Andrzej Marek - Prawo wykroczeń (materialne i procesowe)

 • Dodał: administrator
 • Data: 21:07 03-11-2018
 • Kategoria: Polskie
Andrzej Marek - Prawo wykroczeń (materialne i procesowe)

Prawo w filmie - Stempowski Tomasz, Grabarczyk Piotr

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:21 03-11-2018
 • Kategoria: Inne
Prawo w filmie - Stempowski Tomasz, Grabarczyk Piotr

Autorzy opublikowanych w książce „Prawo w filmie" 21 artykułów mieli podobne ambicje jak przeciętny amerykański filmowiec. Z jednej strony opowiedzieć ciekawą historię i nie nudzić, z drugiej przekazać pewną dawkę informacji i refleksji. Mamy nadzieję, że czytelnik dowie się czegoś nowego tak o filmie, jak i o prawie.

Kompetencje pracownicze w organizacji uczącej się - Jabłoński Marek

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:21 03-11-2018
 • Kategoria: Inne
Kompetencje pracownicze w organizacji uczącej się - Jabłoński Marek

Kompetencje pracownicze w ogranizacji uczącej się. Metody doskonalenia i rozwoju Kompetencje pracownicze są obecnie jednym z głównych czynników warunkujących uzyskanie przewagi konkurencyjnej zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Dlatego też zagwarantowanie ciągłego doskonalenia i rozwoju tych kompetencji staje się dziś koniecznością.

Wycena nieruchomości przedsiębiorstw - Konowalczuk Jan

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:21 03-11-2018
 • Kategoria: Inne
Wycena nieruchomości przedsiębiorstw - Konowalczuk Jan

Książka dotyczy jednej z najważniejszych kwestii współczesnej ekonomii, mianowicie wartości podstawowych zasobów przedsiębiorstw, jakimi są nieruchomości. Autor zwrócił uwagę na istotne różnice koncepcyjne i terminologiczne dotyczące wyceny nieruchomości w Polsce i na Świecie. Przeprowadzone analizy i porównania obejmują ocenę zgodności proponowanych rozwiązań z krajową metodyką wyceny, w tym z aktualnymi regulacjami prawnymi.

Kapitał intelektualny a wartość rynkowa przedsiębiorstwa - Ujwary-Gil Anna

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:21 03-11-2018
 • Kategoria: Zarządzanie
Kapitał intelektualny a wartość rynkowa przedsiębiorstwa - Ujwary-Gil Anna

Wartość rynkowa, inaczej zwana giełdową, jest miarą wartości przedsiębiorstwa bliższą rzeczywistym warunkom jego funkcjonowania na rynku. Rosnącą różnicę między księgową wartością aktywów netto a wartością rynkową obserwujemy począwszy od 1953 roku w gospodarce Stanów Zjednoczonych. Wówczas udział aktywów niematerialnych w wartości księgowej systematycznie wzrastał, osiągając poziom 3,91 w 2001 roku, co oznaczało, że przeciętne przedsiębiorstwo notowane na Dow Jones Industrial było prawie czterokrotnie więcej warte, niż to wynikało z jego księgowej wartości.

Zarządzanie finansami projektu europejskiego - Hołub-Iwan Joanna, Guranowski Adrian, Filipiak Beata, Dylewski Marek

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:21 03-11-2018
 • Kategoria: Zarządzanie
Zarządzanie finansami projektu europejskiego - Hołub-Iwan Joanna, Guranowski Adrian, Filipiak Beata, Dylewski Marek

Projekty europejskie, czyli projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, stają się trwałym elementem wspomagającym rozwój gospodarczy i społeczny w Polsce. Jednym z najważniejszych problemów jest kwestia właściwego przygotowania przedsięwzięć do realizacji, w tym skutecznego i efektywnego ich finansowania. Autorzy książki stworzyli swoiste kompendium niezbędnej wiedzy potrzebnej do zrozumienia tego obszaru problemowego, jego roli i znaczenia, instrumentów oraz procedur nań składających się w procesie przygotowania i realizacji projektu (.

Obrót wierzytelnościami. Aspekty prawne - Barowicz Marek

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:21 03-11-2018
 • Kategoria: Inne
Obrót wierzytelnościami. Aspekty prawne - Barowicz Marek

Kompleksowy poradnik dla zainteresowanych obrotem wierzytelnościami! Obrót wierzytelnościami jest ważnym, choć rzadko eksponowanym, segmentem rynku kapitałowego. Stanowi jednak istotny i cenny element systemu gospodarczego i ma szansę stać się poważnym instrumentem gospodarki rynkowej. Jego znaczenie szczególnie wzrasta w sytuacjach kryzysowych, ponieważ ułatwia dostęp do kapitału.

Logistyka w gospodarce światowej - Gołembska Elżbieta

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:21 03-11-2018
 • Kategoria: Inne
Logistyka w gospodarce światowej - Gołembska Elżbieta

Książka jest dziełem podsumowującym wieloletni dorobek Autorki od lat cieszącej się autorytetem w środowisku naukowym za wysokie kompetencje i wkład w rozwój logistyki w Polsce. Zawiera kompendium usystematyzowanej wiedzy o logistyce w wymiarze krajowym i międzynarodowym. Przedstawione w pracy zagadnienia teoretyczne są poparte licznymi przykładami z praktyki gospodarczej.

Strategie podatkowe osób prawnych w Unii Europejskiej - Szymański Waldemar

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:21 03-11-2018
 • Kategoria: Inne
Strategie podatkowe osób prawnych w Unii Europejskiej - Szymański Waldemar

Publikacja zawiera prezentację możliwości optymalizacji opodatkowania w warunkach współistnienia swobód traktatowych oraz różnic w systemach podatkowych państw członkowskich Unii Europejskiej. Pojawienie się konkurencji rynkowej w wymiarze międzynarodowym powoduje, że przedsiębiorstwa próbują stosować takie strategie podatkowe, które umożliwią im zmniejszenie obciążeń fiskalnych, co w konsekwencji zwiększy ich przewagę rynkową. Autor wskazuje strategie podatkowe oparte na aktualnym orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Przepływy pieniężne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw - Maślanka Tomasz

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:21 03-11-2018
 • Kategoria: Inne
Przepływy pieniężne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw - Maślanka Tomasz

W książce szeroko zaprezentowano wykorzystanie rachunku przepływów pieniężnych w analizie finansowej oraz w prognozowaniu upadłości polskich przedsiębiorstw. Zagadnienia te zostały przybliżone zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i empirycznym. W części empirycznej przedstawiono m.

Leksykon Funduszy Unii Europejskiej - Tkaczyński Jan Wiktor, Willa Rafał, Świstak Marek

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:21 03-11-2018
 • Kategoria: Inne
Leksykon Funduszy Unii Europejskiej - Tkaczyński Jan Wiktor, Willa Rafał, Świstak Marek

Publikacja jest pierwszym w Polsce tak kompleksowym opracowaniem w dziedzinie funduszy Unii Europejskiej. W leksykonie zebrano rozproszone w różnych, mało dostępnych źródłach, informacje na temat instrumentów finansowych Wspólnoty. Zakres przedmiotowy leksykonu wybiega jednak znacznie poza same fundusze unijne, poruszając takie zagadnienia jak projektowanie, ewaluacja czy pomoc publiczna.

Polska w strefie Euro - Pronobis Michał

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:21 03-11-2018
 • Kategoria: Inne
Polska w strefie Euro - Pronobis Michał

W miarę upływu od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej w kraju narasta spór dotyczący faktycznej gotowości gospodarki do uczestnictwa w systemie wspólnego pieniądza. Głównym przedmiotem sporu jest wybór właściwego terminu akcesji. Specjaliści analizują potencjalne korzyści i koszty wynikające z tego kroku.

Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy - Stabryła Adam

Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy - Stabryła Adam

Dostosowanie struktury organizacyjnej do sytuacji gospodarczej warunkiem sukcesu Książka zawiera studium teoretyczno-porównawcze oraz prezentację wyników badań empirycznych, których celem była analiza efektywności klasycznych i współczesnych rozwiązań strukturalnych w gospodarce opartej na wiedzy. Przedstawiono w niej również uniwersalną koncepcję strategii restrukturyzacji organizacyjnej, złożoną z programu zmian strukturalnych oraz projektu systemu zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie. Rozważania teoretyczne poparte są licznymi przykładami i zilustrowane studiami przypadków.

Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa - Bielawska Aurelia

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:21 03-11-2018
 • Kategoria: Inne
Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa - Bielawska Aurelia

Publikacja została pomyślana przede wszystkim jako podręcznik dla studiujących nauki ekonomiczne, zwłaszcza finanse przedsiębiorstwa. Będzie jednak również przydatna osobom zamierzającym rozpocząć działalność gospodarczą lub już ją prowadzącym, ale odczuwającym niedosyt wiedzy z zakresu finansów. W podręczniku, w wyjątkowo przystępnej formie omówiono przede wszystkim nowe instrumenty i transakcje finansowe, które pojawiły się na polskim rynku finansowym wraz z jego rozwojem.

Finanse małego przedsiębiorstwa w teorii i praktyce zarządzania - Zadora Halina

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:21 03-11-2018
 • Kategoria: Inne
Finanse małego przedsiębiorstwa w teorii i praktyce zarządzania - Zadora Halina

Autorzy książki Finanse małego przedsiębiorstwa w teorii i praktyce zarządzania patrzą na małe przedsiębiorstwo przez pryzmat jego cyklu rozwojowego, począwszy od fazy powstania i uruchomienia, poprzez fazę wzrostu i dojrzałości, kończąc na fazie schyłkowej ze wskazaniem możliwości odnowy. Wśród wielu specyficznych cech wyróżniających małe przedsiębiorstwo od średniego i dużego jest również taka, że właściciel jest jednocześnie menedżerem. Dlatego też w podręczniku wątki zarządzania przeplatają się z finansami małego przedsiębiorstwa.

Fundusze Strukturalne Oraz Fundusz Spójności - Jankowska Agnieszka, Kierzkowski Tomasz, Knopik Robert

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:23 03-11-2018
 • Kategoria: Inne
Fundusze Strukturalne Oraz Fundusz Spójności - Jankowska Agnieszka, Kierzkowski Tomasz, Knopik Robert

Pierwsza na rynku tak kompleksowa interpretacja obowiązującego unijnego prawodawstwa dotyczącego funduszy strukturalnych oraz funduszu spójności wraz z analizą porównawczą dla lat 2000-2006. Książka jest komentarzem do rozporządzenia Rady nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności.

Logowanie
Rejestracja