, rehabilitacja i socjalizacja osób niepełnosprawnych są przedmiotem licznych dyskursów na gruncie medycyny, psychologii, socjologii, prawa, antropologii, pedagogiki i pedagogiki specjalnej. Rezultatem tego jest wzmocnienie troski o osoby będące w gorszej sytuacji rozwojowej czy społecznej. Trudno jednak obecny stan uznać za zadowalający.

Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych. Tom 2 - Rottermund Jerzy

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:30 03-11-2018
 • Kategoria: Inne
Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych. Tom 2 - Rottermund Jerzy

Zainteresowanie osobami z różnymi rodzajami dysfunkcji, ich potrzebami i możliwościami podlega ciągłej ewolucji. Analizując dane z literatury omawiającej problemy osób niepełnosprawnych w ciągu ostatnich stu lat, można zaobserwować zmiany w podejściu do procesu terapii, edukacji, socjalizacji i rehabilitacji. Obecnie poglądy na funkcjonowanie osób niepełnosprawnych wskazują na celowość i trafność w podejmowaniu przez nie same decyzji i branie odpowiedzialności za swoje postawy i rozwój.

Words and pictures - Aksamović Ewa

Words and pictures - Aksamović Ewa

Obrazkowa książka do nauki języka angielskiego poprzez kreatywną zabawę. Zawiera 15 tematów, nawiązujących do podstawowych pojęć w początkowej nauce języka angielskiego. W tematach lekcji znajdziemy m.

Edukacja europejska od wielokulturowości do międzykulturowości - Grzybowski Przemysław

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:30 03-11-2018
 • Kategoria: Inne
Edukacja europejska od wielokulturowości do międzykulturowości - Grzybowski Przemysław

Książka ukazuje problemy edukacji europejskiej w perspektywie zróżnicowania kulturowego. Wykorzystane w niej źródła pochodzą przede wszystkim z obszaru francuskojęzycznego. Jej przedmiotem są koncepcje edukacji europejskiej, głównie te, które mają na celu wspieranie integracji społeczno-kulturowej, zawierają treści dotyczące tożsamości, obywatelskości i wspólnotowości europejskiej oraz zakładają formalną i nieformalną współpracę międzynarodową w dziedzinie edukacji.

Logowanie
Rejestracja