Zobacz ebooki zakresie. Listę książek dostępnych w naszym serwisie oznaczonych tagiem zakresie można zobaczyć poniżej. Lista wyświetleń tego tagu to 560 a dzisiaj tag ten oglądało 20 osób

Nowe media w komunikacji marketingowej na rynku międzynarodowym - Bartosik-Purgat Małgorzata

 • Dodał: administrator
 • Data: 10:51 22-12-2018
 • Kategoria: Marketing
Nowe media w komunikacji marketingowej na rynku międzynarodowym - Bartosik-Purgat Małgorzata

Opisane są w niej najnowsze strategie marketingowe, które powstały ze względu na powszechny dostęp do Internetu, rozwój technologii oraz nowych mediów jak np. marketing społecznościowy, marketing 360, marketing inbound. Autorka przedstawia zestaw narzędzi wykorzystywanych do pomiaru skuteczności i efektywności zastosowania nowych mediów w działalności marketingowej.

Edukacja żywieniowa - Contento Isobel R.

 • Dodał: administrator
 • Data: 19:42 13-12-2018
 • Kategoria: Zdrowie
Edukacja żywieniowa - Contento Isobel R.

Pierwszy w Polsce podręcznik edukacji żywieniowej. Książka Isobel Contento to kompendium wiedzy o tym, jak projektować, realizować i oceniać skuteczność programów i interwencji edukacyjnych związanych z zachowaniami żywieniowymi. W podręczniku omówiono: najważniejsze teorie wykorzystywane w edukacji żywieniowej wraz z przykładami zastosowania wiedzy w praktyce, procedurę ułatwiającą studentom i praktykom projektowanie skutecznej edukacji żywieniowej, przełożenie teorii na strategie, cele edukacyjne i praktykę oraz opracowanie planu edukacyjnego, zagadnienia dotyczące realizacji edukacji żywieniowej w różnych grupach: wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, osób o niskim poziomie alfabetyzmu i osób z różnych grup kulturowych.

Czas na atak - Kiyosaki Kim

Czas na atak - Kiyosaki Kim

Kim Kiyosaki w swoim wyjątkowym stylu pokazuje własne podejście do przezwyciężania chaosu i do budowania pewności siebie. Dzieli się inspirującymi, motywującymi i zaskakującymi historiami związanymi z inwestowaniem i biznesem – z własnego życia i z życia innych kobiet. Mówi też o tym, czego tak naprawdę potrzebujesz, aby spełnić swoje marzenia w zakresie finansów.

Komitety rad nadzorczych - Koładkiewicz Izabela, Klimczak Karol, Dobija Dorota, Cieślak Iwona

 • Dodał: administrator
 • Data: 19:32 08-11-2018
 • Kategoria: Zarządzanie
Komitety rad nadzorczych - Koładkiewicz Izabela, Klimczak Karol, Dobija Dorota, Cieślak Iwona

Celem książki jest przybliżenie czytelnikom w syntetycznym ujęciu najbardziej powszechnych zagadnień związanych z komitetami rady dyrektorów/rady nadzorczej. Omówiono regulacje istniejące w Polsce, ale przedstawiono też problem w szerszym kontekście: zarówno z perspektywy historycznej, jak i perspektywy regulacji ponadnarodowych i rozwiązań przyjętych w innych krajach. Opracowanie prezentuje także wyniki badań pierwszych doświadczeń polskiego ładu korporacyjnego z komitetami rad nadzorczych.

Między teologią a duszpasterstwem powszechnym na ziemiach Korony doby przedtrydenckiej. Tom 5 - Walecki Wacław

Między teologią a duszpasterstwem powszechnym na ziemiach Korony doby przedtrydenckiej. Tom 5 - Walecki Wacław

Próba rekonstrukcji źródeł oraz opisu profilu duchowości wybranych polskich wspólnot zakonnych w kontekście europejskim. Składają się na nią rozprawy prezentujące podstawowe wyznaczniki wartości polskiej kultury przedtrydenckiej w zakresie duchowości i pobożności. W kolejnych artykułach autorzy opisują wybrane wartości (religijne, polityczne, etyczne, estetyczne), sięgając po nowe, unikatowe źródła, w ogóle dotychczas niepoddawane analizie lub rozważane z innej niż przyjęta przez autorów perspektywy badawczej.

Szkoła w kryzysie versus media - Piechota Grażyna

 • Dodał: administrator
 • Data: 17:47 07-11-2018
 • Kategoria: Zarządzanie
Szkoła w kryzysie versus media - Piechota Grażyna

Książka, będąca następstwem cyklu wykładów i warsztatów prowadzonych dla dyrektorów szkół, jest poświęcona współpracy szkół z mediami w zakresie zarządzania sytuacją kryzysową. Media są zainteresowane działalnością szkół, choć wydaje się, że szkoły nie zawsze są do takiej współpracy przygotowane. Nieznajomość oczekiwań każdej ze stron takiej współpracy nie ułatwia.

Fuzje i przejęcia spółek - Zdończyk Julita

Fuzje i przejęcia spółek - Zdończyk Julita

Fuzja czy przejęcie innej firmy jest często sposobem na zwiększenie potencjału przedsiębiorstwa i skokowy wzrost jego wartości. Pomysł jest kuszący, dzięki jednej transakcji można zwiększyć majątek, przejąć dotychczasowy dorobek firmy, bazę klientów, pracowników, technologię, pozycję rynkową itd. Niestety zawsze pojawiają się także problemy.

Międzynarodowa Konwencja ONZ w sprawie ochrony wszelkich osób przed wymuszonym zaginięciem. Perspektywa polska - Domagała Przemysław

Międzynarodowa Konwencja ONZ w sprawie ochrony wszelkich osób przed wymuszonym zaginięciem. Perspektywa polska - Domagała Przemysław

Monografia dotyczy ochrony przed wymuszonym zaginięciem w świetle Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych z 2006 r. w sprawie ochrony wszelkich osób przed wymuszonym zaginięciem, która została podpisana przez Polskę w 2013 r., a obecnie trwają prace nad jej ratyfikacją.

Decyzja administracyjna w indywidualnych sprawach studentów i doktorantów - Dańczak Paweł

 • Dodał: administrator
 • Data: 18:11 06-11-2018
 • Kategoria: Inne
Decyzja administracyjna w indywidualnych sprawach studentów i doktorantów - Dańczak Paweł

Celem książki jest przekrojowa analiza funkcji, jaką pełnią przepisy kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie indywidualnych spraw studentów i doktorantów. W publikacji poruszono zagadnienia istotne z punktu widzenia praktycznego stosowania prawa przez organy uczestniczące w procesie rozstrzygania indywidualnych spraw studentów i doktorantów, np. nadania stopnia naukowego doktora oraz sądowej kontroli wydawanych w tym zakresie rozstrzygnięć, w tym m.

Konstrukcja prawna, wdrażanie i realizacja budżetu zadaniowego we Francji i w Polsce - Zawadzka-Pąk Urszula K.

Konstrukcja prawna, wdrażanie i realizacja budżetu zadaniowego we Francji i w Polsce - Zawadzka-Pąk Urszula K.

Budżet zadaniowy wprowadzony został w wielu krajach jako metoda usprawniania realizacji zadań publicznych. W większości państw Zachodnich rozważania nie koncentrują się wokół zasadności stosowania budżetu zadaniowego (gdyż jest to tam oczywiste), lecz dotyczą sposobu wykorzystania go do rzeczywistej poprawy alokacji środków publicznych. Choć w Polsce pierwsze prace nad wdrożeniem zadaniowego budżetu państwa podejmowane są od 2006 r.

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Komentarz - Nitecki Stanisław, Wilk Aleksandra

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Komentarz - Nitecki Stanisław, Wilk Aleksandra

Komentarz stanowi wnikliwe omówienie problematyki wsparcia rodziny i pieczy zastępczej z perspektywy prawa administracyjnego. W książce poruszone zostały kwestie wszelkich procedur występujących w zakresie wspierania rodzin i pieczy zastępczej, począwszy od jurysdykcyjnego postępowania administracyjnego po czynności materialno-techniczne w tym zakresie. Autorzy przedstawili m.

Skarga na przewlekłość postępowania administracyjnego - Kornacki Paweł

Skarga na przewlekłość postępowania administracyjnego - Kornacki Paweł

W monografii autor w sposób kompleksowy, a jednocześnie precyzyjny omawia tematykę prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki w postępowaniu administracyjnym, w tym m.in.: przybliża praktyczne aspekty sądowej kontroli sprawności funkcjonowania aparatu administracyjnego, przeprowadza teoretycznoprawną analizę skargi na przewlekłość postępowania administracyjnego, dokonuje oceny istniejącego w tym zakresie stanu prawnego oraz formułuje wnioski de lege ferenda, przywołuje prawnomiędzynarodowe wzorce przeciwdziałania przewlekłości postępowań administracyjnych oraz przedstawia wynikającą z nich propozycję interpretacyjną pojęcia przewlekłości postępowania administracyjnego, prezentuje przesłanki dopuszczalności tytułowej skargi oraz okoliczności, które warunkują uwzględnienie tej skargi przez sąd.


Logowanie
Rejestracja