Twórczy uniwersytet – twórczy student. Przewodnik dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego - Opracowanie zbiorowe

Twórczy uniwersytet – twórczy student. Przewodnik dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego - Opracowanie zbiorowe

Na czym polega dojrzałość umysłowa dziś, dla Twojego pokolenia, które niedługo może być określane jako pokolenie ekranów i aplikacji? Na pierwszym roku studiów w szczególny sposób ujawni się dylemat: czy imitować wzorce znalezione w źródłach, czy twórczo je przekształcać i wykazać inwencję oraz oryginalność. Ten podręcznik ma pomóc Ci rozeznać się w całkiem podstawowych umiejętnościach i kompetencjach potrzebnych w samodzielnym uczeniu się. Postaraliśmy się zebrać najprostsze i najzwięźlejsze porady i przepisy dla rozpoczynających studia, a więc dla Ciebie! Te kompetencje będą ważne nie tylko tu i teraz, na UŁ, ale w samodzielnym uczeniu się przez całe życie.

Hrabal i inni. Adaptacje czeskiej literatury - Nurczyńska-Fidelska Ewelina, Ciszewska Ewa

 • Dodał: administrator
 • Data: 03:09 04-11-2018
 • Kategoria: Sztuka
Hrabal i inni. Adaptacje czeskiej literatury - Nurczyńska-Fidelska Ewelina, Ciszewska Ewa

Z przyjemnością wracasz do książek Bohumila Hrabala? Poruszają cię powieści Milana Kundery? Lubisz się pośmiać przy opowiadaniach Petra Šabacha? Sprawdź, jak twórczość twoich ulubionych pisarzy prezentuje się na dużym ekranie. W książce zostały zamieszczone analizy filmowych adaptacji najsłynniejszych czeskich utworów literackich. Wśród reżyserów znajdziemy takie nazwiska, jak Jiří Menzel, Jan Hřebejk czy Jan Švankmajer.

Amerykańskie popularne kino policyjne 1970-2000 - Durys Elżbieta

 • Dodał: administrator
 • Data: 03:09 04-11-2018
 • Kategoria: Sztuka
Amerykańskie popularne kino policyjne 1970-2000 - Durys Elżbieta

Kino policyjne wykrystalizowało się w Stanach Zjednoczonych w okresie, gdy w amerykańskim społeczeństwie dokonała się niezwykła przemiana. Dominujący porządek zakwestionowany został nie tylko przez grupy dotychczas wyrzucone poza nawias - Afroamerykanów. Przeciwko jego «dobrodziejstwom» wystąpiły również kobiety (druga fala feminizmu) i młodzi ludzie (studenci).

Inne spojrzenie. Wyobrażenia historii w filmach Wojciecha Jerzego Hasa, Jana Jakuba Kolskiego, Filipa Bajona i Anny Jadowskiej. Studium przypadków - Korczarowska-Różycka Natasza

 • Dodał: administrator
 • Data: 03:09 04-11-2018
 • Kategoria: Sztuka
Inne spojrzenie. Wyobrażenia historii w filmach Wojciecha Jerzego Hasa, Jana Jakuba Kolskiego, Filipa Bajona i Anny Jadowskiej. Studium przypadków - Korczarowska-Różycka Natasza

W Innym spojrzeniu Natasza Korczarowska-Różycka bierze pod uwagę filmy, w których przedstawianie historii nie przystaje do tradycyjnych wyobrażeń społeczeństwa na temat własnej przeszłości. Nie chodzi o demitologizowanie historii jako takiej, lecz jej wyobrażeń utrwalonych w pamięci społecznej. Twórcy czterech analizowanych filmów odwołują się do tych wyobrażeń, co nadaje ich dziełom charakter „wielośladowych intertekstów”.

Zastosowanie rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwach w Polsce - Wnuk-Pel Tomasz

 • Dodał: administrator
 • Data: 03:12 04-11-2018
 • Kategoria: Zarządzanie
Zastosowanie rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwach w Polsce - Wnuk-Pel Tomasz

Wnioski z przeprowadzonych badań mają znaczenie zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Z teoretycznego punktu widzenia przeprowadzone badania potwierdzają ogólną tendencję: modyfikacje systemów rachunku kosztów w przedsiębiorstwach, w Polsce, oraz wdrażanie nowoczesnych metod rachunkowości zarządczej, takich jak ABC, zmierzają w podobnym kierunku, jak praktyka rachunkowości zarządczej na świecie. Z praktycznego punktu widzenia, przedsiębiorstwa rozważające implementację ABC w przyszłości powinny mieć świadomość czynników wpływających na implementację ABC, jak również problemów, które mogą się w procesie implementacji pojawić.

Management Accounting Innovations the Case of ABC in Poland - Wnuk-Pel Tomasz

 • Dodał: administrator
 • Data: 03:12 04-11-2018
 • Kategoria: Inne
Management Accounting Innovations the Case of ABC in Poland - Wnuk-Pel Tomasz

It is appropriate to note that Wnuk-Pel has given a comprehensive summary of the ABC adoption in various countries and companies across the globe. For anyone interested in and keen on the topic, the book offers an outstanding reference source of management accounting, its background, implementation, and gaps in Poland. In addition, the author has used a simple and easy to understand language.

Specjalne Strefy Ekonomiczne jako stymulator rozwoju gospodarczego - Pastusiak Radosław

 • Dodał: administrator
 • Data: 03:16 04-11-2018
 • Kategoria: Gospodarka
Specjalne Strefy Ekonomiczne jako stymulator rozwoju gospodarczego - Pastusiak Radosław

Książka dostarcza wiedzy o teoretycznych i praktycznych aspektach funkcjonowania SSE i ich wpływie na otoczenie społeczne i gospodarcze. Opisuje sposób, w jaki przedsiębiorstwo podejmuje decyzje dotyczące finansowania swej działalności w skali międzynarodowej. Podstawowe zmienne zostały zaczerpnięte z teorii handlu zagranicznego.

Kurs złoty/euro: teoria i empiria - Kelm Robert

Kurs złoty/euro: teoria i empiria - Kelm Robert

Światowy kryzys finansowy wywołany załamaniem rynków kredytów subprime oraz następujące po nim kryzysy zadłużeniowe krajów południowoeuropejskich sprawiły, że szeroko dyskutowane wcześniej problemy związane z przystąpieniem Polski do strefy euro straciły nieco na ostrości. Status Polski jako członka Unii Gospodarczej i Walutowej z derogacją oznacza jednak, iż spełnienie kryteriów konwergencji nominalnej jest nadal głównym celem polityki gospodarczej. W monografii przedstawiono wyniki ekonometrycznej analizy potencjalnych zagrożeń, jakie może napotykać polityka gospodarcza przy realizacji kryterium stabilności kursu złoty/euro w ramach mechanizmu ERM2.

Ciało w tańcu. Analiza socjologiczna - Byczkowska Dominika

 • Dodał: administrator
 • Data: 03:21 04-11-2018
 • Kategoria: Inne
Ciało w tańcu. Analiza socjologiczna - Byczkowska Dominika

Jedna z pierwszych polskich publikacji z zakresu socjologii tańca, a także jedna z niewielu traktujących o socjologii ciała opartych na wynikach wieloletnich badań empirycznych. W książce znajdzie Czytelnik opis etnograficzny środowiska tańca towarzyskiego, gdzie podejmowana jest m.in.

Marketing akademicki. Rola uniwersytetów w promocji miast i regionów - Domański Tomasz

 • Dodał: administrator
 • Data: 03:28 04-11-2018
 • Kategoria: Zarządzanie
Marketing akademicki. Rola uniwersytetów w promocji miast i regionów - Domański Tomasz

Publikacja prezentuje wielostronne i bardzo różnorodne podejście do marketingu akademickiego w kontekście współpracy z władzami miast i regionów polskich oraz zagranicznych. Przyjęta formuła tego opracowania opiera się na indywidualnym podejściu każdego z Autorów do szeroko rozumianej problematyki marketingu akademickiego oraz do roli uniwersytetów w rozwoju oraz w promocji miast i regionów. Przyjęta perspektywa jest dla każdego z Autorów bardzo silnie powiązana z jego wcześniejszymi doświadczeniami badawczymi, jak również z doświadczeniami marketingowymi związanymi z realizacją pewnych projektów przez uniwersytety lub na rzecz uniwersytetów.

Marketing produktów regionalnych na europejskim rynku żywności - Bryła Paweł, Domański Tomasz

 • Dodał: administrator
 • Data: 03:28 04-11-2018
 • Kategoria: Marketing
Marketing produktów regionalnych na europejskim rynku żywności - Bryła Paweł, Domański Tomasz

Wzrost zainteresowania regionalnymi produktami żywnościowymi wynika w dużym stopniu ze zmęczenia konsumentów ofertą produktów masowych. Nowym trendem zachowań nabywców produktów żywnościowych jest poszukiwanie zdrowych produktów o unikatowych atrybutach. Mamy tutaj do czynienia z rosnącą świadomością konsumentów oraz z coraz większą dbałością o zdrowy tryb życia.

Modele kursów walutowych - Wdowiński Piotr

Modele kursów walutowych - Wdowiński Piotr

Książka dostarcza wiedzy o teoretycznych i praktycznych aspektach modelowania kursów walutowych w ujęciu makroekonomicznym oraz ich wpływie na procesy zachodzące w sferze realnej gospodarki. Szeroko omówiono zagadnienia parytetów siły nabywczej i stóp procentowych oraz podejścia monetarnego do modelowania kursów walutowych. Pokazano również podstawy modelowania kursów realnych w zakresie kursów równowagi.

Przedsiębiorstwa krajowe i zagraniczne w Polsce. Warunki i efekty działania - Jasiniak Magdalena

 • Dodał: administrator
 • Data: 03:41 04-11-2018
 • Kategoria: Gospodarka
Przedsiębiorstwa krajowe i zagraniczne w Polsce. Warunki i efekty działania - Jasiniak Magdalena

Po latach rozwoju gospodarki krajowej, transformacji ustrojowej i towarzyszącym im nieustającym procesom globalizacji naturalnym zjawiskiem stało się funkcjonowanie przedsiębiorstw krajowych i przedsiębiorstw zagranicznych w ramach tego samego rynku. Przedsiębiorstwa te działają zatem wśród niemalże takich samych uwarunkowań składających się na zewnętrzne bliższe i dalsze otoczenie przedsiębiorstwa. Posiadają jednak różne możliwości pozyskiwania różnych zasobów, umiejętności zarządzania nimi oraz różne motywy postępowania, co wpływa na możliwość osiągania przez przedsiębiorstwa krajowe i zagraniczne rożnych efektów działalności.

Płeć zmiany. Zjawisko transformacji w Polsce z perspektywy gender - Desperak Izabela

 • Dodał: administrator
 • Data: 03:44 04-11-2018
 • Kategoria: Inne
Płeć zmiany. Zjawisko transformacji w Polsce z perspektywy gender - Desperak Izabela

Rozwój studiów nad płcią społeczną ma na celu coś więcej, niż przywołanie kobiecej perspektywy charakterystycznej dla studiów nad kobietami. Niniejsza praca opisuje transformację z perspektywy kobiet. Zamierzeniem autorki jest zakotwiczenie analizy w szerszej perspektywie gender, a skupienie się na kobietach wynika z ich pomijania lub marginalizacji w analizach głównego nurtu, opisujących społeczeństwo polskie, tak jakby składało się z osobników bez płci.

Lojalność pracowników współczesnych organizacji. Istota i elementy składowe - Świątek-Barylska Ilona

 • Dodał: administrator
 • Data: 03:52 04-11-2018
 • Kategoria: Zarządzanie
Lojalność pracowników współczesnych organizacji. Istota i elementy składowe - Świątek-Barylska Ilona

Lojalność pracowników należy do zagadnień w znacznej mierze pozostających jeszcze poza obszarem współczesnej refleksji naukowej. Dotyczy to zwłaszcza opracowań w formie zwartej na temat jej istoty, genezy, ewolucji, mechanizmów, wymiarów i modeli. Przedstawiona monografia ma istotne znaczenie dla wypełnienia tej luki informacyjnej.

Żyć i pracować w domu pomocy społecznej. Socjologiczne studium interakcji personelu z upośledzonymi umysłowo podopiecznymi - Niedbalski Jakub

 • Dodał: administrator
 • Data: 03:57 04-11-2018
 • Kategoria: Inne
Żyć i pracować w domu pomocy społecznej. Socjologiczne studium interakcji personelu z upośledzonymi umysłowo podopiecznymi - Niedbalski Jakub

Książka Jakuba Niedbalskiego to imponujące studium empiryczne przeprowadzone zgodnie z zasadami metodologii teorii ugruntowanej. Autor dokonuje wszechstronnej, pogłębionej analizy miejsca, w którym z całą jaskrawością wychodzą na jaw reguły rządzące konstruowaniem ładu społecznego. Miejscem tym jest dom pomocy społecznej dla osób upośledzonych umysłowo.

Co wywołuje przestępczość i jak ją można ograniczać? Wielowymiarowa analiza makroekonomiczna - Florczak Waldemar

 • Dodał: administrator
 • Data: 03:57 04-11-2018
 • Kategoria: Ekonomia
Co wywołuje przestępczość i jak ją można ograniczać? Wielowymiarowa analiza makroekonomiczna - Florczak Waldemar

Istnieją liczne powody, dla których zjawisko przestępczości stanowi przedmiot analiz różnych dyscyplin naukowych i obiekt zainteresowania zarówno opinii publicznej, jak i polityków. Zapewnienie ładu społecznego i praworządności należy do podstawowych i uniwersalnych zadań wszystkich zorganizowanych społeczeństw. Cel ten – obok gwarancji bezpieczeństwa zewnętrznego – leżał u źródeł powstania pierwszych organizmów państwowych, zaś rola „nocnego stróża” stanowi minimum minimorum zadań stawianych każdemu państwu.

Stopy procentowe a inwestycje w Polsce i strefie euro - Stawska Joanna

Stopy procentowe a inwestycje w Polsce i strefie euro - Stawska Joanna

Stopa procentowa stanowi jeden z najważniejszych parametrów gospodarki rynkowej. Ostatnie kilkadziesiąt lat to okres zmian w strukturze rynków finansowych, które wpłynęły na poziomy i politykę stóp procentowych. W niniejszej książce skupiono uwagę na stopach referencyjnych banku centralnego w Polsce i strefie euro oraz ich oddziaływaniu na poziom inwestycji, co staje się szczególnie istotne w kontekście przystąpienia Polski do struktur strefy euro.